SLUŽBY

UK UNIZA poskytuje služby zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného poriadku po predložení platného čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz je neprenosný. Registrácia sa obnovuje pri prvej návšteve v ďalšom kalendárnom roku.

 • poskytovanie vstupných informácií o službách knižnice novým používateľom
 • poskytovanie informácií o práci s online katalógom knižnice, pri vyhľadávaní a objednávaní publikácií
 • samostatné vyhľadávanie v online katalógu UK UNIZA a iných informačných zdrojoch prístupných v UK UNIZA
 • na http://ukzu.uniza.sk v online katalógu po prihlásení používateľa je možné objednať voľné tituly
 • elektronicky zaevidovanú objednávku je možné prevziať po uplynutí 2 hodín, rezervovaná je 5 pracovných dní
 • objednaná publikácia je vydaná len registrovanému používateľovi
 • absenčné výpožičky (mimo knižnicu)
 • výpožičná doba: študenti 60 dní, zamestnanci 365 dni a ostatná verejnosť 30 dní
 • používateľ je povinný sledovať si termín výpožičiek
 • výpožičku je možné predĺžiť pri osobnej návšteve UK UNIZA alebo telefonicky 041/513 1453
 • pri nedodržaní výpožičnej doby sa v karte čitateľa automaticky  generuje sankčný poplatok za každých začatých 30 dní nepredĺženia výpožičky
 • pri potvrdzovaní tlačiva o výstupe a prerušení štúdia alebo zamestnania je potrebné vrátiť v knižnici čitateľský preukaz

MVS a MMVS poskytuje UK UNIZA  svojim registrovaným používateľom (podľa príslušnej kategórie) v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku Univerzitnej knižnice a vždy, keď ju o to požiada jej vlastný používateľ a iná knižnica. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou zbierok UK UNIZA, môže požiadať o jeho výpožičku z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS. UK UNIZA má právo rezervovať z vlastných fondov dokumenty, ktoré žiada iná knižnica a tiež povinnosť sprístupniť dokumenty z čiastkových knižníc jednotlivých súčastí univerzity. Zodpovedný zamestnanec pri výpožičkách z ČK pre MVS môže určiť termín vrátenia, prípadne zvoliť titul iba na prezenčné štúdium. V MVS a MMVS sa spravidla nepožičiavajú:

 • dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)
 • staré a vzácne tlače vydané do roku 1830
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi
 • encyklopédie a slovníky
 • bežná beletria
 • učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky
 • jednolistové tlače
 • normy, patentové správy
 • mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše)
 • pohľadnice
 • audiovizuálne dokumenty

Kontakt na pracovníka: Bc. Danka Vráblová, tel.: 041/513 1466

Odkaz na elektronické objednávky a formuláre

Výpožičnú dobu, platbu, dodanie i sankčný poplatok za nedodržanie vrátenia výpožičky včas pre MVS a MMVS určuje požiadaná knižnica a UK UNIZA ich rešpektuje a dodržuje.  Manipulačný poplatok sa platí za každý jeden požiadaný titul.

Študovne

Vstup do študovne je umožnený len s platným čitateľským preukazom. Používateľ je povinný odložiť tašku a kabát v priestoroch na to určených. Je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu. Je zakázané používať mobilné telefóny. Pri odchode je používateľ povinný vyplniť Prezenčný lístok.

 • prezenčné výpožičky periodík (bežný ročník voľne prístupný, staršie ročníky prístupné na požiadanie)
 • prezenčné výpožičky noriem, elektronických a audiovizuálnych dokumentov, habilitačných a dizertačných prác
 • počítače s pripojením na internet  a s prístupom k elektronickým informačným zdrojom, normám
 • 2 seminárne miestnosti pre menšie študijné skupiny
 • prednášky, školenia, semináre, konzultácie
 • Wi-Fi prístup

Študijno oddychová zóna

 • voľný vstup
 • slúži pre oddych, relax, štúdium
 • darované tituly sú voľne prístupné pre záujemcov

Telefonický kontakt:  

041/ 513 1463

Študovňa 1

Študovňa 2

Študijno-oddychová zóna​

 

Tichý box​

 

Mozgovňa​

Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov a z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis. Vyhľadané záznamy reprezentujú i dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

Rešerš si môžete objednať kliknutím na tento odkaz.

 
 • reprografické a kopírovacie služby, tlač z USB kľúča
 • skenovanie
 • jednoduchá hrebeňová väzba, laminovanie
 • 3D tlač
 • Hand lab
 • E-Copy
 • výroba odznakov
 

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity vám ponúka možnosť objednať si naše reprografické služby online.

Nemusíte v knižnici čakať, kým vám vytlačíme dokument, zviažeme prácu, alebo napríklad zalaminujeme stránku. Jediné čo musíte spraviť je vyplniť formulár, vybrať požadované služby a nahrať súbor, ktorého tlačenú kópiu si prajete vyhotoviť. My vašu požiadavku spracujeme a e-mailom vás budeme informovať o procese.

Infografiku k tomu, ako e-copy funguje nájdete na nižšie na tejto stránke.

 • Priemerný čas vybavenia vašej objednávky je do jednej hodiny.
 • Objednávky vybavujeme v pracovný deň od 8mej hodiny ráno.
 • Po 16tej hodine a mimo otváracích hodín UK, Vašu objednávku vybavíme v nasledujúci pracovný deň.

V priestoroch knižnice sprístupňujeme 3D tlač pre svojich používateľov. Všetky podrobnosti o službe nájdete na tomto odkaze.

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

 • Personálne – V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
 • Fakultné, katedrové – Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.

Kontakty na pracovníkov Oddelenie tvorby fondov a informačných zdrojov ohľadom publikačnej činnosti:

Ako služba funguje?

Naša služba zjednodušuje a unifikuje prideľovanie identifikátorov DOI pre publikácie vydané Žilinskou univerzitnou. 

Prideľovanie DOI je určené pre digitálne objekty vydané na UNIZA, s jednotným prefixom pre celú univerzitu.

DOI sa prideľuje objektom dostupným online v digitálnej forme, ktoré majú svoje vlastné unikátne URL adresy v internete. Medzi takéto objekty patria: knihy a knižné série, zborníky a príspevky z konferencie, záverečné práce, sada nezávislých komponentov a doplnkové komponenty (obrázky, tabuľky, grafy, videá a pod.), technické správy, normy, databázy, súbor dát a časť obsahu.

Prideľovanie DOI je realizované dvoma spôsobmi, prvým je automatizované prideľovanie DOI pomocou softvéru Actavia, ktorý je určený pre redakcie vedeckých časopisov Žilinskej univerzity v Žiline. Týmto spôsobom je možne prideliť DOI celému číslu a jednotlivým článkom časopisu.

Druhým spôsobom je prideľovanie DOI realizované modulom centrálna správa DOI softvéru Actavia, pomocou ktorého koordinátor UK UNIZA manuálne prideľuje DOI pre redakcie vedeckých časopisov, ktoré nevyužívajú Actaviu a pre všetky ostatné objekty ktorým je DOI možné prideliť.

V prípade využitia redakčného systému Actavia, bude landing page vytvorená automaticky systémom, používateľ systému si bude môcť sám doplniť požadované údaje na túto stránku.

V prípade manuálneho pridelenia DOI vytvorí UK UNIZA v digitálnom repozitári UNIZA (https://drepo.uniza.sk) landing page pre DOI a koordinátor UK UNIZA doplní požadované údaje na túto stránku.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Similarity Check je nástroj na kontrolu textov, ktorý je k dispozícii pre členov agentúry CrossRef. Jedná sa o rozhranie využívajúce databázu iThenticate, ktorá predstavuje celosvetovo najväčší software na detekciu a kontrolu plagiátorstva v odbornom publikovaní.

VIac informácií nájdete na tomto odkaze.