Potvrdenie výstupného tlačiva zamestnancom UNIZA

Každý zamestnanec UNIZA, ktorý ukončuje pracovný pomer dostane výstupné tlačivo. To si musí nechať potvrdiť na rozličných pracoviskách a jedným z nich sú aj čiastkové knižnice a centrálna Univerzitná knižnica.

Táto podstránka slúži ako návod, akým spôsobom postupovať pri vysporiadaní si záväzkov s knižnicou.

vystupne tlacivo

Postup pri potvrdzovaní výstupného tlačiva

1. krok

Vrátenie vypožičaných titulov na všetkých čiastkových knižniciach

Pokiaľ máte požičané tituly z čiastkovej knižnice je nutné ich najskôr vrátiť v konkrétnych čiastkových knižniciach, z ktorých boli tituly zapožičané. Na základe tohto kroku pracovník čiastkovej knižnice vymaže končiaceho zamestnanca, ktorý má preukaz na danej čiastkovej knižnici, z knižnično-informačného systému Dawinci.

1. krok

2. krok

Končiaci zamestnanec príde s tlačivom do centrálnej Univerzitnej knižnice UNIZA

V ďalšom kroku je nutné si vysporiadať záväzky s centrálnou knižnicou. Končiaci zamestnanec príde s vypísaným tlačivom do centrálnej UK UNIZA, kde mu skontrolujú, či nemá žiadne výpožičky na čiastkovej knižnici a ani u nás v centrálnej UK UNIZA.

2. krok

3. krok

Potvrdenie tlačiva

Pokiaľ sú všetky záväzky vyrovnané, pracovník UK UNIZA vymaže končiaceho zamestnanca z evidencie v knižnično-informačnom systéme a následne potvrdí výstupné tlačivo.

3. krok

V prípade, že končiaci zamestnanec vypožičané knihy z ČK stratil, sú 2 možnosti:

a/ je potrebné ísť priamo na konkrétnu ČK a vybaviť s knihovníkom ČK náhradu titulu (dodaním originálu – neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality, príp. nahradením dokumentu toho istého autora ďalším, resp. novším vydaním)

b/ ak používateľ nemôže nahradiť stratený alebo poškodený dokument spôsobom uvedeným pod písm. a), požaduje sa finančná úhrada vo výške dvojnásobku nadobúdacej sumy strateného dokumentu, resp. podľa charakteru knižničného dokumentu v súlade s platným Cenníkom knižničných služieb a poplatkov, alebo neidentická náhrada po odsúhlasení zodpovedného zamestnanca UK UNIZA alebo ČK. Používateľ zaplatí aj poplatok za stratu vypožičaného dokumentu podľa Cenníka knižničných služieb a poplatkov. Poplatky je potrebné vyplatiť v centrálnej UK UNIZA (nie na ČK), ktorá danej katedre/pracovisku peniaze prevedie.

V prípade, že končiaci zamestnanec vypožičané knihy z UK stratil, sú 2 možnosti:

a/ je potrebné ísť priamo na centrálnu UK a vybaviť s knihovníkom UK náhradu titulu (dodaním originálu – neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality, príp. nahradením dokumentu toho istého autora ďalším, resp. novším vydaním)

b/ ak používateľ nemôže nahradiť stratený alebo poškodený dokument spôsobom uvedeným pod písm. a), požaduje sa finančná úhrada vo výške dvojnásobku nadobúdacej sumy strateného dokumentu, resp. podľa charakteru knižničného dokumentu v súlade s platným Cenníkom knižničných služieb a poplatkov, alebo neidentická náhrada po odsúhlasení zodpovedného zamestnanca UK. Používateľ zaplatí aj poplatok za stratu vypožičaného dokumentu podľa Cenníka knižničných služieb a poplatkov.