Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná MVS (MMVS)

MVS a MMVS poskytuje UK UNIZA  svojim registrovaným používateľom (podľa príslušnej kategórie) v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku Univerzitnej knižnice a vždy, keď ju o to požiada jej vlastný používateľ a iná knižnica. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou zbierok UK UNIZA, môže požiadať o jeho výpožičku z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS. UK UNIZA má právo rezervovať z vlastných fondov dokumenty, ktoré žiada iná knižnica a tiež povinnosť sprístupniť dokumenty z čiastkových knižníc jednotlivých súčastí univerzity. Zodpovedný zamestnanec pri výpožičkách z ČK pre MVS môže určiť termín vrátenia, prípadne zvoliť titul iba na prezenčné štúdium.

Čím je táto služba pre Vás výhodná?

Knihy, ktoré nenájdete v našom fonde, Vám vieme zabezpečiť z inej spolupracujúcej knižnice, bez cestovania a registrovania sa v nej. Knižnice vzájomne spolupracujú a uľahčujú tak dopyt po rôznych tituloch, ktoré samé nevlastnia.

Podmienkou je byť čitateľom v Univerzitnej knižnici UNIZA, zadať základné údaje o knihe, či článku z časopisu. Manipulačný poplatok je 2€ za každú zadanú objednávku knihy a kópie jednotlivých strán sa účtujú podľa cenníka požiadanej inštitúcie.

Pre zamestnancov a doktorandov je sprístupnená platená služba medzinárodná MVS (MMVS), podľa cenníka požiadanej knižnice.

Využite službu, ktorá Vám môže pomôcť získať čas a potrebnú literatúru k štúdiu, či pri spracovaní záverečných prác. Objednávať môžete v požičovni, emailom, i cez formuláre.

V MVS a MMVS sa spravidla nepožičiavajú:

 • dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)
 • staré a vzácne tlače vydané do roku 1830
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi
 • encyklopédie a slovníky
 • bežná beletria
 • učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky
 • jednolistové tlače
 • normy, patentové správy
 • mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše)
 • pohľadnice
 • audiovizuálne dokumenty

Výpožičnú dobu, platbu, dodanie i sankčný poplatok za nedodržanie vrátenia výpožičky včas pre MVS a MMVS určuje požiadaná knižnica a UK UNIZA ich rešpektuje a dodržuje.  Manipulačný poplatok sa platí za každý jeden požiadaný titul.

Kontaktná osoba

Bc. Danka Vráblová

danka.vrablova@ukzu.uniza.sk

| 041 / 513 1466