DIGITÁLNA KNIŽNICA

“prístup do elektronických zdrojov UNIZA na jednom mieste”

Knižničné katalógy

Náš knižničný katalóg OPAC, rovnako ako katalógy ďalších knižníc na tejto podstránke čitateľovi ponúkajú prehľad o dostupných knižničných dokumentoch v danej knižnici. Nájdete medzi nimi aj zakúpené katalogizované e-booky, Na objednanie titulov z iných knižníc môžete využiť medziknižničnú výpožičnú službu. 

Externé databázy

Najväčší počet informačných zdrojov naši používatelia nájdu v elektronických databázach. Databázy sú zakúpené zo zdrojov Žilinskej univerzity, projektu NISPEZ IV, zdrojov Slovenskej národnej knižnice. Pre databázy s obsahom, do ktorých je otvorený/bezplatný prístup máme osobitnú kategóriu – OPEN ACCESS. Ak by ste potrebovali pomôcť s prácou v e-databázach, vyskúšajte naše Kurzy a školenia.Na prístup k plným textom využitevzdialený pristup.

Open Access

Elektronické zdroje s voľným prístupom. Pre prístup do týchto informačných zdrojov nie je nutné byť na internetovej sieti UNIZA.

E-booky

Vyhľadávanie v e-bookoch zakúpených do trvalého vlastníctva Univerzitnej knižnice UNIZA. Na prístup k plným textom využite vzdialený pristup.

E-časopisy

Prinášame širokú ponuku elektronických časopisov. Tieto časopisy sa okrem vedného zamerania rozlišujú aj spôsobom, akým sa ku plným článkom môžete dostať. Na prístup k vybraným plným textom využite vzdialený pristup.

E-skriptá

V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity prebieha digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity. Od 12.4.2017 sprístupňujeme prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Všetky sprístupnené e-skriptá nesú ochranné prvky a sú určené len na prezeranie v internetovej sieti Žilinskej univerzity. Využívanie elektronických skrípt podlieha autorskému zákonu. Za akékoľvek nedovolené manipulovanie s e-skriptami a porušenie autorského zákona preberá plnú zodpovednosť používateľ. 

Pokiaľ sa nenachádzate v sieťovom prostredí UNIZA, tak využite vzdialený prístup. Ten umožňuje prezeranie elektronických skrípt autorizovaným (študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity) používateľom aj mimo internetovú sieť UNIZA. 

Digitálny repozitár UNIZA

Sprístupnené plné texty článkov z časopisov a príspevkov zo zborníkov vydaných na UNIZA. Zároveň slúži ako databáza “landing pages” záznamov, ktorým bol na UNIZA pridelený identifikátor DOI.

Práve prebieha implementácia platformy Publi.cz na UNIZA. Čitateľom poskytne prístup k študijným materiálom (aj mimo tvorby UNIZA), autorom priestor na odpublikovanie elektronických kníh a ďalšie.

Odevzdej.cz je systém na odhaľovanie plagiátov v seminárnych a iných prácach. Inštitúcie môžu systém využívať na zber študentských prác a vyhľadávanie podobných dokumentov – tzv. potenciálnych plagiátov. Systém umožňuje zakladať tzv. odovzdárne a do nich za účelom kontroly vkladať školské práce.

STN online - prístup k normám

V našej študovni máte možnosť prístupu do online katalógu noriem STN online.

Okrem toho máme v knižnici aj tlačené normy, ktoré môžete vyhľadávať v rozšírenom vyhľadávaní katalógu OPAC a zvolení fondu Katalóg noriem.

Vzdialený prístup

Informačné zdroje a databázy, ktoré sa nenachádzajú na serveroch Žilinskej univerzity, sú nám väčšinou sprístupňované na rozsah IP adries, ktorými je jednoznačne definované sieťové prostredie Žilinskej univerzity. Pre zebezpečenie prístupu k týmto zdrojom pre študentov a zamestnancov UNIZA, ktorí nie sú so svojim PC, mobilom či tabletom pripojení na univerzitnú sieť, využívame vzdialený prístup pomocou služby OpenVPN.

VPN, virtual private network (virtuálna súkromná sieť), rozširuje súkromnú sieť cez verejnú (napríklad cez Internet) a tým umožňuje študentom a zamestnancom UNIZA, aby odosielali a prijímali dáta rovnako, ako keby boli ich zariadenia priamo pripojené do siete na pôde UNIZA.