Chcete zriadiť čiastkovú knižnicu na Vašom pracovisku alebo ju už máte vytvorenú? Ste vedúci katedry alebo pracoviska univerzity, ste poverený vedením čiastkovej knižnice? Ako realizovať výpožičky z fondu čiastkovej knižnice? Ako spracovať návrh na vyradenie? Ako postupovať pri zmene pracovníka? Odpovede na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa čiastkových knižníc, metodické usmernenie a vzorové tlačivá nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Menovanie člena vyraďovacej komisie

Rozhodnutie rektora č. 9/2021

Príkaz rektorky č. 1/2012

o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených Revíziou knižničného fondu 2011

Kontaktná osoba

Mgr. Mariana Barbořáková

041 / 513 1455 mariana.barborakova@uniza.sk

+421 915 595 914

email

Záznam zo stretnutia v online priestore 28.05.2020