Výpožičné služby

1. Všeobecné knižničné služby

 UK UNIZA poskytuje služby zaregistrovaným používateľom na základe Knižničného poriadku po predložení platného čitateľského preukazu. Čitateľský preukaz je neprenosný. Registrácia sa obnovuje pri prvej návšteve v ďalšom kalendárnom roku.

 • poskytovanie vstupných informácií o službách knižnice novým používateľom
 • poskytovanie informácií o práci s online katalógom knižnice, pri vyhľadávaní a objednávaní publikácií
 • samostatné vyhľadávanie v online katalógu UK UNIZA a iných informačných zdrojoch prístupných v UK UNIZA
 • na http://ukzu.uniza.sk v online katalógu po prihlásení používateľa je možné objednať voľné tituly
 • elektronicky zaevidovanú objednávku je možné prevziať po uplynutí 2 hodín, rezervovaná je 5 pracovných dní
 • objednaná publikácia je vydaná len registrovanému používateľovi
 • absenčné výpožičky (mimo knižnicu)
 • výpožičná doba: študenti 60 dní, zamestnanci 365 dni a ostatná verejnosť 30 dní
 • používateľ je povinný sledovať si termín výpožičiek
 • výpožičku je možné predĺžiť pri osobnej návšteve UK UNIZA alebo telefonicky 041/513 1453
 • pri nedodržaní výpožičnej doby sa v karte čitateľa automaticky  generuje sankčný poplatok za každých začatých 30 dní nepredĺženia výpožičky
 • pri potvrdzovaní tlačiva o výstupe a prerušení štúdia alebo zamestnania je potrebné vrátiť v knižnici čitateľský preukaz

2. Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná MVS (MMVS)

MVS a MMVS poskytuje UK UNIZA  svojim registrovaným používateľom (podľa príslušnej kategórie) v zmysle platného Knižničného a výpožičného poriadku Univerzitnej knižnice a vždy, keď ju o to požiada jej vlastný používateľ a iná knižnica. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou zbierok UK UNIZA, môže požiadať o jeho výpožičku z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom MVS. UK UNIZA má právo rezervovať z vlastných fondov dokumenty, ktoré žiada iná knižnica a tiež povinnosť sprístupniť dokumenty z čiastkových knižníc jednotlivých súčastí univerzity. Zodpovedný zamestnanec pri výpožičkách z ČK pre MVS môže určiť termín vrátenia, prípadne zvoliť titul iba na prezenčné štúdium. V MVS a MMVS sa spravidla nepožičiavajú:

 • dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)
 • staré a vzácne tlače vydané do roku 1830
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi
 • encyklopédie a slovníky
 • bežná beletria
 • učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky
 • jednolistové tlače
 • normy, patentové správy
 • mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše)
 • pohľadnice
 • audiovizuálne dokumenty

Kontakt na pracovníka: Bc. Danka Vráblová, tel.: 041/513 1466

Odkaz na elektronické objednávky a formuláre

Výpožičnú dobu, platbu, dodanie i sankčný poplatok za nedodržanie vrátenia výpožičky včas pre MVS a MMVS určuje požiadaná knižnica a UK UNIZA ich rešpektuje a dodržuje.  Manipulačný poplatok sa platí za každý jeden požiadaný titul.

Publikačná činnosť

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

 • Personálne – V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
 • Fakultné, katedrové – Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.

Kontakty na pracovníkov Oddelenie tvorby fondov a informačných zdrojov ohľadom publikačnej činnosti:

Vedúci Oddelenia tvorby fondov a informačných zdrojov:
 Mgr. Maroš Konečný tel.: 041/513 14 51

COPY CENTRUM

 • reprografické a kopírovacie služby, tlač z USB kľúča
 • skenovanie
 • jednoduchá hrebeňová väzba, laminovanie
 • 3D tlač
 • Hand lab
 • E-Copy

Priestory knižnice

Študovne

Vstup do študovne je umožnený len s platným čitateľským preukazom. Používateľ je povinný odložiť tašku a kabát v priestoroch na to určených. Je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu. Je zakázané používať mobilné telefóny. Pri odchode je používateľ povinný vyplniť Prezenčný lístok.

 • prezenčné výpožičky periodík (bežný ročník voľne prístupný, staršie ročníky prístupné na požiadanie)
 • prezenčné výpožičky noriem, elektronických a audiovizuálnych dokumentov, habilitačných a dizertačných prác
 • počítače s pripojením na internet  a s prístupom k elektronickým informačným zdrojom, normám
 • 2 seminárne miestnosti pre menšie študijné skupiny
 • prednášky, školenia, semináre, konzultácie
 • Wi-Fi prístup

Študijno oddychová zóna

 • voľný vstup
 • slúži pre oddych, relax, štúdium
 • darované tituly sú voľne prístupné pre záujemcov

Telefonický kontakt:  

041/ 513 1463

Študovňa 1

Študovňa 2

Študijno-oddychová zóna​

Tichý box​

Mozgovňa​