Žilinská univerzita v Žiline sa zaviazala dodržiavať podmienky sprístupňovania a využívania elektronických informačných zdrojov (EIZ), ktoré súvisia s dodržiavaním autorských práv. Podmienky stanovené poskytovateľmi EIZ sú rôzne v závislosti od konkrétneho zdroja. Tieto je treba pozrieť priamo na stránkach konkrétneho EIZ.

Všeobecne platí zákaz sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových dokumentov pre vlastnú potrebu vrátane elektronickej formy. Nie je povolené hromadné sťahovanie dát a ich ďalšia distribúcia. Používateľ je povinný konať tak, aby nedošlo k porušeniu licenčných práv. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ v rámci celej Žilinskej univerzity.

Vzdialený prístup

Databázy elektronických informačných zdrojov sú sprístupňované pre internetovú sieť UNIZA. Ak sa nachádzate mimo tejto siete, využite vzdialený prístup.

Open Access Databázy

Databázy, ktoré sprístupňujú EIZ formou Open Access nájdete tu.

E-booky

Osobitne zakúpené elektronické knihy nájdete tu.

Platené databázy

Databázy zakúpené zo zdrojov Žilinskej univerzity, projektu NISPEZ IV, zdrojov Slovenskej národnej knižnice.

Multidatabázový vyhľadávač SUMMON

Vyhľadávajte naprieč našimi databázami na jednom mieste. Funkčné na IP adresách UNIZA a cez vzdialený prístup.

Prehľadávanie prístupných EIZ cez Google Scholar

Všetky online zdroje, ktoré sú vyhľadateľné cez vyhľadávač Summon, sú odteraz zaindexované aj v službe Google Scholar. Nájdete tam prístup ku dokumentom zo všetkých zakúpených databáz, Open Access zdrojom a textom dokumentov zaindexovaných Googlom. 

Univerzitná knižnica Vám prináša možnosť pracovať v platforme Statista, ktorá pokrýva cez 80 000 tém z viac ako 22 500 zdrojov. Všetky údaje je možné stiahnuť v priebehu niekoľkých sekúnd v 4 rôznych formátoch. Súčasťou je aj automatický citačný výstup.

Zbierka viac ako 4 000 e-bookov poskytuje prístup k najnovším príručkám v oblasti stavebného inžinierstva, mechanickej, elektrickej, priemyselnej a banskej techniky. Ostatné kolekcie e-bookov od Taylor & Francis môžete prehľadávať tu. Po vyhľadaní výsledkov, odfiltrujte: Content I have access to.

Plnotextová databáza vedeckých a odborných článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky.

Elektronická kolekcia obsahujúca vyše 5 500 referenčných prác, príručiek, zborníkov z konferencií a databáz ťažiskových pre techniku, prírodné a aplikované vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľstiev a odborných spoločností z celého sveta. Kolekcia je priebežne aktualizovaná a doplňovaná o nové tituly. Faktografické údaje z niektorých vybraných titulov sú spracované na analytickej úrovni a prispôsobené na použitie so softvérovými nástrojmi vyhľadávacieho prostredia. Databáza je financovaná z projektu NISPEZ.

ProQuest Central + Science & Technology Ebooks + ProQuest Dissertations & Theses Global

Elektronické knihy pokrývajúce oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.

 

Plnotextové časopisy, príspevky, kapitoly kníh vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied.

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická citačná databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier. Databáza neslúži na prístup k plným textom.

Bibliometria v Scopuse: https://www.scimagojr.com/

 

Plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Kolekcia indexačných, citačných a bibliografických databáz od Clarivate Analytics. Databáza neslúži na prístup k plným textom.

Bibliometria vo WoS: http://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action

Elektronické časopisy a e-booky z produkcie Wiley-Blackwell zamerané na medicínu, techniku, podnikanie, spoločenské a humanitné vedy.

Ďalšie databázy elektronických informačných zdrojov

Vitajte v Digitálnej knižnici SNK! Práve tu nájdete (po registrácii) digitálne kópie kníh, novín, časopisov, vedeckých zborníkov, článkov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. 

Periodiká z odbornej faktografickej licencovanej databázy AIP.

Multidisciplinárna databáza spoločnosti EBSCO, obsahuje plnotextové a abstraktové databázy časopisov.

Obsahuje úplné texty recenzovaných časopisov a ďalších publikácií z biologických a ekologických vied.

Adresár odborných časopisov s výberovým prístupom do plných textov spravovaný univerzitou v Regensburgu.

Obsahuje voľne dostupné video články a protokoly z výskumov.

Plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied zameraná na retrospektívu (sprístupňuje staršie ročníky časopisov).

Ponúka vyše 53 000 e-bookov zadarmo k stiahnutiu alebo prezeraniu online.

Royal Society Of Chemistry

Voľne dostupné zdroje: