Za podklad ďakujeme Mgr. Bareánovi z CVTI SR.

 Od 1.2.2022 prebieha evidencia všetkých nových záznamov už len podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z., s novou kategóriou EPC a s novou kategóriou ohlasu sa evidujú:

 • záznamy zaradené do vykazovacieho obdobia CREPČ 2022, nezávisle na tom, či takéto záznamy boli vytvorené priamo v CREPČ 2 alebo importované z KIS,
 • záznamy evidované nad rámec platnej legislatívy (záznamy starších rokov vydania, ktoré doteraz neboli zaevidované v žiadnom vykazovacom období, jazykové mutácie, nezmenené vydania, publikácie autorov na čiastočný pracovný úväzok a pod.),
 • ohlasy, ktorých väzba na citovaný dokument sa vytvára po 1.2.2022.

·         Záznamy zaevidované v CREPČ 1 sa do CREPČ 2 importujú s ich pôvodnou kategóriou EPC.

·         Kategórie EPC sa vždy menia v rámci legislatívy, podľa ktorej bol záznam pôvodne zaevidovaný:

 • záznamom zaevidovaným podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. sa kategória EPC môže zmeniť len v rámci tejto vyhlášky, napr. z ADE na ADM,
 •    takúto zmenu kategórie EPC môže vykonať spracovateľ a garant rovnako, ako doteraz pre uložené, zapísané a potvrdené záznamy,
 •    v prípade verifikovaného záznamu vykonáva zmenu kategórie EPC na vyžiadanie vysokej školy pracovník OHPČ – CVTI SR.
 •         Kategórie ohlasu sa vždy menia v rámci legislatívy, podľa ktorej bol ohlas pôvodne zaevidovaný:

–   kategória ohlasu vytvorená podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. sa môže zmeniť len na inú kategóriu ohlasu podľa rovnakej vyhlášky, napr. z 04 na 02, ak je ohlas časom indexovaný v citačných indexoch.

 • Formuláre Kniha a Zborník sa pre evidenciu publikačnej činnosti v rámci vykazovacieho obdobia CREPČ 2022 nepoužívajú. V prípade čistenia záznamov z CREPČ 1 naimprotovaných cez formulár Neznámy typ je naďalej možné zmeniť formuláre na Kniha alebo Zborník, ale (zatiaľ) len pre administrátorov na vyžiadanie vysokej školy.
 • Formuláre Kniha a Zborník sú nahradené formulárom Knižná publikácia, záznamy vytvorené prostredníctvom týchto formulárov do vykazovacieho obdobia CREPČ 2021 vrátane je však naďalej možné upravovať ako doteraz a používať ako zdrojové dokumenty aj pre nové záznamy analytických častí.
 • Formulár Norma je od vykazovacieho obdobia CREPČ 2022 nedostupný pre vytváranie nových záznamov. Záznamy vytvorené prostredníctvom tohto formulára je však naďalej možné upravovať ako doteraz.
 • V prípade potreby môže pracovník OHPČ – CVTI SR vytvoriť záznam prostredníctvom zrušených formulárov a/alebo záznam s kategóriou EPC alebo s kategóriou ohlasu podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. najmä v týchto prípadoch:

o   pôvodne bola publikácia vykázaná podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. ako celok, mala by sa však evidovať po analytických častiach – pracovník OHPČ – CVTI SR vytvorí záznamy pre jednotlivé analytické časti s kategóriami EPC podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z., keďže podľa rovnakej vyhlášky bol vykázaný pôvodný záznam celku,

o   pôvodne bola publikácia vykázaná podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. po analytických častiach, mala by sa však evidovať ako celok – pracovník OHPČ – CVTI SR pridelí pôvodne zdrojovému dokumentu kategóriu EPC podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z., keďže podľa rovnakej vyhlášky boli evidované pôvodné analytické časti (tie sa vymažú),

o   pôvodne bola publikácia zaevidovaná prostredníctvom nesprávneho formulára, napr. namiesto formulára Zborník bol použitý formulár Kniha alebo namiesto formulára Kapitola / príspevok bol použitý formulár Článok – pracovník OHPČ – CVTI SR vytvorí nový záznam prostredníctvom správneho formulára a pridelí mu správnu kategóriu EPC.

Takéto zmeny formulárov budú prebiehať spravidla na vyžiadanie vysokej školy alebo po vzájomnej komunikácii medzi vysokou školou a CVTI SR po formálnej verifikácii záznamov.