Registrácia DOI pre časopis / článok v časopise pomocou Actavie

 

Univerzitná knižnica UNIZA sprostredkováva využívanie redakčného systému Actavia pre redakcie vedeckých časopisov vydávaných na UNIZA.

V prípade záujmu o využívanie redakčného systému Actavia, kontaktujte koordinátora UNIZA, ktorý Vás bude informovať o predpokladanej cene zriadenia Actavie, vrátane importu archívu článkov.

Následne administrátori Actavie zabezpečia prenesenie celého obsahu súčasného webu časopisu do systému Actavie, vrátane archívu vydaných čísel. Taktiež je možné vytvoriť úplne nový web časopisu, ak ním redakcia do teraz nedisponovala, to znamená bez importov predchádzajúcich čísiel časopisu.

Po pripravení systému bude vytvorený skúšobný prístup na web časopisu (zvyčajne casopis.actavia.cz) a správca Actavie zabezpečí zaškolenie do celého systému všetkým zúčastneným používateľom redakčného systému daného časopisu.

Po úspešnom zaškolení a odsúhlasení vzhľadu a funkcionalít redakciou bude spustená ostrá verzia webu časopisu.

Kontaktná osoba pre pridanie časopisu do digitálneho repozitáru UNIZA: Mgr. Tomáš Skupin 041/513 1704 tomas.skupin@uniza.sk

Actavia a prideľovanie DOI

Actavia umožňuje automatizované prideľovanie DOI pre celý časopis, číslo časopisu, prípadne jednotlivé články časopisu.

Prideľované DOI majú jednotný univerzitný prefix (10.26552) a suffix je tvorený podľa kódovníka zverejneného na stránke UK UNIZA(sekcia prideľovania DOI), pre zachovanie jednotnej štruktúry prideľovaných DOI na univerzite.

Z tohto dôvodu je nutné, aby mala redakcia s Univerzitnou knižnicou podpísanú Dohodu o spolupráci pri prideľovaní DOI na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá je zverejnená na stránke http://ukzu.uniza.sk/doi/

Poplatok za zaregistrovanie jedného DOI je 1$ (dolár) a poplatky za zaregistrované DOI budú na základe dohody o spolupráci každoročne rozrátané medzi redakcie, podľa skutočného objemu zaregistrovaných DOI.

V prípade záujmu o pridelenie DOI inému typu dokumentov kontaktujte koordinátora UK UNIZA

DOI je možné manuálne prideliť aj týmto dokumentom:

  • Knihy a knižné série
  • Zborníky
  • Dizertačné a habilitačné práce
  • Sady nezávislých komponentov a doplnkové komponenty (obrázky, tabuľky, videá a pod.)
  • Technické správy
  • Normy
  • Databázy
  • Súbor dát

Priebežné štatistiky prideľovania DOI pre fakultu (redakciu) pripravuje koordinátor UK UNIZA.

Actavia a Similarity Check

Actavia umožňuje kontrolu originality nahraných článkov pred publikovaním pomocou nástroja Similarity Check.

Similarity Check je nástroj na kontrolu textov, ktorý je k dispozícii pre členov agentúry CrossRef. Jedná sa o rozhranie využívajúce databázu iThenticate, ktorá predstavuje celosvetovo najväčší software na detekciu a kontrolu plagiátorstva v odbornom publikovaní.

Zhoda sa sleduje v 30-tich jazykoch, vrátane slovenčiny.

Značnú časť tvoria anglické texty.

Texty sa porovnávajú s Internetom, databázou plných textov iThenticate a databázou diplomových a dizertačných prác od ProQuestu.

Poplatok za overenie jedného dokumentu je 0,75$ (dolárov).

Po overení je vygenerovaný report, ktorý obsahuje percentuálnu zhodu dokumentu. Taktiež obsahuje filter vylúčení pomocou ktorého sa dá nastaviť, čo sa nemá rátať do percentuálnej zhody (napr. abstrakt, citácie, referencie).

Ak po overení dôjde k publikovaniu kontrolovanej práce, je povinnosťou tejto práci prideliť DOI a zaradiť ju do databázy iThenticate.