V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční od 28.02.2022 do 06.03.2022, sme si pre našich návštevníkov pripravili bohatý program

V pondelok, 28. februára sa začína 23. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ (TSK). Základným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Témou TSK 2022 by mali byť EKO knižnice a snahou ukázať na potreby ochrany životného prostredia.

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline si pripravila aj tento rok zaujímavý program. Návštevníci si môžu vybrať z bohatej ponuky podujatí. Tak ako po minulé roky platí, že registrácia čitateľských preukazov je počas TSK ZDARMA!

PROGRAM PODUJATÍ

PONDELOK 28.02.2022

Identifikácia kľúčových výskumníkov pomocou Web of Science dát

10:00 – Odborná prednáška

Pripojte sa na webinár a zistite, ako používať prístup založený na dátach na identifikáciu kľúčových výskumníkov a lídrov. Budeme sa venovať k témam:
• Kto sú kľúčoví vedci v mojej špecializácii a produkujú najvplyvnejšie práce?
• Kde sú centrá excelentnosti v konkrétnom regióne?
• Kto financuje kľúčových vedcov vo vašom odbore?
• S akými kľúčovými vedcami spolupracujú moji konkurenti?
• S ktorými kľúčovými vedcami by sme mohli spolupracovať? 

REGISTRÁCIA

PONDELOK 28.02.2022

PONDELOK 28.02.2022

Súťaž s EUROPE DIRECT ŽILINA

Zapojte sa do súťaže na sociálnych sieťach a vyhrajte skvelé ceny! 

Facebook

Instagram

PONDELOK 28.02.2022

UTOROK 01.03.2022

Zbierka kníh

Príďte si vybrať z množstva darovaných kníh. Akcia sa koná v našej budove, vo vestibule pri hlavnom vchode. Okrem zaujímavých kníh sme pre Vás pripravili aj malý darček.

Tešíme sa na Vás!

UTOROK 01.03.2022

UTOROK 01.03.2022

Nové rozhranie Journal Citation Reports

10:00 – Odborná prednáška

Nové rozhranie Journal Citation Reports ponúka radu vylepšení a doplnkov. Pripojte sa na náš webinár a zistite viac o tom, ako môžeme efektívne používať nový JCR a kde nájdeme Article Influence Score a kvartily v novom rozhraní.

REGISTRÁCIA

UTOROK 01.03.2022

STREDA 02.03.2022

greenUNIZA – VÝSKUM VEGETAČNÝCH KONŠTRUKCIÍ

11:00 – Odborná prednáška, Stavebná fakulta

Prednášajúci: Ing. Peter Juráš, PhD.

Urbanizované prostredie s množstvom spevnených plôch a hustou zástavbou spôsobuje zvýšenie teploty najmä v nočných hodinách, keď dochádza k spätnému sálaniu tepla z akumulovaného týmito plochami. Z tohto dôvodu je snaha obmedziť tieto plochy, resp. im nájsť ďalšie využitie. Zakomponovanie prírodnej zelene v čo najväčšej miere je možné aj na samotných budovách, aby sa eliminovali nepriaznivé účinky ich absencie. Vhodnou formou aplikácie prírodnej zelene v stavbách je použitie vegetačných striech a vegetačných fasád.

Použitie vegetačných fasád ma viacero výhod pre mikroklímu v ich okolí: produkujú kyslík, znižuje CO2, znižuje prašnosť, znižuje koncentráciu škodlivín vo vzduchu, vytvára prírodnú biodiverzitu, znižuje hlučnosť z okolia, chráni fasádu pred priamym pôsobením vonkajších vplyvov a v lete má chladiaci účinok spôsobený adiabatickým chladením, vďaka evaporácii. Keďže povrch táto fasáda pozostáva z rôznych rastlín, dochádza na nej takisto k evapotranspirácii. Tá je celkovým výparom z rastlín a pôdy, teda transpirácia rastlín spolu s výparom z pôdy a výparom vody zadržanej vegetačnými povrchmi.

Z hľadiska stavebných konštrukcií sú užitočné tým, že sa znižuje maximálna teplota povrchov fasády, čím sa znižuje prehrievanie interiéru budov a následne aj náklady na chladenie, vylučuje sa vplyv UV žiarenia na povrch atď. V neposlednom rade ide o vizuálne aspekty a zvýšenie hodnoty stavby.

ZÁZNAM

STREDA 02.03.2022

STREDA 02.03.2022

Literárna EKO výstava

Prinášame Vám výstavu kníh a časopisov z oblasti životného prostredia.

STREDA 02.03.2022

ŠTVRTOK 03.03.2022

Vedecký výskum vo vysokohorskom prostredí a ochrana prírody v praxi

08:00 – Odborná prednáška, VÚVB UNIZA

Prednášajúci: Mgr. Martin Kompiš, PhD.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB) je vedecká inštitúcia Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorá sa dlhodobo venuje výskumu a monitoringu znečisťujúcich látok v životnom prostredí, hlavne znečistením prírody vo vysokohorských ekosystémoch. VÚVB  má akreditované dva študijné programy: bakalársky stupeň – Stráž prírody a magisterský stupeň – Alpínska a vysokohorská ekológia. Obidva študijné programy prepájajú koncept ochrany prírody a vedeckého výskumu. Študenti participujú na výskumných témach v rámci svojho terénu, spracovania vzoriek, interpretácii dát a pri príprave a písaní záverečnej práce. VÚVB realizuje projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu, má bohatú spoluprácu so Štátnou ochranou prírody i ďalšími inštitúciami. Na VÚVB prebieha výskum a monitoring bioty a abioty a prináša tak vedecké poznanie o stave prírody v horskom prostredí. Medzi hlavné témy výskumu patria vplyv meteorologických zmien na procesy v alpínskom vegetačnom stupni, vplyv prejavov klimatickej zmeny na vlastnosti vôd horskej rieky, výskum ťažkých kovov v reťazci atmosféra, voda, pôda, rastliny a živočíchy. Takto verifikované a získané poznanie vo forme vedeckých článkov môže slúžiť ako regulárne odporúčania pre štátny sektor ochrany prírody, zainteresované strany, obce, podnikateľské subjekty a štátne orgány, ktoré sa zaoberajú otázkami životného prostredia.

ZÁZNAM

ŠTVRTOK 03.03.2022

ŠTVRTOK 03.03.2022

Stál som na pleciach obrov – komplexné zmapovanie vedeckej literatúry

10:00 – Odborná prednáška

„Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov.“ (Isaac Newton) – Platforma Web of Science je nekonečným zdrojom nových nápadov a skrytých spojení. Pripojte sa na webinár, kde ukážeme, ako platforma Web of Science rozšíri obzory o knihy, výskumné dáta, patenty a ďalšie kvalitné časopisy a zborníky, ktoré doplnia obsah a rozšíria možnosti komplexného zmapovania
vedeckej literatúry aj vďaka špeciálnym indexovaním.

REGISTRÁCIA

ŠTVRTOK 03.03.2022

ŠTVRTOK 03.03.2022

Využite naplno e-zdroje, ku ktorým máte prístup

15:00 – Odborná prednáška

Spolu s Albertina icome Bratislava Vás pozývame na online seminár.  Ukážeme vám, ako nájsť, citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste a využiť dostupné e-zdroje pri štúdiu, vedeckej práci a vo vzdelávaní (aj z domu):

  • časopisy a knihy
  • kvalifikačné práce, zborníky z konferencií, noviny
  • interaktívne grafy, tabuľky a rovnice
  • vyhľadávanie materiálov podľa ich fyzikálno-chemických vlastností
  • a ďalšie odborné informácie z celého sveta

Bude priestor aj na vaše otázky. Webinár je určený študentom, doktorandom, pedagógom a vedcom, ktorí chcú stráviť čo najmenej času hľadaním informácií. Príklady budú z vedných odborov Žilinskej univerzity v Žiline.

Webinár je v slovenčine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

REGISTRÁCIA

ŠTVRTOK 03.03.2022

PIATOK 04.03.2022

Literárny kvíz EDIC

Otestujte svoje literárne vedomosti a zahrajte si zábavný kvíz od Europe Direct Žilina.

HRAJ TU!

PIATOK 04.03.2022

PIATOK 04.03.2022

Potenciál OZE nahradiť fosílne palivá na území SR

10:00 – Odborná prednáška, FEIT – INŠTITÚT AURELA STODOLU UNIZA

Prednášajúci: Ing. Pavel Šimon, CSc.

Slovensko je už teraz relatívne nízko uhlíkový producent elektrickej energie. Má však potenciál nahradiť fosílne palivá nie len v elektroenergetike, ale aj v ostatných oblastiach?

Ako zmení spotrebu primárnych palív masívny nárast elektrickej a vodíkovej mobility?

REGISTRÁCIA

PIATOK 04.03.2022

Od 28.02.2022 do 04.03.2022

Registrácia čitateľských preukazov zdarma

Počas celého týždňa je pre používateľov REGISTRÁCIA ČK ZDARMA

Od 28.02.2022 do 04.03.2022