Dňa 14.4.2021 o 13:00 sa prostredníctvom MS TEAMS uskutočnila Porada k evidencii publikačnej činnosti. Materiály a záznam budú priebežne aktualizované v tomto príspevku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za konštruktívnu diskusiu.

 

Prezentácia: Evidovanie publikačnej činnosti na UNIZA

Mgr. Maroš Konečný – knižnica UNIZA

Prezentácia z CVTI SR

Mgr. Marta Dušková, PhD.
Mgr. Tomáš Bareán

Videozáznam z porady

Záznam z porady bol nahraný na YouTube kanál Univerzitnej knižnice. Video je označené ako neverejné, prístup naň je možný iba cez link. (Nezobrazuje sa vo vyhľadávaní).

Video obsahuje v popise aj časovú os s hlavnými témami.

Dôležité dokumenty z porady:

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti: http://ukzu.uniza.sk/wp-content/uploads/2021/03/vyhlaska-crepccreuc-1.pdf

Smernica č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UNIZA.
(úplné znenie smernice v znení dodatku č. 1): http://ukzu.uniza.sk/wp-content/uploads/2021/03/Smernica-%C4%8D.-92-novelizovan%C3%A1.pdf

Dodatok č.1: http://ukzu.uniza.sk/wp-content/uploads/2021/03/Dodatok-%C4%8D.-1-k-92_2010.pdf

Metodika evidencie pre rok vykazovania 2021: 

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf

Vyhláška, podľa ktorej bude prebiehať evidencia od 1.2.2022 (od roku vykazovania 2022): https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/397/ZZ_2020_397_20210101.pdf