Ako zaevidovať ohlas?

Elektronický formulár evidencie ohlasov

Pokiaľ evidujete ohlas, ktorý nie je vo WoS a SCOPUS Kategória ohlasov: 02,03

CREPČ 2

Tu dohľadávate CREPČ 2 ID pri článku, ku ktorému potrebujete zaevidovať ohlasy

Mgr. Katarína Deverová, PhD.

Pri ohlasoch, ktoré sú indexované vo WoS a SCOPUS, môžete požiadať o evidenciu poslaním e-mailu na adresu: katarina.deverova@ukzu.uniza.sk

Evidovanie ohlasov

Od roku 2018 je možné registrovať citácie nielen v našom lokálnom katalógu, ale aj v Centrálnom registri publikačnej činnosti CREPČ 2. Vkladanie citácii je možné dvomi spôsobmi:

 1. Pridať citáciu/recenziu
 2. Dohľadať citácie za rok/roky (WoS, SCOPUS )

Dohľadanie je poloautomatický import z externých databáz. Možnosť dohľadať citácie z WoS a SCOPUS je často nedostupná, má výpadky. Nie je možné súbežné dohľadanie v obidvoch spomenutých databázach.

Po naimportovaní záznamu/citácie, je potrebné záznam skontrolovať, doplniť poprípade opraviť nesprávne údaje. Na konci celého procesu získava takýto záznam status potvrdený záznam.

Takto vytvorenú citáciu je potrebné osobitne zapísať aj do nášho lokálneho katalógu, nie je automaticky naimportovaná.

Krátka rekapitulácia

Od 1.2.2022 prebieha evidencia všetkých ohlasov už len podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.

Vyhláška č.397/2020 Z. z. – § 2 definuje, čo sa nepovažuje za ohlas.

Nové kategórie ohlasov –  príloha  č. 2 vyššie spomenutej vyhlášky:

 • 1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (Web of Science Core Collection a Scopus)
 • 2 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach
  okrem citačných indexov
 • 3 recenzia a umelecká kritika v publikácii.

V OPAC sa vám tieto ohlasy budú zobrazovať ako 01,02,03. Ohlasy zaevidované do 1.2.2022: 1,2,3,4,5,6.

Zjednodušenie evidencie ohlasov

Po zaregistrovaní ohlasov knižnica ďalej neuchováva podklady, ktoré jej boli doručené v tlačenej forme. Na požiadanie autora je ich samozrejme možné vrátiť internou poštou. Do budúcnosti by sme chceli podporiť registráciu prostredníctvom elektronických formulárov a mailovej komunikácie.

 • V prípade, že je ešte v CREPČ 2 neregistrovaná citácia indexovaná v databázach Web of Science Core Collection a Scopus, môže autor požiadať knižnicu o jej zaregistrovanie mailom. Rovnako mailom možno požiadať o opravu, prípadne doplnenie identifikátora z ďalšej externej databázy. Ak je citujúci dokument vykazovaný ako publikačná činnosť, citácia môže byť zaregistrovaná až po jeho registrácii vykazujúcou inštitúciou. V rámci Žilinskej univerzity môže knižnica komunikovať s autorom citujúceho článku. V prípade, že článok má iba status article in press, nie je možná jeho evidencia.
 • Registrácia ohlasov z kategórie 02, 03 (nenachádzajú sa vo WoS a SCOPUS) či už cez elektronický alebo tlačený formulár je povinné dodať podklady, ktoré jednoznačne identifikujú citáciu (napr. zoznam literatúry, časť textu, pozn. pod textom) a zároveň poskytujú informácie nielen o článku, kapitole, príspevku ale aj o ich zdrojových dokumentoch (zborník, monografia, časopis).

Povinné údaje pre zaregistrovanie ohlasov

 • Článok – 1. Strana článku a posledná so zoznamom literatúry. Názov časopisu, ISSN, rok vydania, ročník, číslo.
 • Príspevok/ kapitola 1. Strana príspevku a posledná so zoznamom literatúry. Názov zborníka/knihy, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, ISBN.

Čo je potrebné doložiť pri registrácii

Obálka zdrojového dokumentu (zborníka, časopisu)

Titulný list zdrojového dokumentu

Rub titulného listu zdrojového dokumentu

Obsah zdrojového dokumentu

Tiráž zdrojového dokumentu, príp. strany, na ktorých sa uvádzajú údaje o recenzovaní, vedecký výbor (rada) a pod.      

CREPČ2 ID

Nastavenie citačného alertu vo WoS

Nastavenie citačného alertu v Scopuse