V Univerzitnej knižnici UNIZA (UK) komunikujeme s čitateľmi denne. Je to dialóg  o knihách, informáciách, odbornej literatúre a množstve iných vecí, ktoré čitatelia v akademickej  knižnici hľadajú.

Niekedy sa však treba so svojimi cieľovými skupinami rozprávať inak a hlavne hlbšie. Pýtať sa komplexnejšie na kvalitu služieb a všetkých súvislostí, ktoré sú s nimi spojené.

UK realizovala  Prieskum o spokojnosti s našimi službami ako súčasť analytických a marketingových procesov knižnice. Prieskum sa uskutočnil v období od 25.11.2019 do 6.2.2020. Prieskum  bol realizovaný elektronicky, výzvy na zapojenie sme šírili sociálnymi sieťami (web, fb, oslovenie akademickej obce). Pre potreby získania relevantných údajov s dostatočnou výpovednou hodnotou sme mali cieľ získať odpovede od 200 účastníkov. Podarilo sa nám ho naplniť viac ako dostatočne, pretože sa nám zapojilo 322 respondentov.

Z tejto množiny navštevuje knižnicu pravidelne 66,5%.  Najsilnejšie zastúpenie medzi respondentmi mala FPEDAS a FRI. V knižnici najviac využívajú služby spojené s požičiavaním odbornej literatúry a copy centra, frekventované je aj využitie relaxačnej zóny a tichých boxov. 

Na otázku o slabých stránkach knižnice odpovedalo 40%, že ich nevidí, 22% nie je spokojných s ponukou literatúry a pre  takmer 20% sme príliš vzdialení od univerzitného kampusu.

Pracujeme v mladom prostredí, čo sa prejavilo aj na hodnotení našich sociálnych sietí a web stránky . Informácie  o knižnici čerpá takmer 30% z našej webovej stránky a sociálnych sietí (fb, instagram). Takmer polovica všetkých opýtaných je spokojná s našim webom. Hodnotia ho ako prehľadný, s dostatočnými informáciami a priamemu prepojeniu ku databázam a iným potrebným zdrojom. V tejto súvislosti boli odporúčania na slabý vzhľad a funkčnosť OPACu (elektronický katalóg). S touto pripomienkou nemáme veľa šancí na zmenu, pretože OPAC súčasťou  automatizovaného knižnično-informačného systému, vytvoreného externou firmou pred rokmi. 

Na nový web bolo veľa pozitívnych reakcií, s drobnými námetmi na zmenu budeme postupne pracovať, ako iste zistia samotní čitatelia. Podobné pozitívne reakcie boli aj na naše sociálne siete.

Dostali sme veľa podnetov, čo by sa v knižnici mohlo ešte doplniť, robiť inak. Najčastejšie rezonovalo mať v knižnici kaviareň a knižnicu posunúť bližšie ku kampusu. Obe požiadavky nie sú celkom v našej moci, určite dúfame, že časom sa to podarí. Ale sú aj veci, ktoré vieme spracovať. Sledujte naše ponuky s niektorým i sa budete čoskoro stretávať v našej ponuke.

Za celý tím knižnice ďakujeme všetkým.