Diplomové práce / Fakulta PEDAS / 1997

  
  
  ALUŠÍKOVÁ, Adriana
   Nové produkty pošty.
   61 str., 5 tab., 2 graf., 3 pril., 14 lit.
   Měrka, Richard SKO
   Chytil, Miroslav REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (spoje - obchod zásielkový - marketing )
   /Analýza produktov priameho marketingu ATO DIRECT MAIL a MAIL-ORDER
   /zásielkový obchod/./
  
  
  BAČIAKOVÁ, Martina
   Zavádzanie nových produktov Poštovej banky, a.s. a služieb na poštách v
   obvode SPP Martin.
   54 str., 4 tab., 4 graf., 2 pril., 17 lit.
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - služba zmenárenska)
   /Nové produkty zmenárenských služieb a vkladnej knižky na doručiteľa na
   Pošte Martin 1./
  
  
  BÁLINTOVÁ, Andrea
   Zhodnotenie a stanovenie trendov vývoja poštových produktov v rámci
   pôsobnosti OZ SsRP Banská Bystrica.
   68 str., 18 tab., 8 graf., 10 pril., 7 lit.
   Kavecká, Daniela SKO
   Šarkanová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (produkt poštový - vývoj - štatistika)
   /Analýza stavu jednotlivých poštových produktov v súčasnosti. Prognóza
   vývoja poštových produktov ich klady a zápory./
  
  
  BALKO, Ján
   Nové smery pri rekonštrukciách pôšt.
   51 str., 2 obr., 3 tab., 7 lit.
   Maňák, Juraj SKO
   Belobrad, Eugen REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (modernizácia - rekonštrukcia - prevádzka poštová)
   /Návrh postupu rekonštrukcie a modernizácie pôšt pri zohľadnení ich
   kategórií./
  
  
  BALUŠINSKÁ, Mária
   Model turistického využitia Baťovho kanála.
   71 s., 15 obr., 23 tab., 0 graf., 15 príl., lit. 24.
   Sosedová, J. SKO
   Ondračka, I. REC
   PED, VOD, 05.05.1997
   (doprava vodná-ruch turistický)
   /Návrh využitia turistického využitia Baťovho kanála pre rozvoj turistického
   ruchu v regióne od Otrokovíc po Hodonín. Ekonomické zhodnotenie projektu./
  
  
  BARANCOVÁ, Andrea
   Zmenka ako platobný a zabezpečovací nástroj.
   74 str., 12 obr., 4 tab., 4 graf., 16 pril., 12 lit.
   Brudňák, Slavomír SKO
   Fitzová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (zmenka - styk platobný - legislatíva)
   /História a legislatíva využitia zmenky v domácom i zahraničnom platobnom
   styku./
  
  
  BARANOVÁ, Iveta
   Propagácia a reklama služieb Slovenskej pošty, š.p. Banská Bystrica.
   62 str., 4 obr., 2 tab., 5 pril., 14 lit.
   Vasková, Eva SKO
   Rostášová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (služby poštové - propagácia - reklama)
   /Služby ponúkané Slovenskou poštou, š.p. Banská Bystrica. Prezentácia
   poštových produktov formou propagácie. Plán propagačných krokov./
  
  
  BARBUĽÁKOVÁ, Adriána
   Ekonomická efektívnosť a zhodnotenie využitia dopravných prostriedkov a
   mechanizmov v podniku - Závod dopravnej organizácie cestného hospodárstva.
   67 str., 35 tab., 5 graf., 9 pril., 4 lit.
   PED, CMD, 05.05.1997
   (výkon - kalkulácia - prostriedok dopravný - cena)
   /Využitie jednotlivých dopravných prostriedkov vozidlového parku. Stanovenie
   ceny výkonov jednotlivých dopravných prostriedkov./
  
  
  BARLA, Michal
   Letecká záchranná služba v regióne Vysoké Tatry.
   82 str., 3 tab., 13 graf., 12 lit.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (služba záchranná letecká)
   /Historický vývoj leteckej záchrannej služby. Analýza aktuálneho stavu
   leteckej záchrannej služby v stredisku Krištof 03 Poprad. Perspektívy
   ďalšieho rozvoja leteckej záchrannej služby v regióne./
  
  
  BARTEK, Ján
   Možnosti využitia výpočtovej techniky pri kalkulácií nákladov v cestnej
   doprave.
   67 str., 19 obr., 5 tab., 4 pril., 4 lit.
   Gnap, Jozef SKO
   Enghenthalter, Dezider REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (software - kalkulácia - náklady - doprava cestná)
   /Využitie výpočtovej techniky pri kalkulácií nákladov v cestnej doprave.
   Návrh softwaru a náčrt možností jeho využitia./
  
  
  BEBIAK, Peter
   Návrh rozvoja tratí Slovenských aerolínií, a.s..
   PED, LD, 02.06.1997
   (trate letové - park lietadlový - optimalizácia)
   /Zhodnotenie súčasného stavu. Analýza prepravných prúdov.
   Technicko-ekonomické zhodnotenie lietadlového parku. Návrh liniek a ich
   optimalizácia./
  
  
  BECHNÝ, Michal
   Letecká nákladná doprava v Českej republike.
   88 str., 35 obr., 20 tab., 17 graf., 6 pril., 13 lit.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Černý, Miroslav REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká nákladná - spoločnosť letecká)
   /Historický vývoj leteckej nákladnej dopravy. Súčasný stav v leteckej
   nákladnej doprave v Českej republike. Návrh realizácie leteckej dopravy
   českými leteckými spoločnosťami./
  
  
  BELÁČIKOVÁ, Miriam
   Krátkodobá štatistická analýza a predikcia vybraných ukazovateľov Pošty
   Martin 1.
   86 str., 2 obr., 46 tab., 7 graf., 7 lit.
   Zájasenská, Oľga SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (operatívne riadenie - prevádzka poštová - kvantifikácia - predikcia)
   /Operatívne riadenie v podmienkach Pošty Martin 1. Štatistika a jej metódy v
   operatívnom riadení. Analýza jednotlivých zložiek časových radov.
   Kvantifikácia sezónnosti. Krátkodobá predikcia a ekonomické zhodnotenie
   predpovede./
  
  
  BELEJOVÁ, Andrea
   Štandardizácia poštového produktu - cenné listy - ako predpoklad hodnotenia
   jeho kvality.
   60 str., 3 obr., 7 tab., 8 graf., 15 pril., 9 lit.
   Rostášová, Mária SKO
   Knapko, P. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (štandardizácia - produkt poštový - list cenný)
   /Hodnotenie poštového produktu - cenné listy. Stanovenie základných
   technologických charakteristík. Vyhotovenie kritérií kvality poskytovanej
   služby. Návrh opatrení na zlepšenie kvality./
  
  
  BELLÁK, Stanislav
   Štúdia mestského miniatomobilu.
   57 str., 16 tab., 3 lit.
   Matějka, Rostislav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (automobil - bezpečnosť jazdy - návrh konštrukčný)
   /Konštrukčný návrh malého mestského automobilu./
  
  
  BENDOVÁ, Eva
   Návrh zriadenia pošty na sídlisku Hájik v obvode SPP Žilina.
   66 str., 5 obr., 21 tab., 4 pril., 9 lit.
   Kyselová, Zdena SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (sieť poštová - normovanie - náklady - kurz poštový)
   /Návrh poštovej prevádzky na Žilinskom sídlisku Hájik. /
  
  
  BENEŠ, Bohuslav
   Proces implementácie systému WGS v podmienkach Slovenskej republiky.
   62 str., 7 obr., 31 tab., 5 lit.
   Beňo, Luděk SKO
   Kevický, Dušan REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (navigácia - spracovanie dát - nástroje softwarové)
   /Proces implementácie WGS-84 na Slovensku. Požoadavky na súradnicové dáta
   bodov dôležitých pre navigáciu i na systémy pre ich spracovanie./
  
  
  BEŇOVÁ, Katarína
   Marketingový výskum v podnikoch cestnej osobnej dopravy.
   79 str., 19 tab., 7 graf., 7 pril., 11 lit.
   Cisko, Štefan SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (marketing - doprava osobná cestná - )
   /Marketingový výskum v podnikovej cestnej osobnej doprave. Analýza situácie
   na trhu. Návrh opatrení na zebezpečenie trhu./
  
  
  BIČAN, Peter
   Aktualizácia daňového systému v SR a vybrané otázky daňového systému so
   zameraním na telekomunikácie.
   51 str., 2 obr., 6 tab., 1 graf., 8 pril., 12 lit.
   Štofková, Jana SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (telekomunikácie - dane - systém daňový )
   /Štruktúra daňového systému v SR. Klasifikácia jednotlivých druhov
   daní.Správa a kontrola daní. Daňové orgány. Uplatnenie výpočtovej techniky v
   daňovom systéme. Dane v telekomunikáciach. /
  
  
  BIELENÝ, Vladimír
   Kritéria hodnotenia kvality dopravných systémov z environmetálnych hľadísk.
   86 str., 2 obr., 12 tab., 18 pril., 10 lit.
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (prostredie životné - systém dopravný - exhalát)
   /Analýza negatívnych účinkov dopravných prostriedkov na životné prostredie.
   Podiel jednotlivých druhov dopráv na produkcii hluku. Dopravná nehodovosť./
  
  
  BÍLEK, František
   Využitie prostriedkov pasívnej lokácie pre potreby stredísk RLP a porovnanie
   so zariadením SSR.
   Rudolf, Petr SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (prevádzka letová - prostriedok sledovací - )
   /Riadenie letovej prevádzky. Aktívne sledovacie prostriedky. Pasívne
   sledovacie prostriedky. Porovnanie aktívnych a pasívnych systémov.
   Zhodnotenie prevádzkovej využiteľnosti PSS./
  
  
  BIRNER, Martin
   Personálny manažment dopravnej firmy.
   90 str., 1 obr., 14 tab., 6 graf., 6 pril., 12 lit.
   Farkašová, Viera SKO
   Palčeková, A. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (manažment - plánovanie personálne - analýza práce - fluktuácia - kariéra)
   /Posúdenie situácie v personálnej oblasti dopravných firiem. Návrh systému
   personálneho manažmentu pre dopravnú firmu./
  
  
  BLAŠKO, Ronald
   Nové smery v riadení letiska Košice a systém kontroly kvality poskytovaných
   služieb.
   78 str., 1 tab., 6 pril., 12 lit.
   Horvátová, Marta SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (certifikácia - doprava letecká - riadenie letiska)
   /Proces certifikácie služieb na letisku Košice. Manuály pre služby
   obchodného a technického handlingu. Návrh nových spôsobov kontroly. /
  
  
  BODZÁSOVÁ, Tünde
   Optimalizácia poštovej prepravnej siete v obvode SPP Trebišov.
   46 str., 3 obr., 30 tab., 5 pril., 7 lit.
   Toropilová, Marta SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (optimalizácia - preprava poštová - metoda matematická)
   /Optimalizácia poštovej prepravy v obvode Správa poštových prevádzok
   Trebišov pomocou matematických metód./
  
  
  BOLEK, Miroslav
   Stanovenie spoľahlivosti ukazovateľov dopravných prostriedkov v DPMŽ a.s..
   62 str., 9 obr., 5 tab., 5 graf., 5 pril., 5 lit.
   PED, CMD, 05.05.1997
   (podnik dopravný - spoľahlivosť - vozidlo cestné - prúd porúch)
   /Stanovenie ukazovateľov spoľahlivosti cestných vozidiel. Určenie trendu
   parametra prúdu porúch v závislosti od jazdného výkonu./
  
  
  BOLIBRUCHOVÁ, Ľubica
   Návrh linky MHD do obce Mojš po dobudovaní Vodného diela Žilina.
   64 str., 4 obr., 12 tab., 10 graf., 4 pril., 4 lit.
   Popluhár, Juraj SKO
   PED, CMD, 12.05.1997
   (linka - preprava - náklady - doprava hromadná mestská)
   /Prieskum prepravných potrieb obyvateľov obce Mojš. Návrh dvoch variantov
   prepravy obyvateľov. Náklady na realizáciu zvolenej varianty č. 2./
  
  
  BOŠELA, Róbert
   Netradičné metódy znižovania dopravnej nehodovosti.
   72 str., 3 obr., 3 tab., 6 graf., 9 lit.
   Ivánek, SKO
   Gondžár, Tibor REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehodovosť dopravná - opatrenia sociologické - opatrenia ekonomické )
   /Analýza dopravnej nehodovosti na Slovensku. Netradičné metódy znižovania
   dopravnej nehodovosti./
  
  
  BRANDTOVÁ, Ingrid
   Zmenárenská činnosť na poštách v obvode ZsRP Bratislava.
   51 str., 3 obr., 5 tab., 10 pril., 13 lit.
   Lörinc, Mikuláš SKO
   Kajánek, B. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (činnosť zmenárenska - pošta - predaj devíz )
   /Analýza súčasného stavu zmenárenskej činnosti a predaja devízových
   prostriedkov na poštách. Legislatívne zabezpečenie zmenárenskej činnosti.
   Návrh technológie zmenárenskej služby. Výber pôšt pre poskytovanie
   zmenárenskej služby vypracovaný za podpory marketingovej teórie./
  
  
  BRANICKÁ, Ivana
   Normovanie spotreby pohonných hmôt v technologickej doprave a.s. Váhostav.
   84 str., 2 obr., 17 tab., 3 graf., 2 pril., 20 lit.
   PED, CMD, 05.05.1997
   (spotreba - hmota pohonná - optimalizácia - doprava technologická)
   /Zisťovanie a ovplyvňovanie spotreby pohonných hmôt a dejov v technologickej
   doprave a.s. Váhostav. Návrh optimálneho spôsobu spotreby pohonných hmôt s
   ohľadom na špecifické podmienky v strojnom závode 06./
  
  
  BRODŇANOVÁ, Beáta
   Realizácia platobného styku prostredníctvom poštových poukážok SP, š.p. a
   platobných dokladov PB a.s..
   69 str., 2 obr., 11 tab., 6 graf., 19 pril., 16 lit.
   Mašek, J. SKO
   Mičeková, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - služby poštové - emitovanie - technológia )
   /Operácie a kontakt s klientom pri využití služby šekovou
   poukážkou.Porovnanie platových foriem poštového a bankového styku z pohľadu
   kvality, rýchlosti, bezpečnosti a nákladovosti zo strany klienta./
  
  
  BROŽ, Michal
   Koncepce rozvoje silniční dopravy ve Východočeském kraji do roku 2010.
   82 str., 17 tab., 1 graf., 7 pril., 22 lit.
   Hrníčková, SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava cestná - koncepcia - rozvoj)
   /Rozvoj a analýza stavu cestnej dopravy vo Východočeskom regióne./
  
  
  BUDISKÁ, Adriana
   Analýza metód transformácie vonkajších nákladov dopravy do nákladového
   zaťaženia dopravcov pre externalitu - hluk.
   60 str., 1 obr., 6 tab., 4 graf., 2 pril., 6 lit.
   Hreusík, Stanislav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (hluk dopravný - internalizácia - náklady externé)
   /Vplyv hluku z dopravy a jeho dôsledky. Riešenie hluku v doprave
   technicko-organizačnými a ekonomickými prostriedkami./
  
  
  BUJŇÁK, Robert
   Školenie personálu na prepravu nebezpečného nákladu.
   50 str., 2 tab., 8 lit.
   Polerecký, Peter SKO
   Kříž, Josef REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (náklad nebezpečný - bezpečnosť - preprava - školenie)
   /Práca s nebezpečným nákladom.Triedenie nebezpečných tovarov ich balenie a
   značenie. Bezpečnosť pri práci. Prepravné doklady. Núdzové postupy./
  
  
  BULKOVÁ, Viera
   Segmenty trhu a odbytové kanály v ST š.p..
   68 str., 9 pril., 7 lit.
   Roman, Pavol SKO
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (segmentácia trhu - služba telekomunikačná - kanál odbytový)
   /Segementácia trhu v oblasti spojov. Odbytové kanály a orientácia podniku.
   Najefektívnejšia ponuka telekomunikačných produktov./
  
  
  BUVALIČOVÁ, Monika
   Analýza hospodárskych výsledkov SPP Bardejov z hľadiska ovplyvňovania tvorby
   výnosov.
   68 str., 9 tab., 4 graf., 8 lit.
   Tomková, Viera SKO
   Vyšná, Anna REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (Efektívnosť ekonomická - prevádzka poštová)
   /Analýza hospodárenia na SPP Bardejov za sledované obdobie 1993-1996./
  
  
  CHLEBANA, Branislav
   Optimalizácia spracovania dokladov na Dokument Processingu v spracovateľskom
   centre PB,a.s. v náväznosti na automatizáciu pôšt.
   55 str., 5 obr., 3 tab., 6 lit.
   Zeman, Stanislav SKO
   Kremeňová, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (Banka poštová - dokument - spracovanie - optimalizácia)
   /Optimalizácia spracovania dokladov na na Document Processingu v
   Spracovateľskom centre Poštovej banky v náväznosti na automatizáciu
   poštového styku./
  
  
  CHRIBIKOVÁ, Božena
   Vyhodnotenie činnosti experimentálnej poštovne Korytárky z ekonomického
   hľadiska.
   56 str., 14 tab., 2 pril., 10 lit.
   Číčelová, Zdenka SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - efektívnosť ekonomická)
   /Hodnotenie činnosti poštovne Korytárky. Porovnanie ekonomických výsledkov
   poštovne s ekonomickými výsledkami pošty,ktorá realizuje svoju činnosť v
   podobných podmienkach./
  
  
  CIBULKA, Kamila
   Použitie navigačnej súpravy TNL-3100T pre prelet B-727 cez Atlantický oceán.
   Sedlár, Ladislav SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (navigácia - postup letový - metodika)
   /Všeobecné požiadavky na let v Minimum Navigation Performance Specification
   Airspace. Využiteľnosť navigačnej súpravy TNL-3100T pre let v MNPSA. Návrh
   metodiky - núdzové a abnormálne postupy./
  
  
  CVINČEKOVÁ, Jana
   Systém štatistiky dopravných služieb v SR vo vzťahu k európskemu systému
   integrovaných účtov ESA.
   69 str., 10 tab., 8 graf., 5 pril., 22 lit.
   Ferko, Ján SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (systém národných účtov - európsky systém integrovaných ekonomických účtov
   ESA)
   /Postavenie dopravných služieb v systéme národných účtov, ktorý vychádza z
   európského systému integrovaných ekonomických účtov a tvorí základ
   makroekonomickej štatistiky./
  
  
  ČERVENČÍKOVÁ, Silvia
   Porovnanie rozsahu a kvality služieb Poštovej banky, a.s. so službami
   vybraných komerčných bábk.
   79 str., 22 tab., 2 graf., 11 lit.
   Ondríšek, Vincent SKO
   Celušak, A. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - služba banková - banka komerčná - banka poštová)
   /Informácie o niektorých službách komerčných bánk v trhovej ekonomike.
   Porovnanie rozsahu služieb komerčných bánk s ponúkanými službami Poštovej
   banky. /
  
  
  ČIDER, Peter
   Vplyv alkoholu, návykových látok a liekov na schopnosť viesť motorové
   vozidlo.
   76 str., 3 obr., 20 tab., 14 graf., 7 lit.
   Ivánek, P. SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (vozidlo motorové - vodič - schopnosť viesť vozidlo - látka návyková )
   /Vplyv alkoholu, návykových látok a liekov na schopnosť viesť motorové
   vozidlo - analýza a návrh praktického riešenia./
  
  
  ČILLIAKOVÁ, Henrieta
   Inovácia domácich poriadkov pôšt.
   54 str., 7 obr., 2 tab., 3 lit.
   Kysel, Ján SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - prevádzka - poriadok prevádzkový univerzálny)
   /Analýza súčasného stavu v prevádzke pôšt a ich základných prevádzkových
   predpisov. Návrh univerzálneho domáceho poriadku pre pošty./
  
  
  ČOPÁKOVÁ, Gabriela
   Metodika trasovania prepravy ťažkých a nadrozmerných vecí v podmienkach SR.
   68 str., 6 obr., 2 tab., 9 pril., 4 lit.
   Šenkýr, Miroslav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (preprava - naklad nadrozmerný - trasovanie)
   /Metodika pre trasovanie prepravy ťažkých a nadrozmerných vecí v podmienkach
   SR. Použitie programu TRASDOP vypracovaného VÚD Žilina na uľahčenie a
   zrýchlenie trasovania./
  
  
  DANKO, Roman
   Znižovanie stratovosti električkovej dopravy v DPMK a.s..
   67 str., 21 obr., 33 tab., 6 pril., 5 lit.
   Kuzma, Karol SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nákladovosť - doprava električková - manažment)
   /Návrh znižovania nákladovosti električkovej dopravy
   prevádzkovo-technologickou zmenou štruktúry električkovej dopravy v DPMK,
   a.s../
  
  
  DAŇOVÁ, Gabriela
   Poistenie motorových vozidiel a likvidácia poistných udalostí.
   77 str., 1 obr., 16 tab., 19 pril., 6 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (poistenie - vozidlo motorové - udalosť poistná)
   /Rozbor podmienok poistenia motorových vozidiel vo vybraných poisťovniach v
   Slovenskej republike./
  
  
  DECKÁ, Andrea
   Návrh postupu letového merania zariadení ILS na území Slovenskej republiky.
   122 str., 21 obr., 12 tab., 3 graf., 22 pril., 8 lit.
   PED, LD, 02.06.1997
   /Postup letových meraní zariadení ILS podľa predpisu L-10 a v súlade s
   dokumentáciou ICAO Doc-8071. Návrh letového merania ILS na území SR./
  
  
  DEMČÁKOVÁ, Viera
   Analýza konkurencieschopnosti SP,š.p. v balíkovej službe v podmienkach
   východoslovenského regiónu.
   81 str., 3 obr., 5 tab., 9 graf., 9 pril., 11 lit.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Sivanič, P. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - preprava - trh - konkurencia )
   /Analýza konkurencieschopnosti na trhu prepravy balíkových zásielok v rámci
   východoslovenského regionu a postavenie Slovenskej pošty na tomto trhu./
  
  
  DRÁBEK, Petr
   Letištní řád Ostrava - Mošnov.
   90 str., 2 obr., 1 tab., 5 pril., 10 lit.
   Červinka, Michal SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (poriadok letiskový)
   /Návrh letiskového poriadku letiska Ostrava-Mošnov. Prevádzkové údaje o
   letisku. Služby poskytované letiskom. Bezpečnosť a ochrana cestujúcich./
  
  
  DUDOVÁ, Eva
   Návrh poštového tarifného systému.
   54 str., 5 tab., 4 pril., 21 lit.
   Martočková, Anna SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (politika tarifná - pošta - systém tarifný - náklady )
   /Ciele tarifnej politiky. Tarifný systém. Organizačný a časový rozvrh
   zavedenia tarifného systému. Prínosy navrhnutého tarifného systému./
  
  
  DUHÁČKOVÁ, Lenka
   Finančné plánovanie ako súčasť podnikového plánovania na úrovni OZSsRP
   Banská Bystrica.
   64 str., 9 obr., 7 tab., 7 pril., 7 lit.
   Štofková, Jana SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (plánovanie finančné - prevádzka poštová)
   /Zefektívnenie finančného plánovania v OZ SsRP Banská Bystrica. Finančná
   analýza. Návrh postupu pri tvorbe finančného plánu./
  
  
  DURNÁ, Miriam
   Stratégia zasielateľskej firmy GESTIV s.r.o.
   70 str., 17 obr., 2 pril., 7 lit.
   Kijovský, Peter SKO
   Královenský, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (stratégia - zasielateľstvo - cieľ kvantitatívny - cieľ kvalitatívny)
   /Analýza firmy GESTIV s.r.o, formulácia strategických cieľov./
  
  
  DŽUBOVÁ, Ingrid
   Návrh multimediálneho informačného systému pre Poštu Žilina 1.
   64 str., 7 obr., 5 pril., 7 lit.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Plichta, Dušan REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (komunikácia - styk poštový - systém informačný multimediálny)
   /Implementácia modernej multimediálnej technológie na Poštu žilina 1. /
  
  
  ĎURICOVÁ, Slávka
   Ekonomické vyhodnotenie autobusových liniek MHD v Žiline.
   22 str., 4 obr., 25 tab., 5 pril., 9 lit.
   Stanek, Albín SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava mestská hromadná -náklady - hodnotenie ekonomické)
   /Podrobná analýza liniek a spojov mestskej hromadnej dopravy v Žiline.
   Analýza nákladov v Dopravnom podniku mesta Žiliny./
  
  
  ĎURIČEKOVÁ, Beáta
   Podnikateľský zámer pre zriadenie podávacej pošty PoPrad 9.
   67 str., 23 tab., 9 pril., 8 lit.
   Molnár, Štefan SKO
   Šmehýl, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - zámer podnikateľský)
   /Priestorové,materiálové a personálne zabezpečenie novozriadenej pošty v
   Poprade./
  
  
  ELIÁŠ, Jozef
   Využitie komunikačných a navigačných systémov v automobilovej doprave.
   67 str., 21 obr., 1 tab., 8 lit.
   Kalašová, Alica SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (GPS - DGPS - aplikácia dispečingová - navigácia)
   /Využitie navigačných technológií v automobilovom priemysle. Použitie GPS
   technológií v dispečingovom riadení dopravy a MHD. Využitie GPS v
   individuálnej automobilovej doprave. Vzťah GPS a pasívnej bezpečnosti./
  
  
  FÁBIKOVÁ, Ingrid.
   Obchodné aktivity pošty vzhľadom na konkurenciu.
   58 str., 6 tab., 1 graf., 6 lit.
   Nosál, Ján SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, LD, 05.05.1997
   (obchod - trh - pošta -konkurencia)
   /Obchodné aktivity pošty. Zhodnotenie obchodných aktivít pošty vzhľadom na
   konkurenciu. /
  
  
  FICIKOVÁ, Magdaléna
   Nákup a predaj valút v sieti pôšt prostredníctvom valutovej pokladne
   poverenej pošty.
   59 str., 2 obr., 5 tab., 12 graf., 8 pril., 7 lit.
   Brokeš, Ján SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (valuta - zmenáreň - pokladňa valutová - pošta )
   /Analýza súčasného stavu riadením služby "Zmenáreň". Návrh technológie
   valutovej pokladne. Organizácia nákupu a predaja valutovou pokladňou.
   Technické a programové vybavenie valuovej pokladne. /
  
  
  GALATOVÁ, Zuzana
   Simulácia ekonomických procesov.
   47 str., 17 obr., 2 tab., 14 lit.
   Miček, Juraj SKO
   Achimský, Juraj REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (proces ekonomický - simulácia - systém dynamický)
   /Analýza využitia dynamických systémov v ekonomike. Usporiadanie vstupných
   príznakov podľa ich informačnej hodnoty. Metódy redukcie príznakov./
  
  
  GAMČÍKOVÁ, Lenka
   Zásady a kritéria výberu riadiacich letovej prevádzky pre RLP SR.
   80 str.,
   Havel, Karel SKO
   Kulčák, Ludvík REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (prevádzka letová - profesiogram - kritérium)
   /Definovanie výberu riadiacich letovej prevádzky na základe profesiogramu
   práce./
  
  
  GAŇA, Pavol
   Analýza metód transformácie vonkajších nákladov dopravy do nákladového
   zaťaženia dopravcov pre externalitu: dopravná nehodovosť.
   73 str., 2 obr., 19 tab., 1 pril., 5 lit.
   Hreusík, Stanislav SKO
   Šulgan, M. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehodovosť - náklady externé - internalizácia)
   /Internalizácia externých nákladov spôsobených dopravnou nehodovosťou./
  
  
  GMITTER, Dušan
   Posúdenie efektívnosti a vplyvu cestného dohľadu polície na zníženie
   dopravnej nehodovosti.
   76 str., 7 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Wiesenganger, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (dohľad - polícia cestná - nehodovosť)
   /Zhodnotenie činnosti cestného dohľadu polície, vyplyv cestného dohľadu na
   znižovanie nehodovosti./
  
  
  GROCKÝ, Peter
   Analýza spotreby prevádzkových nákladov na zriadenie hlavnej telefónnej
   stanice v podmienkach primárnej oblasti Prešov.
   52 str., 30 tab., 1 graf., 1 pril., 7 lit.
   Matyšáková, Viera SKO
   Šimková, E. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (telekomunikácie - náklady - efektívnosť ekonomická)
   /Výpočet nákladov na zriadenie hlavnej telefónnej stanice v podmienkach
   primárnej oblasti Prešov./
  
  
  GURČÍKOVÁ, Marcela
   Návrh ekonomiky prevádzkovania ubytovne DPMŽ, s.r.o..
   61 str., 4 obr., 6 tab., 1 pril., 9 lit.
   Stanek, Albín SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (ubytovňa turistická - náklady - výkon - hospodárenie)
   /Analýza súčasného stavu hospodárenia v ubytovni Dopravného podniku mesta
   Žiliny, s.r.o. Žilina. Návrh opatrení na zlepšenie ekonomiky prevádzkovania
   ubytovne./
  
  
  GÚTAYOVÁ, Andrea
   Kalkulácia ceny v MHD vo vzťahu k zmluvám vo verejnom záujme.
   65 str., 2 tab., 5 pril., 9 lit.
   Jankovič, Jaroslav SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hormadná mestská - podnik dopravný - náklady - kalkulácia)
   /Kalkulácia nákladov v MHD. Návrh na úpravu metodiky zaoberajúcej sa
   kalkuláciou nákladov MHD./
  
  
  GUZEJ, Ján
   Štatistika dopravnej nehodovosti v cestnej premávke a jej vytváranie a
   využitie v prevencii vzniku dopravných nehôd na stupni okresného
   riaditeľstva polície.
   69 str., 1 obr., 1 tab., 4 pril., 10 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Wiesenganger, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (údaj štatistický - databanka - prevencia)
   /Spracovanie a vytváranie štatistických súborov dopravných nehôd. Možnosti
   čiastkových spracovaní zanamenávanej databanky údajov./
  
  
  HÁJIČKOVÁ, Silvia
   Analýza marketingového informačného systému na Stredisku poštovej prevádzky
   Trenčín.
   60 str., 5 obr., 14 tab., 5 pril., 9 lit.
   Husárová, Zuzana SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (systém informačný marketingový - prevádzka poštová - efektívnosť -
   hospodárenie)
   /Marketingový informačný systém a jeho využitie v poštových službách.
   Analýza MIS využívaného v Stredisku poštových služieb Trenčín. Návrh
   opatrení na zvýšenie efektívnosti poštovej prevádzky./
  
  
  HANZAL, Pavol
   Marketingové aktivity SPP Humenné.
   78 str., 19 obr., 3 graf., 1 pril., 7 lit.
   Kurtyová, Vlasta SKO
   Kopčo, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - trh - pošta)
   /Marketingové aktivity SPP Humenné za rok 1996 v premiestňovacej a
   obstarávateľskej činnosti./
  
  
  HENCZOVÁ, Martina
   Návrh realizácie poštového poukážkového styku prostredníctvom Poštovej
   Banky, a.s..
   55 str., 10 obr., 20 tab., 2 graf., 9 pril., 25 lit.
   Ondríšek, Vincent SKO
   Brudňák, S. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (poukážka poštová - styk platobný - produkt bankový)
   /Transformácia poštového poukážkového styku na produkty Poštovej banky.
   Ekonomické zhodnotenie návrhu. /
  
  
  HLAVATÁ, Martina
   Návrh integrovaného systému verejnej dopravy v Prahe.
   67 str., 18 obr., 4 pril., 10 lit.
   Šterba, Roman SKO
   Popluhár, Juraj REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (systém integrovaný - doprava verejná - manažment - analýza ekonomická)
   /Rozbor fungovania integrovaného systému verejnej dopravy v Prahe. Návrh
   zmien a doplnkov v informačnom a odbavovacom systéme. Modernizácia dopravnej
   infraštruktúry./
  
  
  HOLAN, Tomáš
   Ekonómia letiskových svetelných zabezpečovacích zariadení.
   97 str., 22 obr., 29 tab., 3 graf., 25 pril., 5 lit.
   Bělohradský, František SKO
   Kazda, Antonín REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - technika zabezpečovacia - zariadenie svetelné)
   /Spracovanie kalkulácie prevádzkových a zriaďovacích nákladov pre svetelné
   zabezpečovacie zariadenia bežnej koncepcie a novej generácie./
  
  
  HONEŠOVÁ, Jana
   Optimalizace doručování v obvodu pošty Frýdlant nad Oravicí.
   59 str., 4 obr., 16 tab., 7 graf., 16 pril., 7 lit.
   Palička, Roman SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - optimalizácia - doručovateľ - rajonizácia)
   /Návrh optimalizácie doručovacích rajónov v obvode pošty Frýdlant nad
   Oravicí na základe analýzy doterajšej doručovacej služby./
  
  
  HORŇÁKOVÁ, Marcela
   Tendencie pri konštrukcii a vymedzení úrokov v bankovníctve.
   69 str., 10 obr., 14 lit.
   Fitzová, Márie SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (úroky - bankovníctvo - ekonómia)
   /Typy, formy a metódy úrokovania preferované obchodnými bankami./
  
  
  HORVÁTH, Martin
   Využitie programu PC-RECT pre dokumentáciu miesta nehody a pre nalýzu
   dopravnej nehody pomocou počítača.
   74 str., 34 obr., 5 tab., 20 pril., 3 lit.
   Kasanický, G. SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (PC-RECT program - rektifikácia - nehoda dopravná )
   /Využitie programu PC-RECT pre dokumentovanie miesta nehodového deja a jeho
   využitie v praxi./
  
  
  HORVÁTHOVÁ, Dana
   Optimalizácia poštovej siete v pôsobnosti SPP Žilina.
   51 str., 16 tab., 4 pril., 5 lit.
   L ffler, Viliam SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (prevádzka poštová - rentabilita - efektívnosť - optimalizácia)
   /Analýza súčasného stavu poštovej siete. Spracovanie rentability pôšt.
   Optimalizačné metódy. Optimalizačné návrhy na zvýšenie ekonomickej
   efektívnosti poštových prevádzok./
  
  
  HORVÁTHOVÁ, Lenka
   Platobný styk v PB, a.s..
   69 str., 3 obr., 6 tab., 15 pril., 11 lit.
   Lilanová, Emília SKO
   Mičeková, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (styk platobný - operácia finančná - banka poštová )
   /Platobný styk v Poštovej banke a.s.. Finančné operácie a úhrady medzi
   bankami. Vzory rôznych platobných dokumentov./
  
  
  HRICOVÁ, Marcela
   Poskytovanie služieb poštovej banky na poštách.
   76 str., 17 tab., 2 graf., 7 pril., 7 lit.
   Kuljovská, Marta SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (banka - služby bankové - pošta - sieť pobočiek)
   /Služby Poštovej banky poskytované na poštách, expozitúrach a poštových
   pobočkách./
  
  
  HUŽIČKA, Marek
   Prevádzkovo technické a ekonomické kritéria pre voľbu druhu jazdnej súpravy.
   74 str., 14 obr., 3 tab., 5 graf., 1 pril., 9 lit.
   Matějka, Rostislav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (súprava návesova - súprava prívesová - kritérium hodnotiace - dopravca)
   /Kritéria výberu jazdnej súpravy pre dopravcov. Hodnotenie výhodnosti
   návesovej a prívesovej súpravy./
  
  
  IHNÁTOVÁ, Martina
   Analýza investičného majetku a zdrojov jeho financovania.
   72 str., 9 tab., 3 graf., 7 pril., 15 lit.
   Murgaš, Ľuboš SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (majetok hmotný - majetok nehmotný - financovanie - investície)
   /Analýza investičného majetku a zdrojov jeho financovania v OZ RTSS B.
   Bystrica. Námety na zlepšenie finančného hospodárenia./
  
  
  IVANKO, Drahomír
   Služby poštovej banky na SPP Michalovce.
   71 str., 4 obr., 6 tab., 8 lit.
   Andrišov, Dušan SKO
   Kačurová, Ingrid REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (operácia banková - pošta - automatizácia - priehradka poštová)
   /Služby Poštovej banky a.s. Michalovce. Zhodnotenie bankvých služieb na
   poštách. Automatizácia priehradky Poštovej banky./
  
  
  IŽOVÁ, Júlia
   Decentralizácia dodávacej služby v meste Martin.
   57 str., 1 obr., 6 tab., 7 pril., 9 lit.
   Machník, Dušan SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (služba dodávacia - pošta - technika počítačová)
   /A present state of post products delivery. A design of post delivery
   services by using computer technology./
  
  
  JÁGERSKÁ, Andrea
   Marketingový informačný systém v telekomunikáciách.
   53 str., 7 obr., 15 lit.
   Fedor, Jozef SKO
   Dekrét, Pavol REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (telekomunikácie - technológia informačná - poplatok - účtovanie)
   /Návrh marketingového informačného systému pre riaditeľstvo telekomunikácií
   s kompletnou databázou pre riadenie jednotlivých činností./
  
  
  JANÍK, Roman
   Vývoj pravidelnej autobusovej dopravy v SR v nádväznosti na zmenu
   spoločensko-ekonomického systému po roku 1989.
   52 str., 19 tab., 13 graf., 6 lit.
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava autobusová - objem prepravný - výkon prepravný)
   /Analýza príčin poklesu prepravných objemov a prepravných výkonov v
   pravidelnej autobusovej doprave v SR po roku 1989./
  
  
  JANKOVIČOVÁ, Dagmar
   Stupeň nasadenia mechanizácie vo väzbe na prevádzkové zaťaženie na vybraných
   poštách v obvode SPP Martin.
   44 str., 1 obr., 7 tab., 12 pril., 9 lit.
   Kajánek, B. SKO
   Machník, D. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (mechanizácia - efektívnosť - pošta - systém informačný)
   /Stupeň nasadenia mechanizácie vo väzbe na prevádzkové zaťaženie vybraných
   pôšt v obode SPP Martin. Vybudovanie LAN sietí na poštách. Prepojenie LAN
   sietí s informačným systémom Slovenskej pošty./
  
  
  JANKUROVÁ, Andrea
   Návrh metodiky zostavenia a obsahu plánu v podmienkach VsRP Košice.
   65 str., 2 obr., 8 tab., 3 pril., 8 lit.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Kavecká, Dana REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bussines plan - prevádzka poštová )
   /Príklad bussines plánu zostaveného pre Slovenskú poštu VsRP Košice.
   Zhodnotenie výsledkov návrhu a závery pre využitie vpraxi./
  
  
  JÁNOŠÍK, Ivan
   Výpočet potreby dotácií na jednotlivé služby MHD mesta Trenčín.
   71 str., 9 tab., 6 pril., 7 lit.
   Královenský, Jozef SKO
   Lackovič, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hromadná mestská - dotácie - tržby - náklady)
   /Výpočet výšky dotácií potrebných na jednotlivé služby poskytované MHD v
   meste Trenčín. Charakteristika MHD v Trenčíne. Výpočet skutočných nákladov
   na jednotlivé linky a tržieb z týchto liniek./
  
  
  JAVIĽAK, Miroslav
   Efektívnosť premiestňovacieho procesu v obvode SPP Svidník.
   55 str., 2 pril., 5 lit.
   Potomová, Gabriela SKO
   Džupin, Michal REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - proces premiestňovací - efektívnosť)
   /Analýza súčasného stavu podacej a dodacej služby v obvode SPP Svidník.
   Návrh zefektívnenia premiestňovacej činnosti. /
  
  
  JESENSKÁ, Dagmar
   Návrh na zriadenie pošty na sídlisku Solinky v meste Žilina.
   63 str., 24 tab., 7 pril., 7 lit.
   Kyselová, Zdenka SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - kalkulácia - náklady )
   /Návrh na zriadenie novej pošty. Výpočet nákladov na jej zriadenie a
   prevádzku. /
  
  
  JOVSAIOVÁ, Renáta
   Finančné učtovníctvo a finančná analýza podniku SAD š.p. Michalovce.
   67 str., 7 tab., 3 pril., 7 lit.
   Cisko, Štefan SKO
   Ladič, Vladimír REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (účtovníctvo finančné - výsledok hospodársky - zisk - strata)
   /Charakteristika finančného účtovníctva. Analýza hospodárskej činnosti PCD.
   Aproximácia nášho účtovného systému k európskemu štandardu./
  
  
  JURÁK, Peter
   Príručka pre palubných sprievodcov.
   61 str., 6 lit.
   Dendis, Tomáš SKO
   Polorecký, Peter REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (sprievodca palubný - doprava letecká - príručka)
   /Príručka pre palubných sprievodcov. Všeobecné pravidlá tvorby príručky.
   Bezpečnosť na palube lietadla./
  
  
  JUREČKA, Ján
   Komplexný rozbor potrieb a požiadaviek pre rozvoj letiska Ostrava-Mošnov v
   období rokov 1998-2002.
   Ekrt, Vladimír SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (letisko - rozvoj - politika obchodná - tok prepravný)
   /Rozbor súčasného stavu letiska z hľadiska technického.
   Prevádzkovo-prepravného a kapacitného. Obchodná politika letiska./
  
  
  JURKEMÍK, Milan
   Využiteľnosť moderných metód diagnostiky cestných vozidiel pre činnosť
   technického znalca.
   71 str., 10 obr., 14 tab., 10 graf., 13 lit.
   Kubjatko, Tibor SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (diagnostika - vozidlo cestné - štandard znalecký)
   /Popis súčasných metód diagnostiky cestných vozidiel. Určenie technickej
   hodnoty skupín a stanovenie životnosti niektorých dielcov podľa nového
   znaleckého štandardu./
  
  
  JURKEMÍKOVÁ, Ivana
   Ekonomická efektívnosť pôšt v okrese Považská Bystrica.
   67 str., 8 tab., 4 graf., 7 pril., 9 lit.
   Kozáková, Helena SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (rentabilita - nákladovosť - rentabilita - úspornosť)
   /Analýza hospodárskych výsledkov pôšt v okrese Považská Bystrica a skúmanie
   ich ekonomickej efektívnosti./
  
  
  KAHAN, Martin
   Domáci poriadok Pošty Dolný Kubín 1.
   63 str., 2 obr., 2 pril., 7 lit.
   Hábek, Jozef SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (prevádzka poštová - poriadok domáci)
   /Analýza priestorových a prevádzkových možností Pošty Dolný Kubín 1.
   Bezpečnostné opatrenia. Návrh domáceho poriadku./
  
  
  KÁKOŠ, Peter
   Postup pri hodnotení nákladov a prínosov palubných zariadení pri zavedení
   systému FANS.
   62 str., 11 obr., 12 tab., 2 graf., 6 pril., 5 lit.
   Palička, Libor SKO
   Dendis, Tomáš REC
   PED, LD, 02.06.1997
   /Analýza súčasného stavu. Koncepcia FANS v oblasti CNS. Hodnotenie nákladov
   a prínosov palubných zariadení pri zavedení systému FANS. Návrh aplikácie
   pre SR./
  
  
  KALINOVSKÁ, Zuzana
   Analýza výkonov a služieb pre poštovú banku, a.s. poskytovaných v pôsobnosti
   Strediska poštovej prevádzky Prešov za obdobie 1995/1996.
   54 str., 15 tab., 6 graf., 8 pril., 4 lit.
   Bobák, Marek SKO
   Marcin, Tibor REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - banka poštová - výkony - spolupráca)
   /Charakteristika činností vykonávaných pre Poštovú banku na poštách v okrese
   Prešov. Analýza výkonov a návrh opatrení na zlepšenie činnosti./
  
  
  KAMHALOVÁ, Ľubomíra
   Návrh postupu tvorby systému riadenia kvality v podniku SAD, š.p. Žilina.
   74 str., 5 obr., 7 tab., 5 pril., 11 lit.
   Birnerová, Eva SKO
   Pobeha, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (kvalita - riadenie - doprava autobusová - norma - ISO 9000)
   /Návrh systému riadenia kvality v podniku SAD, š.p. Žilina podľa noriem
   kvality ISO 9000. /
  
  
  KAPOLKOVÁ, Adriana
   Marketingový informačný systém v podmienkach SPP Poprad.
   55 str., 6 obr., 1 tab., 8 pril., 4 lit.
   Kundisová, Pavla SKO
   Vošček, P. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - systém informačný - pošta - plán obchodný - produkt poštový)
   /Využitie marketingového informačného systému v riadiacej práci pošty./
  
  
  KAVČÁKOVÁ, Irena
   Krátkodobá štatistická analýza a predikcia vybraných ukazovateľov Pošty
   Humenné 1.
   60 str., 1 obr., 9 tab., 3 graf., 20 pril., 10 lit.
   Zajasenská, Oľga SKO
   Kaštánek, Peter REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - metóda štatistická - kvantifikácia - operatívne riadenie)
   /Využívanie štatistických metód v operatívnom riadení. Kvantifikácia
   szónnych výkyvov. Porovnanie vypočítaných odhadov so skutočným stavom na
   Pošte Humenné 1./
  
  
  KELE, Marek
   Návrh linky MHD do obce Lietavská Lúčka, dopravno-prevádzkové a ekonomické
   zhodnotenie.
   60 str., 5 obr., 20 tab., 10 graf., 1 pril., 12 lit.
   Olszar, I. SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava mestská hromadná - náklady prepravné - efektivita)
   /Mávrh linky mestskej hromadnej dopravy do obce Lietavská Lúčka z hľadiska
   potrieb obyvateľov a z hľadiska nákladov na dopravu./
  
  
  KLEINOVÁ, Andrea
   Rentabilita pôšt v pôsobnosti SPP Poprad.
   66 str., 9 tab., 10 pril., 10 lit.
   Molnárová, Anna SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (efektívnosť - rentabilita - prevádzka poštová)
   /Analýza rentability a hospodárnosti pôšt v pôsobnosti Správy poštových
   prevádzok Poprad./
  
  
  KOHUŠOVÁ, Viera
   Súkromný podnik budúcnosti. Technické, organizačné a finančné predpoklady
   jeho vzniku.
   56 str., 1 obr., 1 tab., 4 pril., 4 lit.
   Rostašová, M. SKO
   Vavrek, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - marketing - reklama - podnikanie)
   /Návrh činnosti a organizácie práce na primárnej pošte nového typu.Analýza
   trhu. Marketingový prieskum. Umiestnenie podniku na trhu./
  
  
  KOJDJAKOVÁ, Jana
   Úver kontra leasing.
   58 str., 3 obr., 7 tab., 10 lit.
   Seifert, Miroslav SKO
   Mičeková, Mária REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (úver - leasing - financovanie)
   /Základné informácie o úvere a o leasingu. Porovnanie úveru a leasingu.
   Konkrétny prípad využitý na zhodnotenie výhodnosti oboch spôsobov./
  
  
  KOMÁREKOVÁ, Dagmar
   Ekologické a ekonomické aspekty plynofikácie autobusov MHD.
   78 str., 8 obr., 21 tab., 7 graf., 8 pril., 17 lit.
   Mičan, František SKO
   Pintér, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (plyn zemný stlačený - autobus - hromadná doprava mestská - ekológia)
   /Využitie zemného plynu v doprave. Prestavba vozidiel MHD. Porovnanie
   ekologických a ekonomických aspektov plynofikácie autobusov MHD./
  
  
  KOPAČKA, Marian
   Dohľadnosť z motorového vozidla na chodcov a cyklistov za zníženej
   viditeľnosti.
   84 str., 14 obr., 11 tab., 8 graf., 1 pril., 7 lit.
   Ivanek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (vozidlo motorové - dohľadnosť - osvetlenie vozidla -)
   /Hranice dohľadnosti na chodca a bicyklistu pri jazde v noci za zníženej
   viditeľnosti. Osvetlenie vozidla pri nočnej jazde. Predchádzanie dopravným
   nehodám./
  
  
  KOPAČKA, Marián
   Dohľadnosť z motorového vozidla na chodcov a cyklistov za zníženej
   viditeľnosti.
   84 str., 14 obr., 11 tab., 8 graf., 1 pril., 7 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (dohľadnosť - viditeľnosť - vozidlo motorové)
   /Hranice dohľadnosti na chodca a cyklistu pri jazde v noci a pri zníženej
   viditeľnosti./
  
  
  KORŽ, Martin
   Marketingový informačný systém v Slovenských telekomunikáciach, š.p.
   Bratislava.
   54 str., 2 tab., 4 pril., 7 lit.
   Fritz, Peter SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - systém informačný - telekomunikácie - software)
   /Programové prostriedky pre Marketingový informačný systém vyhovujúci
   špecifickým požiadavkam Slovenských telekomunikácií./
  
  
  KOSTELNÁ, Alena
   Produkty Poštovej banky,a.s. poskytované poštami, ich kvalita a ekonomický
   prínos pre SPP.
   72 str., 9 tab., 4 graf., 2 pril., 7 lit.
   Sulin, Alexander SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - prevádzka poštová - odmeňovanie)
   /Jednotlivé produkty Poštovej banky a.s..Odmeňovanie poskytovaných
   produktov. Ekonomická efektívnosť vykonávania týchto činností pre SPP./
  
  
  KOTIAN, Jozef
   Prognóza rozvoja medzinárodnej legilatívy pre vozidlá kategórie N do roku
   2000.
   67 str., 3 obr., 9 tab., 5 graf., 5 lit.
   PED, CMD, 05.05.1997
   (legislatíva - vozidlá kategórie N - prognozovanie)
   /Analýza stavu národnej a medzinárodnej legislatívy pre zavedenie nových
   dopravných prostriedkov do sériovej výroby a následne do reálnej prevádzky.
   /
  
  
  KOVÁČOVÁ, Monika
   Marketingový výskum v zasielateľskej firme.
   71 str., 10 obr., 8 tab., 5 pril., 18 lit.
   Komora, František SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (marketing - reklama - zasielateľstvo - distribúcia)
   /Návrh realizačných opatrení na marketingovú orientáciu zasielateľských
   firiem. /
  
  
  KOVÁČOVÁ, Janka
   Realizácia projektu SIPO/PC s čiarkovým kódom v obvode SPP Čadca.
   59 str., 9 obr., 6 tab., 7 pril., 10 lit.
   Franek, Marian SKO
   Knapko, P. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - software - hardware - implementácia - kód čiarkový)
   /Programové a technické zabezpečenie projektu SIPO/PC s čiarkovým kódom a
   jeho realizácia v obvode SPP Čadca. SIPO - Sústredené inkaso platieb
   obyvateľstva. /
  
  
  KOŽEHUBA, Roman
   Potenciál trhu leteckej dopravy na letisku Žilina.
   71 str., 15 tab., 18 graf., 6 pril., 10 lit.
   Ingeli, Dušan SKO
   Palička, Libor REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (marketing - doprava letecká - trh leteckej dopravy)
   /Analýza spádovej oblasti letiska Žilina. Stanovenie prepravných prúdov.
   Návrh smerovania tratí. Spracovanie trhových možností./
  
  
  KRASŇAN, Miloš
   Návrh oddelenia plánovania, prípravy a vyhodnotenia letov pre Slovenské
   aerolínie.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Ťapuška, Pavol REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - plánovanie - vyhodnocovanie)
   /Prehľad používaných systémov plánovania. Výber systému vhodného pre
   Slovenské aerolínie. Návrh na vybavenie plánovacieho strediska a jeho
   personálne zabezpečenie. Výber vhodných systémov pre vyhodnocovanie letov./
  
  
  KRIŠŤÁKOVÁ, Karin
   Analýza spotreby prevádzkových nákladov na riadenie hlavnej telefónnej
   stanice v podmienkach PO Ostrava.
   60 str., 8 tab., 6 graf., 6 pril., 7 lit.
   Macků, Cecília SKO
   Zajasenská, Olga REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - náklady prevádzkové - zvýhodnenie cenové)
   /Analýza prevádzkových nákladov v podmienkach PO Rožňava. Zriadenie hlavnej
   telefónnej stanice a jej ekonomické zhodnotenie./
  
  
  KRIŽANOVÁ, Anna
   Conrolling a marketing v Slovenskej pošte, š.p. Banská Bystrica.
   75 str., 5 obr., 10 tab., 6 graf., 10 lit.
   Sedláčková, A. SKO
   Bajzík, Jerguš REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (controlling - marketing - pošta - štruktúra organizačná)
   /Definícia controllingu a jeho postavenie na pošte v oblasti kontroly a
   finančného manažmentu. Prepojenie marketingu a controllingu. Organizačná
   štruktúra pošty. Formovanie controllingového útvaru a jeho začlenenie do
   organizačnej štruktúry./
  
  
  KRNÁČOVÁ, Milada
   Nové formy poistenia v preprave poštových zásielok.
   62 str., 7 tab., 1 graf., 16 pril., 19 lit.
   Felcanová, Iveta SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (zásielka poštová - preprava - poistenie)
   /Poisťovanie zásielok prepravovaných dopravou rôzneho druhu. Návrh
   skvalitnenia poistenia./
  
  
  KRUPIČKA, Ján
   Projekt pravidelnej leteckej dopravy pre letisko Sliač.
   55 str., 1 obr., 11 tab., 4 graf., 7 lit.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Ťapuska, Pavol REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - linka pravidelná )
   /Návrh pravidelnej leteckej dopravy pre Letisko Sliač v dvoch alternatívach
   - do Bratislavy a do Prahy./
  
  
  KUBAŠIAKOVÁ, Monika
   Organizácia križovatiek na ceste I/61 v Trenčíne.
   62 str., 10 obr., 57 tab., 5 graf., 12 pril., 5 lit.
   Kalašová, Alica SKO
   Kolárik, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (koordinácia líniová - križovatka svetelná - zariadenie signalizačné)
   /Liniová koordinácia štyroch križovatiek v centre Trenčína. Porovnanie
   nového riešenia s doterajšou organizáciou dopravy./
  
  
  KUBIŠOVÁ, Mária
   Návrh metodiky diagnostikovania dopravnej firmy so zameraním na SAD š.p.,
   Žilina.
   65 str., 4 obr., 13 tab., 5 pril., 12 lit.
   Královenský, Jozef SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (diagnostikovanie - podnik dopravný - analýza ekonomická)
   /Metodický postup diagnostikovania dopravného podniku SAD Žilina. Ekonomická
   analýza situácie v dopravnom podniku./
  
  
  KUCHÁRIK, Ján
   Evidencia a archivácia dokladov na obchodných miestach PB a.s. v nádväznosti
   na ich spracovanie.
   65 str., 3 obr., 3 tab., 4 pril., 12 lit.
   Zajasenská, REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (archivácia - banka - decentralizácia)
   /Decentralizácia archivácie dokladov na obchodné miesta Poštovej Banky a.s.
   Zhodnotenie výhodnosti a vhodnosti tejto decentralizácie. /
  
  
  KUCHÁROVÁ, Anna
   Analýza rentability v podmienkach SPP Dolný Kubín.
   61 str., 1 obr., 5 tab., 2 graf., 4 pril., 6 lit.
   Bošanská, Ľudmila SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (rentabilita - efektívnosť - prevádzka poštová)
   /Analýza rentability poštových prevádzoch v podmienkach SPP Dolný Kubín v
   období rokov 1995 a 1996./
  
  
  KUČEROVÁ, Miriam
   Návrh obmedzovania výkonov v MHD Žilina v závislosti od znižovania
   prevádzkovej dotácie.
   74 str., 46 tab., 7 graf., 5 lit.
   Kováčová, Anna SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hromadná mestská - linka - výkon - dotácia)
   /Obmedzenie výkonov v MHD Žilina v závislosti od znižovania prevádzkovej
   dotácie./
  
  
  KUREJ, Marián
   Finančná analýza SAD Svidník, š.p..
   61 str., 1 obr., 24 tab., 2 pril., 4 lit.
   Královenský, Jozef SKO
   Viravec, Ján REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (analýza finančná - doprava autobusová - opatrenia hospodárske)
   /Finančná analýza v štátnom podniku SAD Svidník. Opatrenia na zlepšenie
   finančnej a hospodárskej situácie v podniku./
  
  
  KURIC, Erik
   Analýza metód transformácie vonkajších nákladov dopravy do nákladového
   zaťaženia dopravcov pre externalitu : znečistenie ovzdušia.
   7 str., 18 tab., 12 graf., 4 pril., 4 lit.
   Šenkýr, Miroslav SKO
   Šulgan, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (prostredie životné - externalita - internalizácia)
   /Možnosti internalizácie nákladov pre dopravcov, spôsobených znečistením
   ovzdušia./
  
  
  KUSKOVÁ, Renáta
   Posúdenie a výpočet koordinácie svetelného riadenia križovatiek na ceste
   I/66 v Banskej Bystrici.
   97 str., 20 obr., 49 tab., 25 pril., 6 lit.
   Kalašová, Alica SKO
   Maraček, Ján REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (optimalizácia - križovatka - signalizácia svetelná)
   /Optimalizácia systému riadenia piatich križovatiek na ceste I/66 v Banskej
   Bystrici./
  
  
  KVAKOVÁ, Zuzana
   Aplikácia modelov finančnej analýzy v podmienkach Slovenskej pošty š.p.
   Banská Bystrica.
   58 str., 2 obr., 8 tab., 1 graf., 6 pril., 15 lit.
   Hlad, František SKO
   Kaštánek, Pavol REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (analýza finančná - pošta )
   /Využitie finančnej analýzy a jej modelov v podmienkach Slovenskej pošty,
   š.p. Banská Bystrica./
  
  
  KYSEĽOVÁ, Monika
   Návrh zlepšenia prevádzky MHD vo Zvolene.
   69 str., 3 obr., 29 tab., 2 graf., 3 pril., 9 lit.
   Matějková, Zora SKO
   Chabada, Milan REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava mestská hromadná - optimalizácia - náklady)
   /Optimalizácia rozmiestnenia garáži. Znižovanie nákladovosti klasických a
   plynofikovaných autobusov./
  
  
  LAZAROVÁ, Katarína
   Tuzemské a medzištátne zúčtovanie finančných transakcií s dôrazom na jeho
   vývoj v rámci EÚ.
   60 str., 9 obr., 6 graf., 14 lit.
   Pospíšil, Antonín SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (styk platobný - mena jednotná - Európska únia)
   /Tuzemský a zahraničný platobný styk s ohľadom na jednotnú menu v rámci
   Európskej únie./
  
  
  LEŠTIANSKÝ, Marek
   Vyhodnotenie a porovnanie výhodnosti použitia spätného hovoru (volania).
   67 str., 8 obr., 19 tab., 20 pril., 5 lit.
   Kubáň, Jozef SKO
   Šiarny, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (volanie spätné - tarifa - Telcom - efektívnosť)
   /Porovnanie taríf Slovenských Komunikácií s poskytovateľmi spätného volania.
   Spôsob nadviazania spätného hovoru. Názory operátorov a členov Medzinárodnej
   telekomunikačnej únie. Možnosť poskytovať spätné volanie na Slovensku. /
  
  
  LINCENI, Ján
   Aplikácia stavebného sporenia ako nového bankového produktu na finančnom
   trhu Slovenska prostredníctvom PSS, a.s..
   82 str., 6 obr., 12 tab., 15 graf., 4 pril., 27 lit.
   Majdák, Jozef SKO
   Klimeš, V. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (výstavba bytová - úver stavebný - sporenie stavebné - trh finančný)
   /Stavebné sporenie ako produkt PSS, a.s. a jeho aplikácia na bankový trh
   Slovenska. Dosahnuté výsledky za obdobie činnosti PSS./
  
  
  LUBERDOVÁ, Beáta
   Vybrané produkty pošty v porovnaní s konkurenčnými firmami.
   55 str., 21 tab., 2 graf., 6 pril., 7 lit.
   Kyrinovičová, Irena SKO
   Belobrad, E. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - pošta - konkurencia - služba EMS - mail)
   /Porovnanie efektívnosti produktov pošty s inými konkurenčnými firmami.
   Postavenie Slovenskej pošty na trhu v porovnaní s konkurenčnými firmami./
  
  
  LUKÁČ, Marek
   Efektívnosť pravidelnej osobnej dopravy v podmienkach SAD, š.p. Prešov.
   83 str., 4 tab., 22 graf., 8 lit.
   Labay, Michal SKO
   Surovec, Pavel REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava autobusová - efektívnosť - SAD)
   /Vyhodnotenie efektívnosti pravidelnej osobnej dopravy v Slovenskej
   autobusovej doprave Prešov, š.p. za sledované obdobie. Opatrenia na zvýšenie
   efektívnosti dopravy v štátnom podniku./
  
  
  MACÁŠOVA, Miroslava
   Možnosti zvýšenia efektívnosti osobnej a nákladnej cestnej dopravy v AVC
   MOGET s.r.o, Čadca.
   70 str., 2 obr., 17 tab., 6 graf., 26 pril., 5 lit.
   PED, CMD, 05.05.1997
   (- doprava cestná - efektívnosť)
   /Analýza možností zvýšenia efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy v
   dopravnej firme./
  
  
  MAČUGOVÁ, Valéria
   Analýza hospodárskej činnosti VsRP Košice.
   73 str., 1 obr., 16 tab., 1 graf., 7 pril., 11 lit.
   Fontaigneová, Drahomíra SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (náklady - výnosy - analýza finančná)
   /Analýza hospodárskej činnosti OZ VsRP Košice. Výpočet rozhodujúcich
   ekonomických ukazovateľov pomocou indexovej metódy. Výpočet finančných
   pomerových ukazovateľov./
  
  
  MADLEŇÁK, Radovan
   Tvorba www stránok pre počítačovú komunikáciu v počítačovej sieti Internet.
   80 str., 18 obr., 3 tab., 15 pril., 9 lit.
   Kremeníková, Iveta SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (Internet - www - modul programový)
   /Programová aplikácia na báze služby World Wide Web umožňujúca študentom
   virtuálne prihlasovanie a pedagógom plánovanie termínov skúšok./
  
  
  MAKYTOVÁ, Michaela
   Postupy pre palubných sprievodcov.
   113 str., 26 obr., 11 tab., 1 graf., 1 pril., 8 lit.
   Dendis, Tomáš SKO
   Polorecký, Peter REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (sprievodca palubný - doprava letecká - bezpečnosť )
   /Základy leteckej fyziológie a ochrana zdravia cestujúcich a personálu.
   Poskytnutie prvej pomoci. Postupy pre prežitie, pátranie a záchranu. Návrh
   spracovania dokumentov /
  
  
  MANÍK, Ivan
   Tvorba modelového projektu pre potreby použitia externých zdrojov na
   financovanie potrieb podnikateľského subjektu.
   81 str., 3 obr., 16 tab., 6 pril., 6 lit.
   Kucko, Ludvík SKO
   Sopúšek, Boris REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (financovanie - podnikanie - zdroje externé)
   /Modelový projekt pre potreby použitia externých zdrojov na financovanie
   potrieb podnikateľského subjektu. /
  
  
  MARKOVÁ, Alena
   Riadenie ľudských zdrojov v SP š.p. Východoslovenské riaditeľstvo pôšt
   Košice.
   63 str., 1 tab., 8 pril., 14 lit.
   Hudáková, Tatiana SKO
   Strenitzerová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - zdroje ľudské - oddelenie personálne - manažment)
   /Riadenie ľudských zdrojov. Charakteristika a postavenie riadenia ľudských
   zdrojov v období transformácie ekonomiky. Forma práce personálneho úseku v
   OZ VsRP Košice. /
  
  
  MARTINKOVÁ, Andrea
   Návrh informačného systému pre colnú deklaráciu spoločnosti COLSPEDIA,
   s.r.o., Žilina.
   83 str., 3 obr., 11 tab., 2 graf., 8 pril., 11 lit.
   Kollár, Ivan SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (deklarácia colná - doklad colný - systém informačný - náklady)
   /Návrh informačného systému pre colnú deklaráciu a colnicu. Vnútrozemské
   colné konanie, zber dát, komunikácia medzi užívateľmi, archivácia dokladov v
   elektronickej forme./
  
  
  MASKALOVÁ, Miroslava
   Prevádzkové a ekonomické vyhodnotenie doručovania tlače v Martine.
   53 str., 10 obr., 2 pril., 4 lit.
   Klenka, Miroslav SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (tlač - distribúcia - doručovanie)
   /Analýza doručovateľskej služby s 20-timi doručovateľmi. Analýza doručovania
   tlače so 14-timi doručovacími rajónmi. Porovnanie a zhodnotenie oboch
   doručovateľských verzií./
  
  
  MASLOVÁ, Jarmila
   Návrh skvalitnenia prímestskej dopravy medzi mestom Trenčín a spádovou
   oblasťou severo-západ.
   74 str., 5 obr., 31 tab., 3 graf., 7 pril., 14 lit.
   Karnay, Peter SKO
   Lackovič, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava prímestská hromadná - kvalita - efektívnosť)
   /Analýza kvality prímestskej hromadnej dopravy v spádovej oblasti mesta
   Trenčín severo-západ. Opatrenia na skvalitnenie dopravy v tejto oblasti./
  
  
  MAŠLEJOVÁ, Alžbeta
   Rentabilita prepravných procesov v medzištátnom a vnútroštátnom
   zasielateľstve v C.D.H. s.r.o..
   71 str., 4 obr., 14 tab., 9 graf., 5 lit.
   Drozd, Štefan SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (rentabilita - podnik prepravný - kalkulácia - náklady)
   /Rentabilita prepravných procesov. Návrh na zníženie celkových vlastných
   nákladov a zvýšenie tržieb./
  
  
  MATEJKA, Róbert
   Analýza dopravných nehôd vo vybraných nehodových úsekoch okresu Galanta.
   96 str., 11 tab., 13 graf., 5 pril., 9 lit.
   Liščák, Štefan SKO
   Kubjatko, Tibor REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (lokalita nehodová- premávka cestná - analýza - bezpečnosť)
   /Analýza dopravnej nehodovosti v okrese Galanta v rokoch 1993-1996 vo
   vybraných lokalitách./
  
  
  MATVEJ, Martin
   Úloha a miesto dlhopisovej metódy ako spôsobu privatizácie širokou
   verejnosťou.
   72 str., 6 tab., 7 graf., 19 lit.
   Brečka, Stanislav SKO
   Mašek, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (privatizácia - dlhopis - ekonomika)
   /Dlhopisová metóda,ako jedna z foriem privatizácie štátneho majetku širokou
   verejnosťou v transformačnom procese ekonomiky na Slovensku. /
  
  
  MEDOVÁ, Silvia
   Optimálna štruktúra vozového parku v podmienkach a.s. UND-03 Košice pre
   zabezpečenie reálneho chodu spoločnosti.
   74 str., 20 tab., 9 pril., 5 lit.
   Starinec, Tomáš SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (park vozový - optimalizácia - preprava)
   /Návrh optimálneho zloženia vozového parku. Analýza vplyvov na prepavný
   proces. Analýza predchádzajúcich výsledkov akciovej spoločnosti./
  
  
  MEKIŇA, Richard
   Analýza nehodových lokalít v okrese Čadca.
   69 str., 16 tab., 23 graf., 9 pril., 7 lit.
   Sventek, Ladislav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehodovosť - opatrenia - hodnotenie ekonomické)
   /Analýza najexponovanejších nehodových lokalít v okrese Čadca na cestách 1.
   a 2. triedy. Návrh opatrení na zníženie nehodovosti. Ekonomické zhodnotenie
   navrhnutých opatrení./
  
  
  MEZERA, Tomáš
   Návrh harmonizácie a postupnej integrácie civilnej a vojenskej SAR.
   Kulčák, Ludvík SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - integrácia)
   /Návrh postupnej integrácie služby SAR. Návrh integrovaného záchranného
   koordinačného strediska./
  
  
  MICHALKOVÁ, Silvia
   Analýza a aplikácia marketingového manažmentu na ST, š.p..
   62 str., 5 obr., 3 graf., 9 pril., 8 lit.
   Badík, Peter SKO
   Valent, REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - manažment - Slovenské telekomunikácie š.p. - systém informačný
   marketingový)
   /Analýza procesu marketingového manažmentu. Analýza fáz marketingového
   manažmentu na podmienky Slovenských telekomunikácií./
  
  
  MIČUROVÁ, Miroslava
   Návrh postupu tvorby systému riadenia kvality v mdzinárodnej doprave.
   82 str., 4 obr., 11 tab., 4 graf., 10 pril., 9 lit.
   Královenský, Jozef SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (firma dopravná - kvalita - riadenie - ISO 9000 )
   /Riadenie kvality v dopravnej firme podľa série noriem ISO 9000./
  
  
  MIHAJLOVÁ, Marianna
   Predaj doplmkového tovaru na poštách.
   56 str., 16 tab., 4 graf., 8 pril., 7 lit.
   Toropilová, Marta SKO
   Kačurová, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (tovar doplnkový - pošta - predaj - distribúcia - konkurencia)
   /Distribúcia a predaj doplnkového tovaru na poštách. Analýza súčasného
   stavu. Porovnaie s konkurenčnými podnikmi. Návrh na odstránenie
   nedostatkov./
  
  
  MIŠČIKOVÁ, Jana
   Dlhodobé úvery na financovanie investícií do nehnuteľností - hypotekárne
   úvery.
   80 str., 15 tab., 20 graf., 1 pril., 13 lit.
   Trajčík, Ján SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (hypotéka - splácanie - právo záložné - úver dlhodobý)
   /Skúmanie hypotekárnych úverov s cieľom zistiť najvhodnejší spôsob splácania
   v podmienkach slovenskej ekonomiky./
  
  
  MIŠLIN, Martin
   Vplyv digitalizácie prenosového prostredia na tvorbu WAN sietí.
   51 str., 15 obr., 3 tab., 12 lit.
   Fedorko, Gabriel SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (prostredie prenosové - WAN sieť - digitalizácia)
   /Tvorba širokorozľahlých sietí (WAN). Vplyv meniaceho sa prenosového
   prostredia na ich budovanie. Návrh WAN siete pre jednotlivé prostredia. Ich
   zhodnotenie z technického a ekonomického hľadiska. /
  
  
  MIŠUROVÁ, Renáta
   Ekonomické vyhodnotenie služieb Poštovej banky, a.s. poskytovaných na
   poštách SPP Žilina.
   58 str., 9 tab., 2 graf., 16 pril., 8 lit.
   Šedo, Ivan SKO
   Lôffler, V. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (banka poštová - efektívnosť - pošta )
   /Produkty a služby Poštovej banky a.s. poskytované na poštách. Efektívnosť
   operácii a pracovníkov pracujúcich na poštách v obvode SPP Žilina, pre PB./
  
  
  MIŠUTHOVÁ, Elena
   Produktivita práce stavebnomontážnych zložiek Slovenských telekomunikácií,
   š.p. v primárnej oblasti Liptovský Mikuláš.
   56 str., 12 tab., 7 pril., 7 lit.
   Zuzaniak, Milan SKO
   Dinga, s. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (produktivita pracovná - plán - cenník - telekomunikácie)
   /Vyhodnotenie produktivity práce stavebnomontážnych zložiek Slovenských
   telekomunikácií za rok 1995,1996 a prvý štvrťrok 1997. Rezervy v tvorbe
   plánov a cenníkov. /
  
  
  MITROVÁ, Marcela
   Marketingová stratégia v pošte.
   51 str., 13 obr., 1 tab., 8 lit.
   Knižka, Zdeno SKO
   Vrábel, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (služba expresná poštová - marketing - stratégia)
   /Rozšírenie služby EMS z 38 vybraných miest do všetkých okresných miest v
   SR. Model marketingového plánovacieho procesu aplikovaný na expresnú
   poštovú službu. Marketingové plány pre jednotlivé úrovne riadenia./
  
  
  MIŽANINOVÁ, Ingrid
   Prognóza výnosov z telefónu do roku 2000 pre primárnu oblasť Prešov.
   55 str., 10 obr., 10 tab., 3 pril., 10 lit.
   Tarageľová, Natália SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (služby telekomunikačné - prognóza - tarifa - výnosy)
   /Prognóza výnosov zo základnej telefónnej služby vypočítaná na základe
   plánovaných taríf podľa prognozovaného počtu účastníkov v primárnej oblasti
   Prešov a tiež na základe efektívnej prevádzky./
  
  
  MLYNARČÍK, Ľubomír
   Analýza nástrojov marketingu na SPP Spišská Nová Ves.
   54 str., 11 tab., 8 graf., 6 lit.
   Piľa, Jozef SKO
   Strenitzerová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - spoje - účinnosť)
   /Marketingové nástroje a ich funkcie . Aplikácia marketingového mixu v
   praxi. Ekonomické hodnotenie a celkový efekt z využitia marketingového mixu.
   /
  
  
  NADA, Ibrahim
   Kvalita poštového produktu - EMS - z hľadiska konkurencieschopnosti SP, š.p.
   na poštovom trhu.
   55 str., 2 obr., 2 tab., 13 graf., 25 pril., 6 lit.
   Rostašová, Mária SKO
   Hnát, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (produkt - poštový - technika výpočtová - trh poštový)
   /Postavenie EMS na trhu. Využitie vyýpočtovej techniky a elektronickej
   výmeny dát na zrýchlenie doby dopravy zásielok. Rozšírenie sortimentu
   poštových produktov EMS. Orientácia na zákazníkov./
  
  
  NAVRKAL, Jaroslav
   Vplyv leteckej dopravy na kvalitu ovzdušia na letisku M.R. Štefánika a jeho
   okolia.
   Kazda, Antonín SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - ovzdušie - monitoring )
   /Súčasný stav znečistenia ovzdušia v blízkosti letiska Bratislava modelovaný
   EDM-om. Kalibrácia modelu. Výsledky monitorovania kvality vzduchu. Prognóza
   do 2000./
  
  
  NOVÁK, Tomáš
   Využitie systému družicovej navigácie /GPS/ v leteckej prevádzke všeobecného
   letectva.
   64 str., 7 obr., 2 graf., 1 pril., 8 lit.
   Jůn, František SKO
   Kříž, Josef REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (navigácia - letectvo - navigácia družicová)
   /Vývoj družicových navigačných systémov. Druhy prístrojov GPS využívané vo
   všeobecnom letectve (GA). Možnosti využitia GPS vo všeobecnom letectve./
  
  
  NOVOTNÁ, Mária
   Skúmanie vplyvu štruktúry hospodárstva na dopyt po službách pošty.
   86 str., 19 obr., 52 tab., 10 lit.
   Zájasenská, Oľga SKO
   Čorejová, Tatiana REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (služba poštová - štatistika - trh poštový - analýza)
   /Vplyv štruktúra hospodárstva na dopyt po službách pošty v regióne
   východného Slovenska. Vytvorenie analytických modelov /
  
  
  OHERA, Patrik
   Letecká nákladná doprava v Slovenskej republike.
   77 str., 34 obr., 1 graf., 2 pril., 10 lit.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Stoličný, Roman REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká nákladná - rozvoj - spoločnosť letecká)
   /Historický vývoj leteckej nákladnej dopravy. Súčasný stav nákladnej
   leteckej dopravy v SR. Návrh možnosti rozvoja nákladnej leteckej dopravy
   slovenskými leteckými spoločnosťami. /
  
  
  OLÁHOVÁ, Erika
   Optimalizácia doručovacej služby na SPP Bardejov.
   53 str., 15 tab., 9 pril., 12 lit.
   Tomková, Viera SKO
   Kačurová, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - služba doručovacia - optimalizácia - )
   /Doručovanie balíkov na Pošte Bardejov 3.Optimalizácia trasy doručovacieho
   vozidla. Optimálne dĺžky trás doručovacieho vozidla. /
  
  
  ORLICKÝ, Erik
   Štruktúra a formátovanie dát leteckých prekážok.
   60 str., 1 obr., 8 tab., 1 pril., 5 lit.
   Hrušovský, Ivo SKO
   Beňo, Luděk REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - prekážka - dáta - formátovanie - WGS 84)
   /Návrh a vytvorenie databázy údajov leteckých prekážok s prihliadnutím na
   proces zavádzania svetového globálneho systému WGS-84./
  
  
  PAFČOVÁ, Miriam
   Návrh postupu tvorby systému riadenia kvality v podniku ND Dolný Kubín.
   69 str., 6 tab., 12 pril., 15 lit.
   Birnerová, Eva SKO
   Ostrihoň, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (vozidlový park - riadenie - kvalita - norma medzinárodná - ISO 9000)
   /Návrh tvorby systému riadenia kvality v dopravnom podniku ND s.r.o Dolný
   Kubín. Návrh systému riadenia kvality podľa ISO 9000./
  
  
  PAĽO, Jozef
   Opravno-inžinierske zhodnotenie variantných riešení diaľníc D1 a D18 v
   žilinskom regióne.
   60 str., 1 obr., 20 tab., 14 graf., 10 pril., 13 lit.
   Hollárek, Tomáš SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (diaľnica - výstavba - metodika - hodnotenie dopravno-inžinierske)
   /Dopravno-inžinierske vyhodnotenie ďalšieho variantu výstavby diaľnic D1 a
   D18 podľa metodiky použitej pri ostatných variantoch./
  
  
  PARÍZEK, Ľuboš
   Charakteristika vonkajšieho prostredia firmy ALCATEL SEL TLH za účelom
   spracovania komplexnej stratégie uvedenia káblovej televízie na trh.
   60 str., 17 obr., 6 tab., 11 graf., 3 pril., 20 lit.
   Vyšňan, Ján SKO
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (televízia káblová - marketing - trh)
   /Komplexná stratégia pre distribúciu a výrobu nového zariadenia pre
   modernizáciu služieb káblovej televízie./
  
  
  PASTIER, Jozef
   Časová a priestorová koordinácia hromadnej osobnej dopravy v meste Levice.
   73 str., 11 obr., 14 tab., 13 pril., 15 lit.
   Surovec, Pavel SKO
   Popluhár, Juraj REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (koordinácia časová - koordinácia priestorová - doprava hromadná osobná)
   /Návrh časovej a priestorovej koordinácie hromadnej osobnej dopravy v meste
   Levice. Zníženie časových strát pri prestupoch. Zlepšenie priestorových
   podmienok pri prestupoch./
  
  
  PAVOLOVÁ, Ingrid
   Vplyv ľudského činiteľa na kvalitu produktu SP.
   57 str., 10 tab., 7 graf., 5 pril., 13 lit.
   Strenitzerová, Mariana SKO
   Piťa, Jozef REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (produkt poštový - kvalita - činiteľ ľudský)
   /Charakteristika produktov poskytovaných poštou v rámci SPP Spišská Nová
   Ves. Analýza kvality týchto produktov./
  
  
  PAZERA, Viliam
   Zisťovanie valivého odporu pneumatík.
   87 str., 20 obr., 3 tab., 14 graf., 9 pril., 6 lit.
   Crkoň, František REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (koeficient valivého odporu - pneumatika - zariadenie skúšobné - meranie)
   /Vplyv podmienok merania na získané hodnoty koeficientu valivého odporu
   pneumatík, analýza faktorov ovplyvňujúcich koeficient valivého odporu./
  
  
  PAZEROVÁ, Adriana
   Nová koncepcia spracovania úlohy SIPO.
   67 str., 2 obr., 10 tab., 2 graf., 11 pril., 4 lit.
   Jakubec, Peter, JsRP B. Bystrica SKO
   Knapko, P. SsRP B. Bystrica REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (SIPO - projekt MICROSIPO)
   /Sústredené inkaso platieb obyvateľstva a zabezpečenie jeho
   konkurencieschopnosti a kvality. /
  
  
  PČOLA, Jozef
   Vyhodnotenie podacej a dodacej služby vo väzbe na hospodársky výsledok SPP
   Humenné.
   57 str., 1 obr., 13 tab., 9 graf., 2 pril., 7 lit.
   Kocáková, Anna SKO
   Kopčo, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (SIPO - hospodárenie - analýza - pošta)
   /Analýza služieb poskytovaných poštou. Faktory ovplyvňujúce hospodárske
   výsledky na SPP Humenné./
  
  
  PETRÁŠOVÁ, Renáta
   Návrh metodiky zostavenia business plánu v podmienkach SP, š.p. Banská
   Bystrica.
   61 str., 2 obr., 6 tab., 3 pril., 5 lit.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Nosáľ, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (business plán - pošta - analýza - stratégia - financie )
   /Metodická a obsahová stránka business plánu. Praktická ukážka. Situačná
   analýza. Stratégia a finančná projekcia./
  
  
  PETROVIČ, Ivan
   Metodika zisťovania jednotkových nákladov trakcií a vozidiel v DP mesta
   Prešov.
   71 str., 7 obr., 18 tab., 1 pril., 6 lit.
   Surovec, Pavel SKO
   Janus, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (náklady jednotkové - kalkulácia - podnik dopravný)
   /Kalkulácia nákladov na 1 km trate u trolejbusov a autobusov v DPMP a.s.
   Kalkulácia jednotkových nákladov. Zhodnotenie kalkulačného návrhu./
  
  
  PINTEK, Pavol
   Spracovanie databázy automobilov pre potreby výučby k CMD.
   65 str., 38 obr., 5 pril., 3 lit.
   Strnisko, Ján SKO
   Heczan, František REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (databáza - vlastnosť dynamická - automobil)
   /Počítačový program na prehliadanie údajov o automobiloch pre potreby výučby
   predmetu Dynamika cestných vozidiel. Popis motorov, karosérií, podvozkov a
   údaje k výpočtom dynamických vlastností automobilov./
  
  
  PIVKOVÁ, Jaroslava
   Rentabilita pôšt v obvode SPP Považská Bystrica.
   59 str., 9 graf., 11 lit.
   Fľak, Ján SKO
   Teplička, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (rentabilita - prevádzka poštová - analýza finančná)
   /Analýza nákladov a výnosov sledovaných pôšt v oblasti Strediska poštovej
   prevádzky Považská Bystrica. Výpočet rentabilita a možnosti jej zvýšenia./
  
  
  POLAKOVIČ, Rastislav
   Dopravno-inžinierske zhodnotenie variantného riešenia diaľnice D1 v
   Popradskom regióne.
   81 str., 53 tab., 10 graf., 10 pril., 12 lit.
   Hollárek, Tomáš SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (diaľnica - výstavba - hodnotenie dopravno-inžinierske)
   /Dopravno-inžinierske zhodnotenie dvoch variantov vedenia diaľnice D1 v
   Popradskom regióne./
  
  
  PONIŠČIAKOVÁ, Oľga
   Návrh postupu tvorby sytémov riadenia kvality v DPM Žilina.
   83 str., 19 tab., 4 graf., 4 pril., 12 lit.
   Birnerová, Eva SKO
   Palčeková, A. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (norma - proces dopravný - kvalita - manažmnet)
   /Riadenie kvality v Dopravnom podniku mesta Žilina v súlade s normami ISO
   9000./
  
  
  POTOCKÁ, Katarína
   Aplikácia metodiky prognózovania záujmu o telekomunikačné služby pre sídla
   na príklade primárnej oblasti Prešov.
   52 str., 17 tab., 7 graf., 3 pril., 10 lit.
   Janečková, Dana SKO
   Mihálik, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (služba telekomunikačná - prognóza - metóda normatívna)
   /Prognóza záujmu o základnú telekomunikačnú službu vypracovaná na základe
   využitia normatívnej metódy na rok 2000 pre sídla primárnej časti Prešov./
  
  
  PRCÚCHOVÁ, Lívia
   Analýza využitia možností investovania do vkladových produktov bánk v SR.
   59 str., 1 obr., 4 tab., 1 pril., 9 lit.
   Pakši, Dušan SKO
   Brudňák, S. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - produkt vkladový - investície)
   /Analýza investičných príležitosti fyzických osôb do vkladových produktov
   bánk. Vyhodnotenie ponuky bankových produktov./
  
  
  PRIATKOVÁ, Andrea
   Domáci poriadok Pošty Zvolen 1.
   44 str., 6 tab., 6 graf., 1 pril., 5 lit.
   Belobrad, E. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (proces technologický - poriadok poštový )
   /Návrh domáceho poriadku pošty na základe analýzy technologických procesov a
   následným porovnaním./
  
  
  PRUŽINCOVÁ, Gabriela
   Možnosti využitia systému štatistiky SR pri tvorbe dopravnej politiky.
   65 str., 11 pril., 56 lit.
   Ferko, Ján SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (systém štatistický - politika dopravná - )
   /Štatistický systém sledovania prepravy tovaru cestnou, vnútrozemskou vodnou
   a železničnou dopravou v SR vo vzťahu k požiadavkam EÚ./
  
  
  PUPALA, Adrian
   Vplyv zmeny vstupných parametrov na technickú prijateľnosť výpočtov
   dopravnej nehody pomocou simulačného programu PC-CRASH V.4.2..
   73 str., 26 obr., 12 tab., 21 pril., 4 lit.
   Kasanický, Gustáv SKO
   Ivánek, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (simulácia - nehoda dopravná - parameter vstupný)
   /Analýza závislosti medzi zmenou parametrov zrážky a výsledkami simulácie
   dopravnej nehody vykonanej pomocou programu CRASH V.4.2./
  
  
  RAČÁK, Peter
   Komplexné posúdenie organizačnej a technologickej úrovne prekladiska
   kombinovanej dopravy Banská Bystrica.
   73 str., 7 obr., 17 tab., 3 pril., 10 lit.
   Šulgan, SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (- prekladisko kontajnerové - organizácia - úroveň technologická)
   /Komplexné zhodnotenie technologickej a organizačnej úrovne kontajnerového
   prekladiska v Banskej Bystrici./
  
  
  RAJČANOVÁ, Dana
   Nožnosti uplatnenia metódy controllingu v podniku cestnej dopravy.
   71 str., 1 obr., 2 tab., 5 pril., 10 lit.
   Cisko, Štefan SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava cestná - riadenie - controlling )
   /Uplatnenie systému controllingu v riadení podniku cestnej dopravy. /
  
  
  RIEČICA, Radomír
   Optimalizácia technológie opráv motorov LIAZ v podmienkach Autoopravovne
   s.r.o. Lučenec
   76 str., 4 obr., 11 tab., 4 pril., 16 lit.
   Faťara, Jaroslav SKO
   Ivánek, Peter REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (optimalizácia - manažment - technológia - opravárenstvo - motor
   automobilový)
   /Rozmiestnenie a vybavenie pracovísk. Personálne otázky a optimalizácia
   technológie práce v Autoopravovni s.r.o. Lučenec./
  
  
  ROMANOVÁ, Jarmila
   Optimalzácia MHD v Čadci.
   60 str., 1 obr., 7 tab., 2 pril., 7 lit.
   Matějková, Zora SKO
   Priečko, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hromadná mestská - prepočet kapacitný - optimalizácia )
   /Hodnotenie súčasného stavu mestskej hromadnej dopravy v Čadci. Návrh
   zvýšenia počtu vozidiel na najzaťaženejších linkách. Optimalizácia vedenia
   liniek./
  
  
  ROZINA, Aurélius
   Požiadavky počítačovej simulácie dopravnej nehody na vybrané informácie
   technických parametrov vozidiel.
   105 str., 38 obr., 11 tab., 63 graf., 5 pril., 16 lit.
   Kasanický, Gustáv SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (simulácia - nehoda dopravná - chybovosť - parameter vstupný )
   /Analýza simulačných metód dopravných nehôd. Analýza chýb pri simulácii
   dopravných nehôd. Ohraničenie chybovosti vstupných parametrov./
  
  
  RUDZAN, Richard
   Metodika tvorby príručky pre palubných sprievodcov.
   60 str., 18 obr., 5 lit.
   Sedláček, Bohuslav SKO
   Palička, Dalibor REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (príručka palubná - metodika - doprava letecká)
   /Popis a núdzové vybavenie lietadla BOEING 707-321 B. Postupy pri núdzovom
   pristátí a pristátí na vodnú hladinu. Záchranné prostriedky na palube
   lietadla. Núdzové postupy a prostriedky špecifikácie podľa typov lietadiel./
  
  
  RUSNÁKOVÁ, Jana
   Finančná analýza a hodnotenie bonity klienta pri poskytovaní úveru.
   82 str., 4 obr., 3 tab., 9 pril., 17 lit.
   Nemčok, Martin SKO
   Fitzová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - politika úverová - analýza finančná)
   /Úverová činnosť v slovenskom bankovníctve. Druhy úverov. Podmienky
   poskytnutia úveru. Základné fázy úverového procesu. /
  
  
  RYBANSKÁ, Margita
   Rozvoj a skvalitňovanie služieb v ST, š.p.
   75 str., 12 obr., 2 tab., 3 graf., 5 pril., 50 lit.
   Bežo, Ľuboš SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (siete telefónne - systémy S12 - EWSD - marketing)
   /Telefónne siete a telefónne systémy v SR. Marketing v štátnom podniku
   Slovenské telekomunikácie. Prognózy do budúcnosti./
  
  
  SABOL, Ivan
   Optimalizácia poštovej prepravnej siete v obvode spracovateľského strediska
   Košice 2.
   54 str., 3 obr., 17 tab., 7 lit.
   Balogh, Juraj SKO
   Vrábel, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (centrum poštové - sieť prepravná - náklady finančné - organizácia)
   /Návrh zmien v organizácii poštovej prepravy. Zmeny v personálnom obsadení.
   Zníženie materiálových a finančných prostriedkov na prevádzku./
  
  
  SAGAN, Daniel
   Rentabilita Dopravno-opravárenského strediska pri SPP Žilina.
   60 str., 1 obr., 7 tab., 5 graf., 11 pril., 11 lit.
   Šedo, Ivan SKO
   Löffler, V. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (rentabilita - predikcia - vývoj - doprava)
   /Analýza hospodárenia v Dopravno- opravárenskom stredisku Žilina. Výpočet
   rentability. Návrh opatrení na zvýšenie rentability./
  
  
  SÁMALOVÁ, Mária
   Prenos bankových informácií pomocou elektronických médií.
   65 str., 9 obr., 1 tab., 7 lit.
   Sabo, Peter SKO
   Vaculík, Juraj REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - systém informačný - on-line operácia)
   /Elektronický prenos bankových operácií medzi bankami navzájom a medzi
   bankou a klientom. Bankové informačné systémy. Elektronický peňažný styk.
   On-line bankovníctvo./
  
  
  SCHÜTZOVÁ, Martina
   Návrh siete obchodno-informačných zákazníckych miest Slovenských
   telekomunikácií v rámci OZ RT Východné Slovensko.
   58 str., 6 obr., 11 pril., 5 lit.
   Hrubovský, Eduard SKO
   Macků, C. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (Miesto zákaznícke - telekomunikácie -služba informačná)
   /Budovanie zákazníckych miest s názvom INFOTEL. Prevádzkovanie modernej
   telekomunikačnej siete,. Telekomunikačné a informačné služby a produkty./
  
  
  SCIRABKOVÁ, Slávka
   Postavenie SP na komunikačnom trhu, SPP Svidník.
   72 str., 1 obr., 6 tab., 8 pril., 12 lit.
   Večeřová, Jana SKO
   Džupin, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (trh komunikačný - konkurencia - hospodárenie )
   /Konkurencia pošty na komunikačnom trhu. Návrh aktivít pre rozvoj pošty
   zameraných na trh. Opatrenia pre zlepšenie postavenie pošty na komunikačnom
   trhu./
  
  
  SEČKOVÁ, Martina
   Marketing na úrovni obvodu.
   53 str., 3 tab., 5 pril., 14 lit.
   Blahut, Ivo SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - pošta - služba poštová - prieskum trhu)
   /Základné nástroje marketingu na úrovni Českej pošty, s.p..Analýza
   sortimentu služieb z pohľadu zákazníka. Porovnanie služieb s konkurenčnými
   podnikmi. Kvalita poskytovaných služieb. Návrh nových produktov./
  
  
  SEDLÁKOVÁ, Jana
   Návrh trolejbusových liniek na sídlisku Šváby v meste Prešov.
   73 str., 2 obr., 41 tab., 3 graf., 9 pril., 8 lit.
   Matějková, Zora SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hromadná mestská - linka trolejbusová - projekt
   technicko-ekonomický)
   /Návrh vedenia trolejbusových liniek na sídlisku Šváby v Prešove. Prieskum
   obsaditeľnosti MHD, kapacitné prepočty, návrh technických zariadení pre
   vedenie nových liniek, technicko-ekonomické vyhodnotenie návrhov./
  
  
  SEKOVÁ, Silvia
   Zavedenie čiarového kódu na poštové zásielky.
   56 str., 8 obr., 3 tab., 3 pril., 5 lit.
   Kamenický, A. SKO
   Kajánek, B. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (kód čiarový - zásielka poštová)
   /Návrh čiarového kódu pre poštové zásielky ako balíky, listové zásielky.
   Čiarový kód pre poštové poukážky./
  
  
  SERINOVÁ, Blažena
   Vyhodnotenie nehodovej lokality a návrh dopravno-bezpečnostných opatrení na
   ceste II/499 Vrbové-Trebatice.
   61 str., 36 tab., 3 graf., 7 pril., 10 lit.
   Hollarek, Tomáš SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehoda dopravná - oblúk smerový - križovatka - opatrenie protinehodové)
   /Rozbor nehodovosti v SR a v danej nehodovej lokalite na ceste II/499.
   Návrhy na zlepšenie bezpečnosti dopravnej situácie v danej oblasti./
  
  
  SKLADANÝ, Marek
   Vybrané problémy kalkulácie nákladov na pravidelnú osobnú dopravu a zmluva o
   výkone vo verejnom záujme.
   69 str., 22 tab., 3 graf., 1 pril., 7 lit.
   Gnap, Jozef SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (náklady - kalkulácia - doprava osobná - technika počítačová)
   /Zhodnotenie situácie v pravidelnej autobusovej doprave v problematike
   zisťovania nákladov. Kalkuácie nákladov a návrh postupov pre zisťovanie
   nákladov v praxi./
  
  
  SKOVAJSOVÁ, Andrea
   Bankové úvery v podnikateľskej stratégii.
   72 str., 1 tab., 7 pril., 5 lit.
   Barančíková, Anna SKO
   Lônčik, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - politika úverová)
   /Úverová činnosť všeobecne. Pravidlá poskytovania úverov. Bonita klienta.
   Úverové riziko./
  
  
  SKYPALOVÁ, Andrea
   Funkčný test vozidla 3VEKA kategórie L5.
   64 str., 9 obr., 2 tab., 8 lit.
   Cajchan, J. SKO
   Novák, P. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (kontrola výstupná - vozidlo motorové - kvalita)
   /Určenie postupnosti vykonávania výstupných kontrol a skúšok vzhľadom na
   zebezpečenie kvality vozidla./
  
  
  SLÁDEČEK, Martin
   Rozbor dopravnej nehodovosti v okrese Trenčín.
   87 str., 12 obr., 33 tab., 15 graf., 3 pril., 16 lit.
   Liščák, Štefan SKO
   Žilka, Roman REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehodovosť - doprava cestná - opatrenia bezpečnostné)
   /Rozbor dopravnej nehodovosti v okrese Trenčín. Opatrenia na zvýšenie
   bezpečnosti na cestách vo vybraných úsekoch častých dopravných nehôd./
  
  
  SLAMKOVÁ, Jana
   Analýza vplyvu zrušenia poštového paušalizovaného na výnosy z
   premiestňovacej činnosti na úrovni SPP Žilina a Považská Bystrica.
   59 str., 2 obr., 6 tab., 2 graf., 4 pril., 7 lit.
   Čorejová, Tatiana SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (paušál poštový - činnosť premiestňovacia - efektívnosť)
   /Analýza zrušenia poštového paušálu a vplyv tohto zrušenia na výnosy z
   premiestňovacej činnosti na úrovni SPP Žilina a Považská Bystrica za rok
   1996./
  
  
  SLUČIANKOVÁ, Marcela
   S.W.I.F.T, jeho produkty a racionalizácia medzibankového spojenia jeho
   prostredníctvom.
   73 str., 11 pril., 14 lit.
   Iliť, Ilja SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - styk medzibankový)
   /Spoločnosť S.W.I.F.T a jej charakteristika. Bankové spojenia a produkty
   spoločnosti S.W.I.F.T. Platobné nástroje/
  
  
  STANČEK, Marián
   Návrh využitia mechanizácie v technologických postupoch pošty Dolný Kubín 2.
   79 str., 4 obr., 4 graf., 4 pril., 4 lit.
   Kajánek, Blažej SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - mechanizácia - rozvoj)
   /Popis najrozšírenejších mechanizačných zariadení Slovenskej pošty. Popis
   mechanizácie a jej ekonomické využitie na Pošte Dolný Kubín 1. Návrh rozvoja
   mechanizácie a jej ekonomické zdôvodnenie./
  
  
  SUDZINA, Martin
   Spracovanie programu na výpočet charakteristík automobilov, ktoré sú uložené
   v databáze, ktorá pracuje v prostredí MS Access.
   63 str., 18 obr., 7 graf., 8 pril., 3 lit.
   Strnisko, Ján SKO
   Herzáň, František REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (výpočet charakteristík automobilov - software - technika počítačová)
   /Program AUTODATA v tabuľkovom procesore Excel 97 podporovaný Visual Basicom
   na výpočet charakteristík automobilov./
  
  
  SUKEĽ, Marek
   Vzťah telekomunikácií k veľkým zákazníkom vo vybranom regióne Snina.
   66 str., 5 obr., 11 tab., 3 graf., 2 pril., 8 lit.
   Malík, Jozef SKO
   Macků, Cecília REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (telekomunikácie - marketing - segmentácia)
   /Zhodnotenie vzťahu telekomunikácií k veľkým zákazníkom špeciálne k akciovej
   spoločnosti Vihorlat Snina./
  
  
  SUKOVITÁ, Eva
   Organizace poštovní přepravy v PTJ přeprava Brno.
   66 str., 1 obr., 17 tab., 15 pril., 5 lit.
   Jekl, Petr SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (preprava poštová - optimalizácia - sieť poštová prepravná)
   /Organizácia poštovej prepravy v Českej republike. Návrh optimalizácie
   poštovej prepravy v okresoch Břeclav a Hodonín./
  
  
  ŠAJBANOVÁ, Zuzana
   Kombinovaná doprava v regióne stredného Považia.
   76 str., 1 obr., 8 pril., 6 lit.
   Pokorný, Jiří SKO
   Fabo, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava kombinovaná - terminál - jednotka nákladná)
   /Vyhodnotenie návrhu systému kombinovanej dopravy v regióne stredného
   Považia. Vybudovanie terminálu v lokalite Trenčianska Teplá./
  
  
  ŠEMELÁKOVÁ, Bianka
   Rozvoj automatizácie v podmienkach SPP Trnava so zameraním na VT.
   48 str., 6 obr., 2 tab., 6 lit.
   Riška, Ľudovít SKO
   Kremeňová, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - automatizácia - software - hardware - implementácia)
   /Analýza súčasného stavu automatizácie poštových operácií na SPP Trnava.
   Technické a programové vybavenie. Predpoklady rozvoja automatizácie./
  
  
  ŠIMKO, Ján
   Freebus - autobus na zavolanie.
   69 str., 10 obr., 6 tab., 1 graf., 7 pril., 7 lit.
   Popluhár, Juraj SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (freebus - linka autobusová - doprava mestská hromadná)
   /Návrh autobusovej linky pracujúcej za podmienok systému freebus. Dopravné a
   ekonomické vyhodnotenie návrhu./
  
  
  ŠÍPKOVÁ, Viera
   Zhodnotenie rozšírenia plynofikácie MHD vo Zvolene.
   67 str., 1 obr., 12 tab., 7 graf., 1 pril., 11 lit.
   Matějková, Zora SKO
   Chabada, Milan REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava hromadná mestská - plynofikácia )
   /Návrh rozšírenia plynofikácie MHD vo Zvolene. Návrh technického
   zabezpečenia plynofikácie. Prevádzkové a ekonomické zhodnotenie daného
   návrhu./
  
  
  ŠKULTÉTY, Andrej
   Analýza efektívnosti prevádzky dopravnej a špedičnej firmy KAISER, s.r.o..
   65 str., 1 obr., 6 tab., 4 graf., 9 lit.
   Federič, Jozef SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava - preprava - efektívnosť - analýza ekonomická)
   /Analýza súčasného stavu a perspektívy efektívnosti prevádzky v dopravnej a
   špedičnej firme./
  
  
  ŠKVARENINOVÁ, Martina
   Kalkulácie a tvorba cien v nákladnej automobilovej doprave.
   72 str., 5 tab., 3 graf., 1 pril., 10 lit.
   Petrejová, Iveta SKO
   Gnap, Jozef REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (kalkulácia - náklady - relácia prepravná)
   /Kalkulácia nákladových sadzieb v závislosti od príslušného prepravného
   výkonu. Kalkulačné postupy pri tvorbe oceňovania prepravných výkonov priamo
   v podmienkach dopravného podniku TOPNAD Topoľčany, Ltd./
  
  
  ŠPAČKOVÁ, Miroslava
   Analýza konkurencieschopnosti SP, š.p. v balíkovej službe v podmienkach
   západoslovenského regiónu.
   76 str., 3 obr., 4 tab., 27 pril., 14 lit.
   Čorejová, Tatiana SKO
   Obický, V. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (konkurencia - služba balíková poštová - analýza)
   /Analýza konkurencieschopnosti poštovej balíkovej služby v podmienkach
   západoslovenského regiónu./
  
  
  ŠPANKOVÁ, Gabriela
   Segmentácia trhu a odbytové kanály pre ALCATEL SEL TLH, a.s. Liptovský
   Hrádok.
   62 str., 4 obr., 1 tab., 7 graf., 2 pril., 7 lit.
   Zúbriková, Anna SKO
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (segmentácia - trh - kanál odbytový - zákazník)
   /Analýza segmentácie trhu pre firme ALCATEL SEL TLH, a.s. Liptovský Hrádok.
   Určenie skupiny zákazníkov. Odbytové kanály a prísun produktov k
   zákazníkom./
  
  
  ŠTEINER, Jozef
   Aplikácia marketingových nástrojov na vybranej pošte.
   64 str., 8 obr., 13 tab., 4 pril., 9 lit.
   Strišš, Jozef SKO
   Rostášová, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (marketing - trh - pošta )
   /Zmapovanie trhu a miesto HSC Žilina 2 v rámci Slovenskej pošty. Návrh
   marketingového prístupu v jednotlivých činnostiach pošty. /
  
  
  ŠTEPÁNEK, Lukáš
   Návrh systému automatizovanej podpory činnosti ARO.
   65 str., 6 lit.
   Kulčák, Ludvík SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (doprava letecká - služba informačná)
   /Súčané a pripravované činnosti LIS z hľadiska ARO. Definovanie
   užívateľských požiadaviek. Návrh automatizácie systému ARO-Briefing.
   Ekonomické zhodnotenie návrhu./
  
  
  ŠTERBÁKOVÁ, Jana
   Prognóza prípojok ISDN s primárnym prístupom /PRA/ v okrese Poprad do roku
   2000.
   57 str., 12 obr., 11 tab., 5 pril., 6 lit.
   Tarageľová, Natália SKO
   Mihálik, I. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (trh - segmentácia - marketing - prognózovanie)
   /Segmentácia trhu podľa ekonomických činností a počtu pracovníkov. Výber
   vzorky a marketingový prieskum trhu. Prognóza využitia prípojok ISDN-PRA v
   okrese Poprad do r. 2000./
  
  
  ŠUJAN, Marián
   Návrh riešenia brzdovej sústavy malého terénneho automobilu kategórie M1 k
   splneniu požiadaviek predpisu EHK 13-08.
   85 str., 34 obr., 12 tab., 5 graf., 3 pril., 11 lit.
   Matejka, Jaroslav SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (sústava brzdová - automobil terénny - spomalenie brzdné - predpis
   technický)
   /Brzdová sústava terénneho vozidla. Limity brzdných dráh a stredných plných
   brzdných spomalení podľa predpisu EHK R13-08./
  
  
  ŠUĽAKOVÁ, Jana
   Problémy formovania kapitálovej štruktúry v podmienkach Slovenskej pošty,
   š.p. Banská Bystrica.
   64 str., 14 tab., 4 graf., 4 pril., 14 lit.
   Vyšná, Alena SKO
   Kaštánek, Pavel REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - štruktúra kapitálová - hospodárenie)
   /Formovanie kapitálovej štruktúry v podmienkach Slovenskej pošty, š.p.
   Banská Bystrica. Získavanie cudzích zdrojov a výška vlastných zdrojov./
  
  
  ŠÚLEKOVÁ, Soňa
   Direktmarketing.
   57 str., 7 obr., 5 pril., 11 lit.
   Kirnág, Ján - PKB, a.s. SKO
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (direktmarketing - produkt poštový - banka poštová)
   /Teória, ciele a ťažisko direktmarketingu. Realizácia direktmarketingu v
   Poštovej komunálnej banke, a.s. prostredníctvom direct mail na produkt -
   medzinárodná platobná karte EC/MC./
  
  
  ŠUTOR, Martin
   Zabezpečenie lietajúceho personálu proti následkom smrti, úrazu a
   invalidity.
   Nemček, František SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (zabezpečenie - personál - doprava letecká - úraz - invalidita)
   /Analýza súčasného stavu. Alternatívy riešenia problému. Porovnanie
   navrhovaných riešení so súčasným stavom./
  
  
  ŠÚTOROVÁ, Miroslava
   Vyhodnotenie vplyvu zmeny poštových taríf na výkony SPP Žilina.
   64 str., 17 tab., 3 graf., 6 pril., 6 lit.
   Šedo, Ivan SKO
   Sedláčková, A. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (tarifa poštová - efektívnosť ekonomická )
   /Vyhodnotenie vplyvu zvýšenia poštových taríf na výkony SPP Žilina za roky
   1994 - 1995./
  
  
  ŠVIHULOVÁ, Denisa
   Analýza a aplikácia marketingového manažmentu na podmienky SPP, š.p.Trenčín.
   61 str., 3 obr., 4 graf., 3 pril., 9 lit.
   Šimková, Anna SKO
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (manažment - pošta - stratégia - plánovanie)
   /Proces marketingového manažmentu v podmienkach slovenskej pošty. Analýza
   prognózy a stanovenie cieľov manažmentu. Stratégia, plánovanie a realizácia
   rozhodnutí v podmienkach SPP, š.p. Trenčín./
  
  
  TAMÁŠI, Miroslav
   Úloha telekomunikácií vo vzťahu k veľkému zákazníkovi vo vybraných regiónoch
   - Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica.
   73 str., 4 tab., 2 graf., 7 pril., 6 lit.
   Mokošová, Gabriela REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (telekomunikácie - produkt - zákazník - pobočková ústredňa digitálna)
   /Produkty ponúkané Slovenskými telekomunikáciami a ich využitie v Považských
   strojárňach. Návrh digitálnej pobočkovej ústredne pre Považské strojárne./
  
  
  TEPLAN, Ivan
   Ťahové vlastnosti mobilných energetických prostriedkov.
   75 str., 5 obr., 5 tab., 7 graf., 17 pril., 5 lit.
   Žilka, Anton SKO
   Matějka, Rostislav REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (vlatnosti ťahové - prostriedky energetické mobilné)
   /Porovnanie technicko exploatačných vlastností vybranej mobilnej techniky na
   základe výpočtových ťahových charakteristík./
  
  
  THOMKOVÁ, Anna
   Riešenie poštovej prepravy v oblasti prepravnej siete Spracovateľského
   strediska Žilina s dôrazom na ekonomické aspekty.
   64 str., 4 obr., 9 tab., 3 graf., 3 lit.
   Sýkora, Vladimír SKO
   Achimský, Karol REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - preprava - náklady)
   /Riešenie ekonomických aspektov poštovej prepravy v oblasti prepravnej siete
   Spracovateľského strediska Žilina 2./
  
  
  TIŠŤANOVÁ, Alena
   Produktivita práce doručovateľov v sieti pôšt SPP Poprad.
   58 str., 3 obr., 32 tab., 3 pril., 7 lit.
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - činnosť doručovacia - analýza - produktivita )
   /Analýza pracovnej činnosti doručovateľov. Zhodnotenie produktivity práce.
   Postupy na odstránenie neproduktívnych činností. /
  
  
  TOMÁNEK, Marek
   Moderné diagnostické prístroje pre vznetové motory.
   94 str., 24 obr., 11 tab., 7 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (prístroj skúšobný - diagnostika - motor vznetový )
   /Technicko-ekonomické vyhodnotenie diagnostických prístrojov pre vznetové
   motory./
  
  
  TREFNÝ, Patrik
   Návrh informačného systému pošty v prostredí Internetu - www.
   54 str., 2 obr., 1 pril., 7 lit.
   Vaculík, Juraj SKO
   Kremeňová, L. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   /Návrh informačného systému pre pošty v prostredí Internetu. Návrh
   automatizovaných poštových pravidiel s využitím výhod Internetu a
   hypertextu./
  
  
  TUCHYŇA, Branislav
   Využívanie hypertextových dokumentov v počítačovej sieti INTERNET.
   75 str., 14 obr., 4 tab., 13 pril., 18 lit.
   Kremeňová, Iveta SKO
   Benický, D. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (Internet - hypertext - www)
   /Využívanie hypertextových dokumentov v sieti Internet prostredníctvom
   služby www. Aplikácia umožňujúca prihlásiť sa študentom na konzultácie
   prostredníctvom www./
  
  
  ULIČNÝ, Radovan
   Prístroje a metodika merania geometrie kolies motorových vozidiel.
   70 str., 26 obr., 3 tab., 5 pril., 8 lit.
   Blendovský, J. SKO
   Ivánek, P. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (náprava - koleso - meranie - prístroj merací)
   /Meranie geometrie náprav motorových kolies. Technicko-ekonomické
   zhodnotenie vybraných prístrojov na meranie geometrie náprav./
  
  
  UNGVARSKY, Ján
   Racionalizácia skladového hospodárstva v SAD TZP, š.p. Prešov.
   78 str., 4 obr., 16 tab., 3 graf., 4 pril., 10 lit.
   Cisko, Štefan SKO
   Birnerová, Eva REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (hospodárstvo skladové - racionalizácia - plocha skladovacia )
   /Racionalizácia skladového hospodárstva. Znižovanie počtu pracovníkov v
   skladovom hospodárstve. Znižovanie skladovacej plochy./
  
  
  URBANOVÁ, Andrea
   Optimalizácia doručovacích rajónov balíkov v meste Banská Bystrica.
   56 str., 3 obr., 10 tab., 15 pril., 17 lit.
   Meško, Jozef SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (služba doručovacia - rajonizácia - optimalizácia - technika výpočtová)
   /Optimalizácia balíkovej doručovacej služby. Distribučný problém okružných
   jázd. Vymedzenie doručovacích rajónov pomocou Augment-merge algoritmu s
   využitím výpočtovej techniky./
  
  
  VAGASKÁ, Marcela
   Technické a ekonomické aspekty digitalizácie telekomunikačnej siete.
   51 str., 5 obr., 1 tab., 2 graf., 10 pril., 7 lit.
   Tarageľ, V. SKO
   Valent, P. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (sieť telekomunikačná - digitalizácia - organizácia)
   /Analýza telekomunikačnej siete. Návrh technicko-organizačného riešenia
   telekomunikačnej siete na príklade primárnej oblasti Poprad. /
  
  
  VALACHOVIČOVÁ, Sylvia
   Stredisko mailingových služieb.
   61 str., 5 tab., 4 pril., 8 lit.
   Hanusková, Eva SKO
   Hnáth, Ján REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (pošta - služba mailingová )
   /Návrh na vybudovanie strediska mailingových služieb v podmienkach
   Slovenskej pošty, š.p..Linka obálkovacia./
  
  
  VARGOVÁ, Jaroslava
   Riešenie poukážkového platobného styku ST, š.p..
   53 str., 12 tab., 15 pril., 5 lit.
   Valuš, Milan SKO
   Kajánek, Blažej REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (poukážka poštová - systém modulárny - spracovanie)
   /Vytvorenie modulárneho systému spracovania poštových poukážok./
  
  
  VAVRO, Branislav
   Vplyv znečistenia svetlometov na fyzikálne veličiny osvetlenia vozovky.
   63 str., 6 obr., 10 tab., 17 graf., 1 pril., 9 lit.
   Dirnbach, Igor SKO
   PED, CMD, 05.05.1997
   (svetlomety - osvetlenie - vozovka )
   /Analýza vplyvu znečistenia svetlometov na fyzikálne veličiny osvetlenia
   vozovky./
  
  
  VYDROVÁ, Hana
   Optimalizace poštovní sítě PTJ Česká pošta, s.p.,obvod Znojmo.
   64 str., 2 obr., 16 tab., 4 pril., 7 lit.
   Říha, V8clav SKO
   Kocourek, J. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (sieť poštová - optimalizácia - selekcia)
   /Zhodnotenie ekonomickej situácie jednotlivých pôšt v obvode. Návrh
   optimalizácie siete zlúčením a zrušením niektorých poštových prevádzok.
   Návrh spôsobu poskytovanie poštových služieb v miestach, kde pošta bola
   zrušená. /
  
  
  WEISS, Pavol
   Spracovanie letových postupov pre lietadlo TU 154M Slovenských aerolínií.
   70 str., 10 lit.
   Kaličiak, Miroslav SKO
   PED, LD, 02.06.1997
   (postup letový - doprava letecká )
   /Zásady tvorenia letových postupov. Odlišnosti v postupoch viacčlenných
   posádok. Normálne postupy, núdzové postupy a abnormálne postupy./
  
  
  ZACHAROVÁ, Katarína
   Bankové záruky.
   73 str., 21 obr., 8 tab., 7 pril., 19 lit.
   Gazdík, Peter SKO
   PED, KS, 05.05.1997
   (bankovníctvo - záruka banková)
   /Banková záruka a operácie s ňou súvisiace. Riziká súvisiace s bankovou
   zárukou. Prenos správ bankovej záruky.Vplyv bankovej záruky na hospodárenie
   banky - ovplyvňovanie ziskovosti. /
  
  
  ZAJAC, Branislav
   Rozbor dopravných nehôd vo vybraných nehodových úsekoch okresu Žilina.
   66 str., 25 obr., 20 tab., 14 graf., 15 lit.
   Liščák, Štefan SKO
   Moravčík, Rudolf. REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (nehoda dopravná - optimalizácia - znižovanie nehodovosti)
   /Analýza dopravných nehôd v najfrekventovanejších nehodových miestach na
   cestách 1. a 2. kategórie v okrese Žilina. Návrh opatrení na zníženie
   nehodovosti./
  
  
  ZAŤKO, Ondrej
   Výber najvhodnejšieho motortestera pre zážihové motory
   93 str., 31 obr., 2 tab., 7 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (motortester - motor zážihový - konštrukčný návrh)
   /Diagnostický prístroj pre zážihové motory z hľadiska technického vybavenia.
   Využitie motortestera a popis jednoduchej obsluhy./
  
  
  ZAŤKO, Ondrej
   Výber najvhodnejšieho motortestera pre zážihové motory.
   93 str., 31 obr., 2 tab., 7 lit.
   Ivánek, Peter SKO
   Gondžár, Alexander REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (diagnostika - motor zažihový - optimalizácia - parametre
   technicko-hospodárske)
   /Návrh najvhodnejšieho diagnostického prístroja pre zážihové motory z
   hľadiska technického vybavenia, využitia, jednoduchosti obsluhy a cenovej
   dostupnosti./
  
  
  ZATYKOÓVÁ, Zlatica
   Postavenie a význam investičných spoločností a investičných fondov v rozvoji
   ekonomiky Slovenska.
   51 str., 2 obr., 3 graf., 2 pril., 11 lit.
   Brečka, Stanislav SKO
   Lônčik, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (fond investičný - trh kapitálový - ekonomika)
   /Analýza a fungovanie investičných fondov.Úloha investičných fondov na
   kapitálovom trhu. Situácia investičných fondov v súčasnosti. Analýza troch
   najväčších fondov na Slovensku./
  
  
  ZELENKA, Ronald
   Návrh postupu letového merania zariadení NDB a PAPI na území Slovenskej
   republiky.
   102 str., 20 obr., 9 tab., 1 graf., 11 pril., 10 lit.
   Česnek, Jozef SKO
   Blaško, Peter REC
   PED, LD, 02.06.1997
   (meranie letové - doprava letecká)
   /Postup letových meraní zariadení NDP podľa predpisov L-10 a v súlade s
   dokumentáciou ICAO Doc-8071 a letových meraní PAPI podľa predpisu L-14./
  
  
  ZELISKOVÁ, Jana
   Výsledky normovania za SPP Topľčany za rok 1995 - 1996 a ich vplyv na
   odmeňovanie a stav pracovníkov.
   60 str., 8 tab., 8 pril., 5 lit.
   Desetová, Oľga SKO
   Kňaze, Marián REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (normovanie - prevádzka poštová )
   /Význam normovania pre Stredisko Poštovej prevádzky. Vplyv normovania na
   mzdovú a personálnu politiku./
  
  
  ZEMANČÍKOVÁ, Miroslava
   Problematika získavania bankového úveru a jeho vplyv na finančnú situáciu
   vybraného podnikateľského subjektu.
   69 str., 6 obr., 11 tab., 5 pril., 11 lit.
   Bielik, Ľuboš SKO
   Mičeková, M. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (analýza finančná - úver bankový - stabilita - podnikanie)
   /Bankový úver a jeho vplyv na finančnú situáciu firmy TRANS, s.r.o..
   Finančná analýza a Altmanov model ako prostriedok na zhodnotenie stability a
   výnosnosti firmy TRANS./
  
  
  ZGABUROVÁ, Soňa
   Návrh zefektívnenia autobusovej dopravy SAD,š.p. Humenné.
   84 str., 28 tab., 10 graf., 8 pril., 8 lit.
   Dzemjan, Albert SKO
   Cisko, Rudolf REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava osobná autobusová - analýza - zefektívnenie)
   /Analýza hospodárenia autobusovej dopravy v štátnom posniku SAD Humenné za
   r.1996. Opatrenia na zefektívnenie osobnej autobusovej dopravy./
  
  
  ŽÁČIKOVÁ, Viera
   Riešenie statickej dopravy na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici.
   63 str., 5 obr., 15 tab., 4 graf., 2 pril., 8 lit.
   Hollarek, Tomáš SKO
   Kalašová, Alica REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   (doprava statická - organizácia - optimalizácia)
   /Organizácia statickej dopravy. Predpoklad rozvoja motorizácie. Dopad
   predpokladaného rozvoja motorizácie na dopravu na území sídliska Rozkvet v
   Považskej Bystrici./
  
  
  ŽÁK, Štefan
   Meranie a porovnanie dynamických smerových charakteristík pneumatík osobných
   vozidiel.
   70 str., 21 obr., 6 tab., 21 graf., 1 pril., 3 lit.
   Cajchan, Juraj SKO
   Crkoň, František REC
   PED, CMD, 05.05.1997
   /Dynamické smerové charakteristiky v skúšobni firmy VIPOTEST Púchov. Vplyv
   jednotlivých parametrov pri skúške na namerané výsledky./
  
  
  ŽÁK, Jaroslav
   Optimalizácia poštovej prepravnej siete v obvode SPP Čadca.
   60 str., 4 obr., 5 tab., 5 pril., 12 lit.
   Bugáňová, Gabriela SKO
   Ďugel, Pavol REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (sieť poštová prepravná - optimalizácia - technika výpočtová)
   /Optimalizácia poštovej prepravnej siete v obvode SPP Čadca s použitím
   výpočtovej techniky. Ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia./
  
  
  ŽANONY, Eduard
   Vzťah telekomunikácií k špeciálnym zákazníkom.
   57 str., 6 obr., 5 tab., 1 pril., 6 lit.
   Cubjak, Július SKO
   Macků, C. REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (sementácia - zákazník - trh - telekomunikácie )
   /JAS, a.s. Bardejov ako špeciálny zákazník. Segmentácia trhu v oblasti
   telekomunikácií. Vzťah telekomunikácií k špeciálnym zákazníkom. Vyhodnotenie
   ekonomických prínosov. /
  
  
  ŽECOVÁ, Anna
   Controlling a marketing v ST, š.p..
   66 str., 6 obr., 9 tab., 2 graf., 2 pril., 9 lit.
   Sedláčková, Anna SKO
   Valent, Peter REC
   PED, KS, 05.05.1997
   (controlling - marketing - telekomunikácie - manažment)
   /Analýza súčasného stavu uplatňovania controllingu v podniku Slovenské
   telekomunikácie. Možnosti začlenenia controllingu do podniku./

Späť