Diplomové práce / Fakulta riadenia a informatiky / 2002

  
  
  ADAMČA, Ján
   Kalmanova filtrácia pre odhad parametrov časových radov.
   60 s., 2 obr., 14 tab., 11 graf., 2 príl., lit. 10.
   Marček, Dušan SKO
   Pančíková, Lucia REC
   RIA, 03.06.2002
   (Kalmanova filtrácia-modelovanie časových radov-termínované vklady
   domácnosti)
   /Modelovanie časového radu zmien objemov termínovaných vkladov domácnosti
   štandardnými prognostickými metódami, ako aj menej používanou technikou
   Kalmanovho filtra. Porovnanie jednotlivých prognostických metód na základe
   charakteristík kvantifikovaných prognostických modelov./
  
  
  ADAMÍK, Silvester
   On-line informačný systém pre filmové distribučné spoločnosti a
   prevádzkovateľov kín.
   40 s., 9 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   TROJÁK, Peter Jesenského 1234/48 Kysucké Nové Mesto SKO
   Vrbica, Ladislav REC
   RIA, 03.06.2002
   (software informačného systému-informačný systém pre distribúciu filmov)
   /Implementácia on-line informačného systému pre filmové distribučné
   spločnosti a prevádzkovateľov kín. Sprístupňovanie údajov o filmoch,
   filmových osobnostiach, distribučných spoločnostiach, kinách a ich
   programoch./
  
  
  ANDELEK, Tomáš
   Analýza liberalizácie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
   motorového vozidla.
   78 s., 0 obr., 23 tab., 9 graf., 0 príl., lit. 10.
   Trizuliak, Peter SKO
   Kozubíková, Zuzana REC
   RIA, 03.06.2002
   (poistenie motorového vozidla)
   /Analýza poistného trhu motorových vozidiel. Liberalizácia poistenia
   zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla./
  
  
  ARBET, Peter
   Riadiaci program digitálneho osciloskopu.
   75 s., 22 obr., 11 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Gubiš, Peter SKO
   Michael, Hora REC
   RIA, 03.06.2002
   (digitálny osciloskop- software riadiaci)
   /Vytvorenie Linuxového programu, určeného na ovládanie osciloskopov M621 a
   M221, ktoré boli vyvinuté spoločnosťou ETC, s.r.o. Technická
   charakteristika osciloskopov. Popis použitých technológií. Detailný popis
   použitej programovacej techniky. Informácie o štruktúre zdrojového kódu.
   Definícia vyvinutých súborových formátov. Inštalačná a užívateľská
   príručka./
  
  
  BABJAK, Matej
   SW na riešenie problematiky reklamy na Internete s podporou CRM -
   administračná časť.
   60 s., 11 obr., 1 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 9.
   Dubec, Milan SKO
   Kubíčková, Viera REC
   RIA, 03.06.2002
   (reklamný internetový systém-administrácia internetovej reklamy)
   /Popis internetového reklamného systému. Analýza a implementácia
   administratívnej časti. Voľba vhodného databázového a web servera. Voľba
   programovacieho jazyka. Problematika zabezpečenia aplikácie./
  
  
  BACHORÍK, Michal
   Informačný systém certifikačnej autority: Spolupráca medzi registračnou a
   certifikačnou autoritou.
   85 s., 28 obr., 1 tab., 0 graf., 4 príl., lit 13.
   Kršák, Emil SKO
   Hrkút, Patrik REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (informačný systém-certifikačné služby)
   /Infraštruktúra verejného kľúča. Popis teórie digitálnych certifikátov.
   Spolupráca registračnej a certifikačnej autority. Informačný systém
   certifikačnej autority umožňujúci vybudovanie infraštruktúry verejného
   kľúča./
  
  
  BALÁŽ, Vladimír
   Informačný systém centrálneho merania pary.
   39 s., 6 obr., 20 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 4.
   Lovinický, Anton SKO
   Zaťko, Miloš REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (informačný riadiaci systém)
   /Softwarová aplikácia pre informačný riadiaci systém centrálneho merania
   pary s prístupom k uloženým dátam pomocou www prehliadača./
  
  
  BALVON, Michal
   Obchodná analýza bankomatov v Žiline pomocou nástrojov GIS.
   30 s., 14 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 5.
   Jánošíková, Ľudmila SKO
   Fabián, Peter REC
   RIA, 03.06.2002
   (geografické informačné systémy-analýza bankomatov)
   /Možnosti spracovania geografických informácií prostredníctvom geografických
   informačných systémov GIS. Rôzne druhy analýz z prostredia trhu
   bankomatových prevádzok v Žiline vykonaných v systéme Idrisi pre Windows
   verzia 2.00./
  
  
  BARTÁNUS, Miroslav
   Benchmarking výroby, marketingu a predaja nenatieraných bezdrevných
   grafických papierov v Európe.
   73 s., 10 obr., 29 tab., 18 graf., 7 príl., lit. 18.
   Strišš, Jozef SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (benchmarking-marketingové nástroje)
   /Aplikácia marketingových nástrojov v praxi. Návrh opatrení na zlepšenie
   súčasnej situácie v predaji kancelárskych a tlačových papierov v SCP
   Ružomberok./
  
  
  BARTUŠ, Martin
   Infraštruktúra pre distribuované výpočty - strana klienta.
   50 s., 22 obr., 1 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 10.
   Martincová, Penka SKO
   Obecajčík, Pavol REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (distribuované výpočty-modul klienta)
   /Modul klienta pre zapájanie úloh na vykonanie v distribuovanom systéme.
   Sekvenčná a paralelná implementácia aproximácie Ludolfovho čísla metódou
   Monte Carlo./
  
  
  BATUNA, Roland
   3D animácie - CNT kurz.
   78 s., 26 obr., 1 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 11.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   Škvarek, Ondrej REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (3D animácie CBT kurz)
   /Vytvorenie CBT kurzu zameraného na 3D animácie./
  
  
  BEHÚL, Pavol
   DTP a grafika vo vzdelávacích kurzoch.
   45 s., 30 obr., 6 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 6.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   Drozdová, Matilda REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (počítačová grafika-Desktop Publishing)
   / Návrh vyučovacieho kurzu, zaoberajúceho sa počítačovou grafikou a Desktop
   Publishing./
  
  
  BELKO, Ľubomír
   Problémy v riadení pohľadávok vo vybranom podniku v rokoch 1997 - 2001.
   81 s., 6 obr., 12 tab., 2 graf., 11 príl., lit. 33.
   Jacková, Anna SKO
   Ďurišová, Mária REC
   RIA, 03.06.2002
   (finančné hospodárenie podniku-riadenie pohľadávok)
   /Analýza a vyhodnotenie celkového stavu pohľadávok. Spôsob organizácie ich
   správy v podmienkach konkrétneho podniku./
  
  
  BELLA, Michal
   Automatizácia výroby a spracovania elektronických dokumentov.
   41 s., 7 obr., 8 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 4.
   SKO
   Kopecký, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronické spracovanie dokumentov-software informačného systému)
   /Návrh systému pre elektronické spracovanie dokumentov a ich sprístupnenie
   verejnosti prostredníctvom internetovej služby./
  
  
  BENČIAK, Marian
   Posúdenie efektívnosti nákladnej dopravy v podniku OSIVO a.s. Zvolen.
   50 s., 10 obr., 21 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Hlasová, Elena SKO
   Vašek, K. REC
   RIA, 03.06.2002
   (podniková nákladná doprava-vozový park nákladnej dopravy)
   /Efektívnosť nákladnej dopravy v podniku OSIVO, a.s. Zvolen na základe
   analýzy vozového parku a kalkulácie nákladov. Návrh možných riešení
   vzniknutých problémov a nedostatkov./
  
  
  BENKO, Rastislav
   Návrh marketingovej stratégie spoločnosti ONATIX AG na území Slovenskej
   republiky.
   56 s., 4 obr., 17 tab., 6 graf., 4 príl., lit. 5.
   Marečková, Lenka SKO
   Vodák, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (marketingová stratégia)
   /Rozšírenie spločnosti ONATIX AG na území Slovenskej republiky. Stratégia
   zvýšenia predaja ich produktov so zameraním na konkrétny výrobok./
  
  
  BÍLY, Peter
   Programové vybavenie bezdrôtového monitorovacieho systému SAE-BMS.
   41 s., 19 obr., 5 tab., 9 graf., 6 príl., lit. 8.
   Miček, Juraj SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (monitorovací systém-softvar monitorovacieho systému)
   /Návrh a realizácia programového vybavenia bezdrôtového monitorovacieho
   systému SAE-BMS. Teória bezdrôtového prenosu, zabezpečenia a prenosových
   protokolov./
  
  
  BLAŠČÍK, Martin
   Systém pre prenos dát medzi dátovým modelom E--commerce systému a datovým
   modelom externého informačného systému.
   55 str.,
   Chovančík, Peter SKO
   Lenárt, David REC
   RIA, Prievidza, 11.06.2002
   (prenos dát-datové modely)
   /Návrh a implementácia systému pre Import dát do E-commerce systému vzhľadom
   na rôznorododsť zdrojových dátových modelov./
  
  
  BLAŽEJ, Peter
   Návrh informačného systému pre vrcholový manažment firmy YVS Holding a.s.
   73 s., 14 obr., 8 tab., 1 graf., 6 príl., lit. 8.
   Gajdošík, Jozef SKO
   Vodák, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém pre manažment)
   /Problematika informačných systémov všeobecne. Analýza súčasného
   informačného systému firmy ZVS. Návrh na rozšírenie pôvodného informačného
   systému zameraný na informácie potrebné pre vrcholový manažment firmy./
  
  
  BOCEK, Michal
   Modul dynamického modelovania úverového prípadu v aplikácií Star CRED -
   finančná analýza podniku.
   59 s., 11 obr., 0 tab., 0 graf,m 0 príl., lit. 8.
   Báca, Ľubomír SKO
   Hanuliak, Ivan REC
   RIA, 03.06.2002
   (modelovanie úverového prípadu)
   /Návrh a zapracovanie modulu dynamického modelovania úverového prípadu do
   aplikácie Star CRED./
  
  
  BRAŠEŇ, Marián
   Softwarová analýza hodnoty podnikov.
   49 s., 14 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 5.
   Sedláková, Iveta SKO
   Kozubíková, I. REC
   RIA, PRV, 13.06.2002
   (informačný systém-znalecký posudok)
   /Informačný systém fungujúci pod operačným systémom Windows zameraný na
   racionalizáciu práce súdnych znalcov a znaleckých organizácii./
  
  
  BUCHOVÁ, Zuzana
   Implementácia metód sledovania spotreby a použitia výrobných činiteľov v
   podniku Považské strojárne -Ložiská, a.s.
   73 s., 3 obr., 47 tab., 22 graf., 4 príl., lit. 10.
   Ďurišová, Mária SKO
   Vrbica, Ladislav REC
   RIA, 03.06.2002
   (spotreba výrobných činiteľov-náklady a produkcia)
   /Sledovanie spotreby výrobných činiteľov v prostredí akciovej spoločnosti
   zaoberajúcej sa výrobou ložísk. Ekonomická analýza za roky 1999-2000. Návrh
   modelu pre monitorovanie nákladov./
  
  
  CABAN, Miroslav
   Porovnanie skutočného a navrhovaného riešenia dopravy v podniku MARTINO,
   s.r.o.
   51 s., 0 obr., 30 tab., 19 graf., 3 príl., lit. 7.
   Hlasová, Elena SKO
   Jacková, Anna REC
   RIA, 03.06.2002
   (vozový park automobilový-závodová doprava)
   /Návrh efektívnejšieho využitia dopravného systému na dovoz tovaru vo firme
   MARTINO, s.r.o. na základe analýzy súčasného stavu a analýzy celkových
   nákladov./
  
  
  CENEK, Juraj
   Integrovaný model dopravnej siete.
   48 s., 23 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 12.
   Jánošíková, Ľudmila SKO
   Žarnay, Michal REC
   RIA, 03.06.2002
   (modelovanie dopravnej siete-software pre editovanie)
   /Návrh štruktúry databázy a údajových štruktúr pre editovanie a
   optimalizačné výpočty údajov o dopravnej sieti. Funkčnosť systému bola
   overená na zadaní vzorovej siete a riešením úlohy najkratších ciest./
  
  
  CHREŇO, Milan
   Využitie J2EE-EJB architektúry pre tvorbu platformovo nezávislých
   distribuovaných aplikácií.
   74 s., 21 obr., 5 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Obecajčík, Pavol SKO
   Martincová, Penka REC
   RIA, 03.06.2002
   (architektúra J2EE-EJB-počítačové aplikácie)
   /Prezentácia architektúry J2EE-EJB a jej jednotlivých častí. Implementácia
   informačného systému kontaktov a úloh s využitím JSP stránok na komunikáciu
   s koncovým užívateľom. Využitie J2EE-EJB architektúry na riadenie
   transakcií, prideľovanie databazových spojení, perzistenciu dát a prístup k
   APT platformy J2EE./
  
  
  CSUHAJOVÁ, Mária
   Odhadové funkcie okružných jázd na cestnej sieti SR.
   50 s., 0 obr., 2 tab., 12 graf., 1 príl., lit. 7.
   Janáček, Jaroslav SKO
   Janošíková, neuved. REC
   RIA, Ružomberok, 12.06.2002
   (odhadové funkcie-okružné cestné jazdy)
   /Skúmanie odhadových funkcií. Návrh distribučného systému. Úlohy okružných
   jázd. Metódy konštruovania odhadových funkcií./
  
  
  CVAN, Michal
   Generátor vstupných a výstupných zostáv pre internetové/intranetové
   aplikácie.
   46 s., 4 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 9.
   Filo, Marián SKO
   Kopecký, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (generovanie dokumentov-internetové/intranetové aplikácie)
   /Vytvorenie prezentačnej vrstvy pre jazyk Java internetového systému pomocou
   transformácie XML vstupov na špecializované HTML výstupy. Riešenie problému
   návrhu vstupu, transformačných šablón, výstupu a ošetrovania užívateľského
   vstupu./
  
  
  ČAPKA, Martin
   Model procesu rozraďovania vlakov.
   52 s., 7 obr., 12 tab., 20 graf., 2 príl., lit. 15.
   Cenek, Peter SKO
   REC
   RIA, 03.06.2002
   (rozraďovanie vlakov-druhotné triedenie viacskupinových vlakov)
   /Dynamický model procesu rozraďovania vlakov a prostriedky tvorby
   triediacich predpisov./
  
  
  ČOREJ, Vlastimil
   Informačný systém pre strednú školu.
   70 s., 18 obr., 1 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 13.
   Bíleš, Marián SKO
   Faktor, Miroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   ( návrh informačného systému)
   /Návrh a realizácia informačného systému umožňujúceho spracovanie študijnej
   agendy, vrátane transformácie a migrácie dátových zdrojov./
  
  
  DÁVID, Vladimír
   Verejná informačná databáza inzertnej autodopravy.
   60 s., 11 obr., 11 tab., 4 graf., 1 príl., lit. 10.
   Kršák, Emil SKO
   Tavač, Viliam REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (distribuovaná databáza- informačný systém autodopravy)
   /Informačný systém inzertnej autodopravy. Sprístupnenie informácií prepravy
   používateľom Internetu a mobilných zariadení./
  
  
  DEBNÁR, Peter
   Číslicové spracovanie SIGMA-DELTA diskretizovaného spojitého signálu v
   programovateľných logických obvodoch.
   45 s., 20 obr., 6 tab., 0 graf., 5 príloh., lit. 9.
   Kovář, Oldřich SKO
   Kudlička, Ján REC
   RIA, 03.06.2002
   (spracovanie signálov-programovateľné logické obvody)
   /Návrh a implementácia algoritmov číslicového spracovania sigma-delta
   diskretizovaného spojitého signálu v programovateľných logických ovodoch./
  
  
  DIANIŠKA, Michal
   Návrh interpolačného D/A prevodníka na báze reprogramovateľného obvodu T1PV
   EPGA.
   62 s., 47 obr., 1 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 7.
   Kovář, Oldřich SKO
   Jamrich, Vladimír REC
   RIA, 03.06.2002
   (prevodník D/A)
   /Návrh interpolačného prevodníka na báze reprogramovateľného obvodu T1PV
   EPGA./
  
  
  DRINKA, Rudolf
   Action Script pre MACROMEDIA FLESH CBT kurz.
   31 s., 8 obr., 0 tab., 0 graf. 2 príl., lit. 6.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   Segeč, Pavol REC
   RIA, 03.06.2002
   (návrh CBT kurzu na výučbu)
   /Návrh a realizácia CBT kurzu na výučbu Action Script-u. Aplikačné
   rozhranie je vytvorené pomocou makromédia FLASH 5./
  
  
  ĎURICOVÁ, Zuzana
   Manažérstvo kvality v kúpeľoch Rajecké Teplice.
   71 s., 7 obr. 14 tab., 14 graf., 11 príl., lit. 14.
   Hrnčiar, Miroslav SKO
   Strišš, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (manažértvo kvality)
   /Rozbor aktivít spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
   v oblasti kvality služieb. Zhodnotenie prieskumu a návrh opatrení na
   zlepšenie kvality poskyztovaných služieb z pohľadu zákazníka./
  
  
  FIGLÁR, Juraj
   Metaheuristiky a približné riešenie rozsiahlých alokačných úloh.
   55 s., 5 obr., 11 tab., 10 graf., 1 príl., lit. 18.
   Janáček, Jaroslav SKO
   Jánošíková, Ľudmila REC
   RIA, 03.06.2002
   (metaheuristika riešenia alokačných úloh)
   /Implementácia metaheuristických metód (Simulated Annealing) a Tabu Search
   na riešenie rozsiahlých alkoačných úloh. Metódy sú založené na kombinácii
   exaktnej maďarskej metódy na riešenie dopravnej úlohy a následnej
   metaheuristiky./
  
  
  FODOR, Tomáš
   Práca s dynamickými dátami v programe Macromedia Flash.
   54 s., 23 obr.m, 0 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 14.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (dynamické dáta v Macromedia Flash)
   /Popis komunikácie medzi aplikáciami vytvorenými v programe Macromedia Flash
   a najbežnejšími databázovými systémami./
  
  
  FRIČ, Ján
   Internetový portál s podporou heterogénnych databázových systémov.
   52 s., 26 obr., 2 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Matiaško, Karol SKO
   Kovalík, Štefan REC
   RIA, 03.06.2002
   (Internetový portál-relačná databáza)
   /Návrh internetového portálu, ktorý poskytuje prístup k informačným
   systémom. Prehľad dostupných technológií pre tvorbu internetových portálov./
  
  
  FRIEDRICHOVÁ, Martina
   Posúdenie perspektívnosti firmy vzhľadom na jej finančnú situáciu. Situácia
   na trhu práce a rozvojové zámery regiónu.
   91 s., 2 obr., 50 tab., 33 graf., 8 príl., lit. 16.
   Kucharčíková, Alžbeta SKO
   Sulírová, Elena REC
   RIA, 03.06.2002
   (trh práce-finančná analýza podniku)
   /Analýza situácie na trhu práce v okrese Poprad. Návrh opatrení na
   zlepšenie. Finančná analýza akciovej spoločnosti Kúpele Nový Smokovec.
   Rozvojový zámer regiónu./
  
  
  FRIVALDSKÝ, Andrej
   Informačný systém certifikačnej autority - Kontakt s klientami.
   65 s., 17 obr., 4 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 18.
   Kršák, Emil SKO
   Hrkút, Patrik REC
   RIA, PRV, 3.06.2002
   (certifikačná autorita-elektronický podpis)
   /Analýza systému vydávania certifikátov. Návrh informačného systému
   umožňujúceho poskytovanie základných certifikačných služieb./
  
  
  GATIAL, Emil
   3D grafika - CBT kurz.
   59 s., 26 obr., 0 tab. 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   Szendreová, Alžbeta REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (počítačová grafika- CBT kurz)
   /Návrh na vytvorenie multimediálneho výukového kurzu zameraného na 3D
   grafiku./
  
  
  GREGUŠ, Peter
   Grafový model pre MMPP2/Es/m/n.
   54 s., 22 obr., 0 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 8.
   Peško, Štefan SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (stabilizovaný systém hromadnej obsluhy)
   /Návrh stabilizovaného systému hromadnej obsluhy typu MMPP2/Es/m/n.
   Vyjadrenie explicitných pravdepodobností a charakteristík tohoto systému
   pomocou známej grafovej metódy./
  
  
  GREŇA, Jozef
   Analýza systému manažérstva kvality v Mliekarni Tvrdošín z pohľadu merania
   kvality.
   50 s., 16 obr.,20 tab., 5 graf., 7 príl., lit. 10.
   neuv., SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (meranie kvality)
   /Analýza systému manažérstva kvality z pohľadu merania kvality v Mliekarni
   Tvrdošín./
  
  
  GROBARČÍK, Michal
   Štatistický a informačný systém na riadenie zákazníckych vzťahov.
   47 s., 12 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   Kubov, Milan SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém zákazníckych vzťahov)
   /Návrh a architektúra štatistického informačného systému na riadenie
   zákazníckych vzťahov./
  
  
  HADERKA, Eduard
   Riadenie zásob vstupných surovín výroby polobuničiny u Kappa a.s.. Štúrovo.
   67 s., 6 obr., 7 tab., 10 graf., 4 príl., lit. 7.
   Král, Jaroslav SKO
   Brezániová, REC
   RIA, 03.06.2002
   (organizácia objednávok-riadenie zásob)
   /Návrh spôsobu napĺňania potrieb drevnej hmoty, stanovenej ako kritický
   vstup výroby ploobuničiny. Výpočet optimálneho objednávkového množstva.
   Návrh spôsobu objednávania dodávok drevnej hmoty./
  
  
  HALANDA, Ľubomír
   Modely stanovenia trhovej hodnoty podniku a vhodnosť ich použitia.
   82 s., 16 obr., 61 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 11.
   Ďurišová, Mária SKO
   Sedláková, Iveta REC
   RIA, 03.06.2002
   (stanovenie trhovej hodnoty-oceňovanie hodnoty podniku)
   /Problematika ohodnocovania majetku podniku. Využitie nástrojov ekonomickej
   analýzy. Posúdenie prostredia a situácie pre hodnotenie podniku.
   Charakteristika použitých modelov s ohľadom na aplikovateľnosť v danom
   podniku. Výber najvhodnejšieho modelu./
  
  
  HAMADA, Pavel
   Analýza distribučných nákladov v jednotlivých segmentoch trhu v STP a.s.
   Žilina.
   82 s., 12 obr., 17 tab., 10 graf., 6 príl., lit. 14.
   Šarlay, Jozef SKO
   Béreš, Milan REC
   RIA, 03.06.2002
   (distribučné naklady vo výrobnom podniku)
   /Analýza a distribučných nákladov a distribučnej siete v konkrétnom podniku.
   Návrh modelu pre výpočet ceny za dopravu do jednotlivých prepravných
   oblastín na základe analýzy jednotlivých segmentov trhu. Optimalizácia
   nakládky a paletového hospodárstva./
  
  
  HANULÍK, Tomáš
   Stanovenie cenovej stratégie pre firmu ALBI s.r.o.
   75 s., 2 obr., 3 tab., 15 graf., 3 príl., lit, 15.
   Halousek, Luboš SKO
   Staňová, Marika REC
   RIA, 03.06.2002
   (cenová stratégia firmy)
   /Zostavenie cenovej stratégie pre firmu na výrobu a distribúciu blahoželaní.
   Analýza dopytu. Prieskum trhu. Určenie nových cenových kategórií./
  
  
  HARICH, Slavomír
   Porovnanie metód návrhu číslicových filtrov.
   64 s., 26 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 5.
   Karpiš, Ondrej SKO
   Miček, Juraj REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (číslicové filtre)
   /Návrh číslicových filtrov. Program na výpočet koeficientov filtra s
   nekonečnou impulznou charakteristikou. Program na výpočet koeficientov
   filtra s konečnou impulznou charkteristikou./
  
  
  HOLUBČÍK, Peter
   Návrh regulátora trojcestného ventilu hydraulických rozvodov.
   45 s., 21 obr., 5 tab., 7 graf., 10 príl., lit. 13.
   Kuba, Rastislav SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (hydraulické rozvody-regulátor trojcestného ventilu)
   /Návrh regulátora pre riadenie trojcestného ventilu hydraulických rozvodov./
  
  
  HORNÍK, Martin
   Kalkulácie ako základ pre tvorbu cien v trhovom hospodárstve.
   68 s., 1 obr., 7 tab., 8 graf., 3 príl., lit. 16.
   Srnka, Cyril SKO
   Štrbian, Peter REC
   RIA, 03.06.2002
   (analýza hospodárenia-kalkulácia nákladov)
   /Analýza používaného kalkulačného systému v Tatramat, a.s. Poprad. Vplyv
   kalkulačného systému na hospodársky výsledok podniku. Využitie metódy
   regresnej a korelačnej analýzy na rozklad celkových nákladov na náklady
   variabilné a fixné. Návrh nového kalkulačného systému./
  
  
  HORSKÝ, Tomáš
   Autorizačné jadro pre webové portálové riešenie.
   50 s., 0 obr., 10 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 7.
   Martincová, Penka SKO
   Zábovský, Michal REC
   RIA, 12.04.2002
   (počítačový program-dynamické generovanie webovej stránky)
   /Vytvorenie programu na prijímanie, udržiavanie a poskytovanie informácie
   pre dynamicky generované stránky vo webovej aplikácii. Úlohou programu je
   udržiavať data prihlásených užívateľov, autorizovať užívateľov a riadiť
   četovú službu./
  
  
  HURTÍK, Juraj
   Riešenie kombinatorických úloh v jazyku SQL.
   51 s., 12 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 6.
   Peško, Štefan SKO
   Szendreyová, REC
   RIA, 03.06.2002
   (kombinatorika a jazyk SQL-úloha obchodného cestujúceho)
   /Použitie jazyka SQL pri tvorbe exaktných algoritmov na riešenie úlohy
   obchodného cestujúceho. Návrh postupov na rozšírenie takto riešiteľných
   úloh. Prínosy a nevýhody riešenia úloh tvorbou algoritmov v jazyku SQL.
   Využitie SQL na iné typy úloh./
  
  
  IMRE, Peter
   Vytvorenie B2B obchodného riešenia pre potreby obchodovania cez Internet.
   58 s., 11 obr., 2 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Konvit, Milan SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (internetový obchod-riešenie B2B pre obchodovanie cez internet)
   /Analýza súčasného stavu v oblasti obchodovania cez internet. Návrh a
   realizácia riešenie B2B umožňujúceho obchodovanie cez internet./
  
  
  IŠTOKOVIČOVÁ, Miriam
   Marketingový výskum trhu a návrh reklamnej kampane STP, a.s.
   65 s., 11 obr., 41 tab., 11 graf., 6 príl., lit. 26.
   Šarlay, Jozef SKO
   Mikunda, M. REC
   RIA, 03.06.2002
   (marketingový prieskum-reklamná kampaň)
   /Analýza marketingového prostredia spoločnosti STP, a.s.. Postavenie
   spoločnosti na trhu pálených materiálov. Analýza nástrojov komunikačného
   mixu. Analýza podporných prostriedkov marketingovej komunikácie a ich
   aplikácia v STP, a.s. Návrh reklamnej kampane výrobkov akciovej spoločnosti
   na r.2002./
  
  
  JANČUŠKOVÁ, Zuzana
   Marketingový informačný systém.
   63 s., 5 obr., 26 tab., 10 graf., 6 príl., lit. 2.
   Šarlay, Jozef SKO
   Hittmár, Štefan REC
   RIA, 03.06.2002
   (marketingový informačný systém)
   /Návrh a tvorba marketingového informačného systému. Postupy tvorby IS pre
   spoločnosř Slovenský tehliarský priemysel, a.s. Žilina. Analýza vnútorného
   prostredia firmy. Vykonanie marketingového prieskumu. Návrh systému pre
   konkrétne trhové podmienky./
  
  
  JANKAL, Radoslav
   Analýza súčasného stavu riadenia kvality v podmienkach vybranej organizácie.
   95 s., 20 obr., 6 tab., 1 graf., 12 príl., lit. 29.
   Suchaničová, Miriam SKO
   Hittmár, Štefan REC
   RIA, 03.06.2002
   (riadenie kvality v telekomunikačných službách)
   /Analýza súčasného stavu v riadení kvality v podmienkach Slovenských
   telekomunikácií, a.s . Návrh opatrení a postupov pre zlepšenie stavu
   kvality./
  
  
  JELÍNEK, Vladimír
   Systém vyhľadávania informácií v prostredí Internetu.
   56 s., 5 obr., 0 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 2.
   Benedikovič, Miroslav SKO
   Zábovský, Michal REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (Internet-informačný portál)
   /Internetový vyhľadávač a informačný portál www.aktualny.sk, vytvorený v
   jazykoch PHP a HTML, napojený na databázu mySQL./
  
  
  KAČERIAK, Ivan
   E-comerce - aspekty a implementácia.
   52 s., 7 obr., 6 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 29.
   Drozdová, Matilda SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronický obchod)
   /Aspekty súvisiace s implementáciou služieb typu E-commerce v rôznych typoch
   podnikov a inštitúcií. Zostavenie metodiky pre implementáciu E-comerce v
   praxi./
  
  
  KASANICKÝ, Ivan
   Analýza a vizualizácia pokrytia územia signálom radiolokačných zariadení -
   radarov.
   69 s., 32 obr., 5 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 7.
   Náhlik, Marek SKO
   Jánošíková, Ľudmila REC
   RIA, 03.06.2002
   (radiolokačné zariadenia-pokrytie územia radarovým signálom)
   /Uzemné rozmiestnenie radiolokačných zariadení. Zhotovenie počítačovej
   aplikácie slúžiacej na anlýzu. 2D a 3D vizualizácia pokrytia územia signálom
   radiolokačných zariadení a na vytváranie konfigurácií ich rozmiestnenia.
   Spracovanie tadiolokačných údajov prijatých z radaru. Zobrazenie zameraných
   objektov./
  
  
  KILIANOVÁ, Zuzana
   Analýza vybraných trhov firmy VOJUS, a.s. a posúdenie možností uplatnenia
   zvolených produktov na daných trhoch.
   80 s., 3 obr., 31 tab., 10 graf., 5 príl., lit. 10.
   Strišš, Jozef SKO
   Šamaj, Milan REC
   RIA, 03.06.2002
   (analýza trhu-marketing)
   /Marketingová analýza zameraná na taliansky a nemecký trh obrábacích
   strojov. Návrh vhodnej marketingovej stratégie pre uplatnenie daných
   výrobkov na trhoch. Ekonomické vyhodnotenie prvých troch rokov
   predpokladaného pôsobenia na trhoch./
  
  
  KLACKOVÁ, Martina
   Optimalizácia zásob v stravovacom zariadení.
   64 s., 8 obr., 12 tab., 16 graf., 3 príl., lit. 11.
   Dubovec, Juraj SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (optimalizácia zásobovania)
   /Riadenie zásob v stravovacom zariadení so stochastickou spotrebou. Analýza
   súčasného stavu zásob. Riadenie zásob a riešenie úlohy časového plánovania.
   Problém strategického objednávania s ohľadom na optimálne objednávkové
   množstvo. Návrh jednotlivých súčasti sytému riadenia zásob. Zhodnotenie
   návrhu./
  
  
  KMEČ, Igor
   Komunikačná stratégia pre nové komplexné stredisko cestovného ruchu v
   oblasti SKIPARK, Hrabovo a Malinô Brdo v Ružomberku.
   63 s., 4 obr., 5 tab., 9 graf., 8 príl., lit. 5.
   Macík, Marian SKO
   REC
   RIA, 03.06.2002
   (komunikačná stratégia-komunikácia v cestovnom ruchu)
   /Komunikačná stratégia na rozšírenie a podporu zimného a letného cestovného
   ruchu v turistických oblastiach v okolí Ružomberku./
  
  
  KNAPČOK, Maroš
   Vývoj a demonštračný modul pre mikrokontroléry MSPx11x1430.
   46 s., 17 obr., 19 tab., 0 graf., 8 príl., lit. 2.
   Miček, Juraj SKO
   Juríček, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (demo modul pre mikrokontroléry)
   /Návrh a realizácia vývojového a demonštračného modulu pre mikrokontroléry.
   Popis štruktúry a vlastností na použitom module pre mikrokontroléry MSP
   430F1101. Zhotovenie programu pre komunikáciu PC s MSP 430./
  
  
  KOCUROVÁ, Katarína
   Vplyv dopravných nákladov na rozhodovanie.
   53 s., 7 obr., 16 tab., 18 graf., 8 príl., lit. 11.
   Dubovec, Juraj SKO
   Hejhalová, Božena REC
   RIA, 03.06.2002
   (mobilita pracovnej sily)
   /Skúmanie rovnomernosti priestorovej štruktúry pracovnej sily. Analýza
   územnej mobility pracovnej sily. Identifikácia príčin súčasného stavu. Návrh
   riešenia na podporu pohybu pracovnej sily na základe vykonanej analýzy./
  
  
  KOŇÁR, Marián
   Optimalizácia dopĺňania materiálu vo výrobnom procese.
   57 s., 25 obr., 12 tab., 9 graf., 2 príl., lit. 10.
   Dubovec, Juraj SKO
   Ungvarská, Mária REC
   RIA, 03.06.2002
   (manipulácia s materiálom vo výrobnom procese)
   /Analýza a návrh pre zníženie celkového rozdielu medzi plánovanou a
   skutočnou produkciou s prepojením na proces doplĺňania materiálu v
   konkrétnom výrobnom procese./
  
  
  KONČELÍK, Ivan
   Návrh a implementácia modelu železničných vozidiel.
   38 s., 12 obr., 0 tab., 10 graf., 0 príl., lit. 7.
   Cesnek, Petr SKO
   Bednár, Peter REC
   RIA, 03.06.2002
   (počítačový model železničného vozidla)
   /Návrh a implementácia modelu železničného vozidla. Výpočet dynamiky a
   pohybu vozidla./
  
  
  KOSTÁR, Peter
   SW na riešenie problematiky reklamy na Internete s podporou CRM - serverová
   časť.
   42 s., 8 obr., 0 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 9.
   Dubec, Milan SKO
   Kubíčková, Viera REC
   RIA, 03.06.2002
   (internetová reklama-databázový server-software pre reklamný systém)
   /Návrh a implementácia riešenia serverovej časti internetového reklamného
   systému, ktorého úlohou je sledovanie návštevnosti zaregistrovaných sekcií a
   vybavovanie požiadaviek na reklamné prvky na registrovaných stránkach. Voľba
   vhodného výkonného jadra servera. Voľba programovacieho jazyka./
  
  
  KOUTNÝ, Pavel
   B2C riešenie pre potreby spotrebiteľov na Slovensku.
   48 s., 7 obr., 6 tab., 1 graf., 1 príl., lit. 21.
   Kiš, Karol SKO
   Hulman, Gabriel REC
   RIA, 03.06.2002
   (internetový obchod-)
   /Súčasný stav na poli internetových obchodov na Slovensku. Analýza ich výhod
   a nevýhod. Návrh a realizácia riešenia B2C pre potreby spotrebiteľov
   doplneného o podporu jazyka XML./
  
  
  KRÁL, Ján
   Návrh modulu SAE BMS-AD pre zber analógových signálov.
   35 s., 15 obr., 0 tab., 0 graf., 6 príl. lit. 6.
   Miček, Juraj SKO
   Kapitulík, Ján REC
   RIA, 03.06.2002
   (modul monitorovacieho systému-zber analógových signálov)
   /Návrh a realizácia modulu bezdrôtového monitorovacieho systému SAE BMS-AD
   pre zber analógových signálov./
  
  
  KRÁLIK, Miroslav
   Informačný systém Dopravného podniku mesta Žiliny.
   46 s., 10 obr., 0 tab., 0 graf., 4 príl., lit. 2.
   Šimala, SKO
   Karalíková, REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém MHD-hromadná mestská doprava)
   /Návrh a realizácia informačného systému pre dopravný podnik. Návrh a
   realizácia databázy v jazyku SQL. Prezentačné prostredie je vytvorené
   prostredníctvom HTML. Vnútorná logika dynamických stránok je na báze PHP a
   Java Script./
  
  
  KUBIŠ, Peter
   Preprava zásielok kurier a interkurier v žst. Žilina - marketingový
   prieskum.
   2 obr., 10 tab., 11 graf., 2 príl., lit. 5.
   Hrudková, Zuzana SKO
   Tarabová, Jana REC
   RIA, 19.04.2002
   (marketingový prieskum- železničná preprava zásielok)
   /Analýza prepravy kuriérnych a interkuriérnych zásielok v železničnej
   stanici Žilina. Vyhodnotenie marketingového prieskumu zaoberajúceho sa
   požiadavkami na využitie služby - kuriér, interkuriér./
  
  
  KUČEROVÁ, Zuzana
   Analýza a hodnotenie produktu Internetové bankovníctvo v PKB.
   60 s., 19 obr., 7 tab., 5 graf., 4 príl., lit. 14.
   Hrnčiar, Miroslav SKO
   Sahut, Michel REC
   RIA, 03.06.2002
   (internetové bankopvníctvo)
   /Analýza a hodnotenie jednej z foriem poskytovania elektronických bankových
   služieb z pohľadu rešpektovania požiadaviek zákazníka. Služba Internet
   Banking. Aplikácia metódy rozčlenenia funkcií kvality./
  
  
  KUPEC, Richard
   Možnosti použitia gradientných metód pri entropickej optimalizácii.
   38 s., 1 obr., 15 tab., 0 graf., 2 príl., lit 5.
   Beznosková, Marcela SKO
   Janáček, Jaroslav REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (gradientné metódy-entropická optimalizácia-Origin Destination matica)
   /Popis Newtonovej metódy a subgradientnej metódy najväčšieho rastu na odhad
   Origin Destination /OD/ matíc metódou maximalizácie entropie./
  
  
  KURUCOVÁ, Jana
   Návrh technológie skladu hotových výrobkov.
   54 s., 23 obr., 6 tab., 5 graf., 0 príl., lit. 11.
   Dubovec, Juraj SKO
   Kocúr, František REC
   RIA, 03.06.2002
   (technológia skladovania)
   /Návrh technológie skladu hotových výrobkov. Popis technických prostriedkov
   skladu. Prepočet skladovacích kapacít. Návrh vhodnej technnológie
   skladovania. Alternatívne riešenie tórie fronty. Zhodnotenie a výber
   najvhodnejšieho variantu./
  
  
  LAJŠ, Peter
   Turistický informačný systém.
   49 s., 11 obr., 3 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 7.
   Kovalík, Andrej SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém pre turistiku)
   /Návrh informačného systému pre oblasť turistického ruchu, ktorý bude
   prostredníctvom www poskytovať komplexné informácie o cestovaní a
   turistickom ubytovaní na Orave, najmä v oblasti Oravíc./
  
  
  LASIČKA, Igor
   Zabezpečenie komunikácie medzi testovacím softvérom systémuZSB 2000 a
   rozhraním CANISA v prostredí Windows.
   81 s., 41 obr., 4 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 12.
   Skýva, Ladislav SKO
   Stachelsheid, Rudolph REC
   RIA, 03.06.2002
   (komunikácia medzi softvérom a rozhraním)
   /Návrh blokového zapojenia systému a komunikačného rozhrania. Implementácia
   programu komunikačného rozhrania medzi novovzniknutým systémom pre riadenie
   vlakov ZSB 2000 a komunikačným rozhraním./
  
  
  MACÁŠEK, Roman
   Bezpečnosť a komunikácia s bankami v elektronickom obchode.
   61 s., 8 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 5.
   Konvit, Milan SKO
   Helis, REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronické bankovníctvo)
   /Návrh na programové vybavenie bezpečnosti v elektronickom obchode. Popis
   metód zabezpečenia prenossu správ v internete. Popis postupov bánk v
   elektronickom obchode na Slovensku./
  
  
  MAKO, Ľubomír
   Riadenie a optimalizácia zásob vo vybranom podniku.
   61 s., 3 obr., 13 tab., 25 graf., 3 príl., lit. 8.
   Brezániová, Mária SKO
   Král, Jaroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (model riadenia zásob-optimalizácia zásobovania)
   /Návrh optimálneho modelu riadenia zásob vo firme Elektrovod a.s. Žilina.
   Návrh na zníženie nákladov na skladovanie zásob a obstarávanie materiálu./
  
  
  MALEC, Dávid
   Návrh aplikácie umožňujúcej elektronické obchodovanie v prostredí B2B.
   45 s., 25 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 9.
   Konvit, Milan SKO
   Helis, A. REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronický obchod)
   /Návrh a použitie rozhrania umožňujúceho obchodovanie v elektronickom
   obchode. Popis použitého metajazyka XML./
  
  
  MALIŠKA, Martin
   Infraštruktúra pre paralelné spracovanie úloh v distribuovanom prostredí -
   strana servera.
   51 s., 11 obr., 3 tab., 2 graf., 3 príl., lit 12.
   Martincová, Penka SKO
   Obecajčík, Pavol REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (distribuované systémy-paralelné spracovanie úloh)
   /Nívrh, implementácia a testovanie infraštruktúry pre paralelné spracovanie
   úloh v distribuovanom prostredí s dôrazom na flexibilnosť, škálovateľnosť,
   odolnosť voči poruchám a nezávislosť na platforme./
  
  
  MATÚŠKA, Miroslav
   Turistický portál o Slovensku.
   54 s., 35 obr., 0 tab., 0 graf., 7 príl., lit. 4.
   Buma, Juraj SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém turistiky-cestovný ruch na internete)
   /Informačný systém pre oblasť cestovného ruchu s prístupom a správou cez
   www, ktorý bude poskytovať komplexné informácie o cestovaní po Slovensku./
  
  
  MIKOLAJ, Roman
   Intranetový systém pre spracovanie obehu dokumentov.
   57 s., 15 obr., 13 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 12.
   Gábriš, Marian SKO
   Grondžáková, Erika REC
   RIA, 03.06.2002
   (software pre spracovanie dokumentov)
   /Návrh a realizácia intranetového systému pre spracovanie obehu dokumentov v
   spoločnosti LPS SR š.p. použitím JZEE technológie. Podrobná analýza
   súčasného stavu. Realizácia intranetového systému pre spracovanie dokumentov
   pre evidenciu služobných ciest./
  
  
  MIKUŠOVÁ, Miroslava
   Posudzovanie organizácií mestskej hromadnej dopravy z hľadiska kvality.
   63 s., 6 obr., 34 tab., 18 graf., 7 príl., lit. 19.
   Hrnčiar, Miroslav SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (benchmarking MHD-kvalita mestskej hromadnej dopravy)
   /Posudzovanie organizácií mestskej hromadnej dopravy. Metodika pre
   vykonávanie externého benchmarkingu medzi podnikmi MHD Slovenskej republiky.
   Identifikácia oblastí potencionálneho zlepšenia implementáciou vytvorených
   postupov./
  
  
  MLYNARČÍK, Zdeno
   Návrh efektívneho riešenia obmeny štruktúry vozového parku.
   56 s., 4 obr., 15 tab., 6 graf., 0 príl., lit. 6.
   Hlasová, Helena SKO
   Ďurišová, Mária REC
   RIA, 03.06.2002
   (teória obnovy-hospodárske ukazovatele)
   /Analýza súčasneho stavu vozového parku konkrétneho podniku. Využitie teórie
   obnovy. Návrh obmeny vozového parku./
  
  
  MRÁZIK, Vladimír
   Ekonomické zhodnotenie investície do vreckovkového automatu v Harmaneckých
   papierňach, a.s.
   47 s., 0 obr., 10 tab., 2 graf., 7 príl., lit. 5.
   Horák, Jozef SKO
   Strišš, Jozef REC
   RIA, MNT, 12.06.2002
   (efektívnosť výrobnej linky-zdroje financovania)
   /Ekonomické zhodnotenie investície do vreckovkového automatu v Harmaneckých
   papierňach, a.s. Popis jednotlivých variantov hodnotenia nákupu
   technologických zariadení. Posúdenie variantov nákupu. Zdroje financovania./
  
  
  MÚČKA, Ivan
   Analýza ponuky elektronických služieb v bankovníctve SR.
   81 s., 9 obr., 13 tab., 5 graf., 4 príl., lit. 18.
   Procházková, Jozefa SKO
   Maláriková, Daniela REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronické bankovníctvo)
   /Popis oblasti elektronických služieb,ich podstata a kľúčové pojmy. Analýza
   ponuky jednotlivých služieb elektronického bankovníctva v SR. Bezpečnosť
   elektronických bankových služieb. Zhodnotenie ponuky elektronických služieb
   na Slovensku z hľadiska celkových nákladov. Modelovanie riešenia
   rozhodovacieho problému porovnaním s ponukou klasickej služby./
  
  
  MURGAŠ, Stanislav
   Model semidefinitného programovania pre farbenie grafov.
   52 s., 5 obr., 2 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 11.
   Peško, Rudolf SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (semidefinitné programovanie-farbenie grafov)
   /Formulácia modelu farbenia grafov pomocou semidefinitného programovania./
  
  
  NAGAJ, Boris
   Rozvrhovacie úlohy typu SHOP s viacerými procesormi.
   45 s., 11 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 7.
   Palúch, Stanislav SKO
   Martincová, Penka REC
   RIA, 03.06.2002
   (návrh multijobshopu-návrh algoritmu na základe Shifting BOTTLNECK
   heuristiky)
   /Analýza a riešenie zovšeobecneného jobshopu - multijobshopu. Návrh
   algoritmu založeného na Shifting-Bottleneck heuristike. Implementácia
   systému. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov./
  
  
  NEMEC, Miroslav
   Posúdenie ekonomickej efektívnosti investičného projektu "Eliminovanie
   zápachu na ČOVAK Ružomberok" v SCP, a.s. Ružomberok.
   62 s., 2 obr., 15 tab., 9 graf., 3 príl., lit. 12.
   Chilla, Vladimír SKO
   Páleš, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (ekonomická efektívnosť projektu)
   /Investičný projekt podniku SCP, a.s. Ružomberok. Popis súčasnej situácie.
   Investičný zámer a jednotlivé varianty riešenia. Metódy hodnotenia
   ekonomickej efektívnosti, ktoré sú vysvetlené na príkladoch. Zvolenie
   optimálneho variantu riešenia danej situácie./
  
  
  NEUROČNÝ, Peter
   Návrh a implementácia informačného systému pre evidenciu, sledovanie a
   kontrolu stavu IT zariadení na ÚVSR.
   50 s., 10 obr., 15 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 10.
   ŠVORC, Peter SKO
   Szendreyová, Alžbeta REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (sledovanie IT zariadení-informačný systém pre monitoring)
   /Informačný systém pre evidenciu, sledovanie a kontrolu stavu IT zariadení,
   v jazykoch HTML a PHP a napojený na relačnú databázu mySQL./
  
  
  NOVÁK, Štefan
   Vytvorenie programu slúžiaceho na vedenie a odpisovanie majetku organizácie
   (firmy).
   66 s., 35 obr., 23 tab., 0 graf., 25 príl., lit. 9.
   Hrnčiar, Ján SKO
   Marček, Dušan REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (software na odpisovanie majetku-odpisovanie majetku)
   /Analýza a návrh softwarového produktu na zjednodušenie evidencie a
   odpisovanie majetku rozpočtovej organizácie alebo firmy./
  
  
  OLAJEC, Peter
   Systém správy objednávok v elektronickom obchode.
   60 s., 3 obr., 5 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 5.
   Konvit, Milan SKO
   neuv., REC
   RIA, 03.06.2002
   (elektronický obchod-systém správy objednávok)
   /Návrh systému správy objednávok v elektronickom internetovom obchode
   www.Dunaj.sk prevádzkovanom spločnosťou Agentúra MA-REK, s.r.o./
  
  
  OLEŇ, Peter
   Inteligentný systém pre získavanie a spracovanie internetových informácií.
   65 s., 16 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Kaukič, Michal SKO
   Kovalík, Štefan REC
   RIA, KI, 12.06.2002
   (Internet-spracovanie informácií)
   /Možnosti výstavby sieťovej GUI aplikácie v operačnom systéme LINUX.
   Možnosti pri návrhu grafického off-line prehliadača pre POSIX OS. Vytvorenie
   aplikácie slúžoacej na získavanie a spracovanie internetových dokumentov./
  
  
  PALEČEK, Patrik
   Vybrané metódy zvyšovania produktivity výrobných (problémov) procesov v
   s.r.o. Swedwood Jasná s podporou IS Movex.
   56 s., 25 obr., 12 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 12.
   Král, Jaroslav SKO
   Gajdošík, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (zvyšovanie produktivity výroby)
   /Efektivity výrobného zariadenia komplexne. Metodológia vyvodzovania záverov
   a implementácia trvalého zlepšovania produktivity s podporou informačného
   systému NOVEX./
  
  
  PÁRIŠOVÁ, Andrea
   Analýza zásobovacej logistiky v reťazcu hypermarketov.
   75 s., 21 obr., 12 tab., 10 graf., 9 príl., lit. 10.
   Vašková, Andrea SKO
   Král, Jaroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (zásobovanie v hypermarketoch)
   /Zásobovacia logistika v konkrétnom reťazci hypermarketov. Popis manuálneho
   a automatického spôsobu objednávania položiek. Klasifikácia položiek do
   skupín na základe ich sezónnej povahy. Modely pre výpočet optimálnej výšky
   objednávky podľa skupiny v ktorej sa nachádzajú. Vyhotovenie prístupov k
   riadeniu zásob formou manuálneho a automatického prístupu./
  
  
  PATKAŇOVÁ, Jana
   Riadenie laboratórneho modelu učiacim sa algoritmom.
   57 s., 12 obr., 7 tab., 21 graf., 6 príl., lit. 7.
   Alexík, Mikuláš SKO
   Jaroš, Adam REC
   RIA, 03.06.2002
   (návrh učiaceho sa algoritmu-optimálne riadenie v skĺzovom režime)
   /Návrh a realizácia modulu určeného na zobrazovanie aktuálnej
   polohylaboratórneho modelu a času regulácie na displeji. Návrh učiaceho sa
   algoritmu na báze časovo-optimálneho riadenia v skĺzovom režime. Experimenty
   s energeticky optimálnym a ručným riadením. Namerané priebehy riadenia
   polohy laboratórneho modelu sú zobrazené v grafoch./
  
  
  PAVEL, Branislav
   Prípadová štúdia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
   predstavenstva, dozornej rady a konateľmi spoločnosti.
   78 s., 2 obr., 10 tab., 3 graf., 5 príl., lit. 6.
   Procházková, Jozefa SKO
   Vedej, Mojmír REC
   RIA, 03.06.2002
   (poistenie zodpovednosti za škodu)
   /Vymedzenie právneho rámca poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi
   predstavenstva, dozornej rady. Analýza ponúk a dopytu po poistení
   zodpovednosti. Simulácia postupu od vzniku dopytu po poistnom produkte až po
   poistné plnenie. Návrh čiastkových zmien./
  
  
  PIRHÁČ, Peter
   Návrh a realizácia meracieho systému na meranie tuhosti vozňových vinutých
   pružín.
   74 s., 33 obr., 4 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 7.
   Štrpko, Miroslav SKO
   Repka, Ján REC
   RIA, 03.06.2002
   (merací systém-tuhosť vozňových vinutých pružín)
   /Návrh automatizovaného zariadenia a jeho ovládacieho panelu na meranie
   tuhosti pružín podvozkov koľajových vozidiel s minimálnym vplyvom
   poruchových veličín./
  
  
  PLANKA, Peter
   Prehľad peňažných tokov s praktickou aplikáciou v podniku Senická mliekareň,
   a.s.
   73 s., 14 obr., 7 tab., 4 graf., 10 príl., lit. 14.
   Srnka, Cyril SKO
   Kulla, Miroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (cash flow-finančná analýza podniku)
   /Praktické využitie casch flow v konkrétnom podniku. Prehľad finančných
   tokov ako podklad pre zhodnotenie finančnej pozície podniku Senická
   mliekareň a.s. Využitie prehľadu finančných tokov v pomerových finananých
   ukazovateľoch./
  
  
  POHANKA, Marek
   Stanovenie trhovej hodnoty podniku a návrh na smerovanie jeho ďalšieho
   ekonomického vývoja.
   63 s., 8 obr., 28 tab., 14 graf., 2 príl., lit. 11.
   Ďurišová, Mária SKO
   Sedláková, Iveta REC
   RIA, 03.06.2002
   (stanovenie trhovej hodnoty podniku-všobecná hodnota majetku)
   /Metodika ohodnotenia majetku podniku na konkrétnom podnikateľskom subjekte.
   Charakteristika podniku v makro a mikroprostredí. Prostredníctvom pomerových
   ukazovateľov je vykonané zhodnotenie finančnej situácie podniku. Návrh
   opatrení na zlepšenie finančnej situácie podniku. Návrh na smerovanie
   ďalšieho ekonomického vývoja daného podniku./
  
  
  PRIESOL, Ivan
   Matematický server.
   51 s., 8 obr.m, 0 tab., 0 graf., 6 príl., lit. 8.
   Kaukič, Michal SKO
   Majer, REC
   RIA, 03.06.2002
   (matematický software-www server pre matematiku)
   /Inštalácia matematického serveru, ktorý bude sprístupňovať na Internete
   prostredníctvom www matematické informácie pre riešenie optimalizačných úloh
   na grafoch a pre symbolické výpočty./
  
  
  REFKOVÁ, Soňa
   Návrh na uvedenie nového produktu na trh.
   56 s., 7 obr. 18 tab., 7 graf., 4 príl., lit. 9.
   Strišš, Jozef SKO
   Gajdošík, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (uvedenie výrobku na trh)
   /marketingové aspekty uvedenia nového výrobku na trh spoločnosťou Prírodná
   farmácia, s.r.o. Nitra. Analýza trhu u produktu tinktúra na potiace sa nohy
   SLNKA, vyrábaného spoločnosťou. Zhodnotenie možností uplatnenia sa produktu
   na trhu./
  
  
  REŠKOVÁ, Monika
   Outsourcing sprojektovania pracovných miest.
   64 s., 10 obr., 49 tab., 10 graf., 9 príl., lit. 14.
   Hrnčiar, Miroslav SKO
   Vodák, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (outsourcing pracovných príležitostí)
   /Popis spôsobu zabezpečenia činností sprostredkovania pracovných
   príležitostí vykonávaných štátnou a súkromnou organizáciou. Definovanie
   podmienok pre aplikáciu princípu outsourcingu na túto činnosť v rámci SR./
  
  
  RÉVAY, Peter
   Možnosti implementácie agrárneho geografického informačného systému v
   podmienkach SR.
   85 s., 10 obr., 7 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 16.
   Prochádzková, Jozefa SKO
   Koťka, Vladimír REC
   RIA, 03.06.2002
   ( implementácia informačného systému)
   /Možnosti implementácie agrárneho geografického informačného systému v
   podmienkach Slovenskej republiky./
  
  
  RUCZOVÁ, Andrea
   Stanovenie trhovej hodnoty nehmotného majetku strojárskej spoločnosti FKM
   Technology Control, s.r.o.
   74 s., 24 obr., 8 tab., 6 graf., 1 príl., lit. 13.
   Sedláková, Iveta SKO
   Belaj, J. REC
   RIA, 03.06.2002
   (hodnotenie nehmotného majetku-goodwill-hodnotenie)
   /Problematika hodnotenia nehmotného majetku na Slovensku. Návrh modelu
   ohodnotenia nehmotných zložiek majetku strojárskeho podniku. Ohodnotenie
   goodwillu ako jednej z nehmotných zložiek majetku podniku FKM Technology
   Control, s.r.o./
  
  
  SLAŠŤAN, Slavomír
   SW na riešenie problematiky reklamy na Internete s podporou CRM -
   štatistická časť.
   60 s., 10 obr., 0 tab., 6 graf., 3 príl., lit. 16.
   Dubec, Milan SKO
   Hrkút, Patrik REC
   RIA, 03.06.2002
   (internetová reklama-štatistická časť internetového reklamného systému)
   /Nvrh a implementácia štatistickej časti komerčného a výmenného reklamného
   systému. Sledovanie návštevnosti jednotlivých serverov a sekcií. Analýza
   kvalitatívnej štruktúry cieľovej skupiny. Predikcia návštevnosti. Určenie
   predpokladanej úspešnosti navrhnutej reklamnej kampane./
  
  
  SLUŠŇÁKOVÁ, Jana
   Výber najvhodnejšieho simulačného nástroja pre FLEXLINK AUTOMATION.
   60 s., 23 obr., 10 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 6.
   Vodák, Josef SKO
   Hrnčiar, Miroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (simulačný nástroj -počítačová simulácia)
   /Výber simulačného nástroja pre potreby firmy Flexlink Automation./
  
  
  SPÁČIL, Marek
   Hodnotenie, odmeňovanie a motivovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov
   v spoločnosti Slovakofarma, a.s. Hlohovec.
   95 s., 8 obr., 12 tab., 37 graf., 9 príl., lit. 14.
   Blašková, martina SKO
   Pikus, Michal REC
   RIA, 03.06.2002
   (odmeňovanie pracovníkov-pracovná motivácia)
   /Návrh hodnotiacich ukazovateľov a motivačných stimulov zameraných na
   zamestnancov a riadiacich pracovníkov v Slovakofarme Hlohovec./
  
  
  SRŠNÍK, Peter
   Návrh, analýza a implementácia kryptografického protokolu.
   53 s., 19 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 8.
   Majer, Tomáš SKO
   Matiaško, Karol REC
   RIA, 03.06.2002
   (prenos údajov medzi počítačmi-analýza kryptografického protokolu)
   /Návrh a analýza kryptografického protokolu pre prenos údajov medzi
   komunikujúcimi počítačmi tak, aby spĺňal požiadavky na autentifikáciu,
   integritu a bezpečnosť./
  
  
  SVITOK, Marek
   Infraštruktúra pre vykonanie paralelných úloh v distribuovanom prostredí.
   56 s., 15 obr., 6 tab., 3 graf., 1 príl., lit 12.
   Martincová, Penka SKO
   Obecajčík, Pavol REC
   RIA, PRV, 13.06.2002
   (riadenie počítačového systému-distribuovaný systém)
   /Návrh a implementácia infraštruktúry pre vykonanie paralelných úloh v
   distribuovanom prostredí. Výber a realizácia algoritmu pre zotavenie sa
   systému z výpadku primárneho brokera. Implementácia centrálneho riadenia
   systému formou primárneho a záložného brokera./
  
  
  ŠADLÁK, Peter
   Informačný systém firmy DECON.
   79 s., 33 obr., 1 tab., 1 graf., 3 príl., lit. 14.
   Zboran, Igor SKO
   Saloň, Peter REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém-multivlákonová architektúra IS)
   /Analýza, návrh a implementácia informačného systému pre firmu DECON
   založeného na multivláknovej architektúre a vytvoreného v databázovom
   prostredí MY SQL a vývojovm prostredí BORLAND DELPHI./
  
  
  ŠEVČÍKOVÁ, Daniela
   Analýza výberového prípadu vo vybranej banke.
   63 s., 0 obr., 13 tab., 5 graf., 5 príl., lit. 7.
   Procházková, Jozefa SKO
   Ďurana, Anton REC
   RIA, 03.06.2002
   (analýza bankového úveru)
   /Komplexná analýza úverového prípadu vo vybranej banke. Riadenie úverového
   rizika. Nefinančná a finančná analýza v procese schvaľovania úveru. Metodika
   hodnotenia bonity klienta. Možné riešenia pri vzniku problémového úveru./
  
  
  ŠIMAROVÁ, Andrea
   Aplikácia vybraných nástrojov štatistickej regulácie v riadení kvality v
   TENTO a.s. Žilina.
   60 s., 7 obr., 16 tab., 30 graf., 4 príl., lit. 11.
   Král, Jaroslav SKO
   Hrnčiar, Miroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (štatistická analýza-riadenie kvality)
   /Aplikácia nástrojov a metód štatistickej regulácie kvality výroby v
   spoločnosti TENTO, a.s. Žilina. Výber typického produktu z radu výrobkov
   spoločnosti. Štatistická analýza jeho kritických parametrov kvality.
   Identifikácia nedostatkov v kvalite. Návrh opatrení na zlepšenie kvality./
  
  
  ŠVEC, Ladislav
   Kalibračný systém pre snímače tlakovej diferencie.
   55 s., 20 obr., 14 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 7.
   Zajíček, Zoltán SKO
   Karpiš, Ondrej REC
   RIA, 03.06.2002
   /Vytvorenie automatického systému zberu meraných údajov a etalónov a
   kalibrovaných prístrojov, ktoré sa využívajú v kalibračnom laboratóriu.
   spoločnosti PROCS s.r.o./
  
  
  TADIAL, Peter
   Cenová stratégia pre Slovenský tehliarský priemysel (STP) a.s. Žilina.
   62 s., 4 obr., 22 tab., 31 graf., 7 príl., lit. 11.
   Šarlay, Jozef SKO
   Mikunda, Miloslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (cenová stratégia-tehliarsky priemysel a cenotvorba)
   /Porovnanie konkurenčných cenových stratégií páleného a nepáleného
   materiálu. Návrh cenovej kalkulácie výrobkov. Analýza ziskovosti predaja
   jednotlivých výrobkov. Návrh cenovej stratégie strešnej krytiny /základnej/
   na rok 2002./
  
  
  TKÁČ, Stanislav
   Identifikácia parametrov v nelineárnom modeli kanálu oko-ruka.
   53 s., 11 obr., 13 tab., 22 graf., 5 príl., lit. 9.
   Alexík, Mikuláš FRI SKO
   Lučivjanský, Marel REC
   RIA, 03.06.2002
   (parametre nelineárneho modelu)
   /Návrh a realizácia grafického prostredia pre meranie a off-line
   identifikáciu dynamiky kanálu oko-ruka pri sledovaní typických
   deterministických a pseudonáhodných signálov. Princíp klasického
   analytického rozboru odozvy operátora a rekurzívny algoritmus najmenších
   štvorcov v modifikácii LDFIL. Návrh troch modelov pre náhradu odozvy
   operátora. Porovnanie kvality navrhnutých modelov./
  
  
  TOČEK, Ivan
   3D Štúdio MAX - Computer Based Training.
   56 s., 24 obr., 1 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 8.
   Miček, Juraj SKO
   REC
   RIA, 03.06.2002
   (computer based tarining-3D modelovanie-animácao počítačová)
   /Návrh a tvorba CBT kurzu. Oboznámenie sa užívateľov s programom 3D Studio
   Max. Kurz je vytvorený v programe Macromedia Flash 5./
  
  
  TOGÁŇ, Martin
   Posúdenie efektívnosti exportu vybraného produktu do zahraničia.
   74 s., 20 obr., 22 tab., 12 graf., 4 príl., lit. 21.
   Strišš, Jozef SKO
   Vodák, Ján REC
   RIA, 03.06.2002
   ( efektivity exportu produktu-umiestnenie výrobku na trh)
   /Analýza problémov drevospracujúcej firmy MIPO - výrezy I. a II triedy Dub,
   Buk, Javor a ich umiestnením na rakúskom trhu. Efektívnosť exportu daného
   produktu do zahraničia./
  
  
  TREPÁČ, Marián
   Segementácia a profitabilita trhu.
   58 s., 12 obr., 23 tab., 18 graf., 6 príl., lit. 11.
   Šarlay, Jozef SKO
   Béreš, Milan REC
   RIA, 03.06.2002
   (analýza predajného trhu)
   /Segmentácia trhu tehliarskej výroby. Analýza profitability trhu. Trhová
   politika v jednotlivých segmentoch. Odporúčania trhovej politiky pre
   jednotlivé výrobky. Postup realizácie odporúčaní v konkrétnych podmienkach./
  
  
  VAJCÍK, Jozef
   Návrh a implementácia testovacieho softvéru pre železničný systém ZSB 2000.
   58 s., 23 obr., 3 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 7.
   Skýva, Ladislav SKO
   Hamblock, Thomas REC
   RIA, 03.06.2002
   (implementácia testovacieho softvéru)
   /Návrh a implementácia programu umožňujúceho testovanie komunikačných
   modulov novovznikajúceho systému pre riadenie vlakov ZSB 2000. Analýza
   systému ZSB. Štruktúra a správa dát potrebných pre testovanie. Popis
   testovacieho programu./
  
  
  VALKO, Ivan
   Simulačný model optimalizácie celkovej kapacity zhromažďovacieho priestoru
   pre diskrétny model zhromažďovania.
   44 s., 3 obr., 4 tab., 0 graf., 2 príl., lit. 4.
   Rebo, Július SKO
   Škvarek, Ondrej REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (počítačová simulácia-zhromažďovací priestor-diskrétny model)
   /Simulačný počítačový program pre návrh optimálnej kapacity zhromažďovacieho
   priestoru pre diskrétny model zhromažďovania./
  
  
  VARECHOVÁ, Miroslava
   Prognóza vývoja trhu polygrafických výrobkov na Slovensku.
   60 s., 0 obr., 23 tab., 27 graf., 11 príl., lit. 10.
   Brezániová, Mária SKO
   Král, Jaroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (prognóza trhu polygrafických výrobkov)
   /Prognóza vývoja trhu polygrafických výrobkov na Slovensku. Analýza ročných
   údajov reakizácie podľa sortimentov. Riešenie prognózy vývoja vhodnými
   metódami. Vyhodnotenie najlepšej prognózy na rok 2002./
  
  
  VARGA, Július
   Zlepšenie procesov vo firme BETOX, s.r.o.
   53 s., 6 obr., 11 tab., 1 graf., 8 príl., lit. 6.
   Hrnčiar, Miroslav SKO
   Zaťko, Miloš REC
   RIA, 03.06.2002
   (optimalizácia výrobných a distribučných procesov)
   /Zmapovanie výrobných a distribučných procesov firmy BETOX, s.r.o.
   Identifikácia úzkych hrdiel v procese realizácie objednávky. Návrh zlepšenia
   objednávkových procesov./
  
  
  VARMECKÁ, Zuzana
   Simulácia rozhodovacieho procesu v hypotekárnych obchodoch.
   74 s., 0 obr., 20 tab., 11 graf., 7 príl., lit. 26.
   Procházková, Jozefa SKO
   Mičieta, Branislav REC
   RIA, 03.06.2002
   (rozhodovací proces-simulácia-hypotekárny úver)
   /Porovnanie rozhodovacieho procesu poskytovania hypotekárneho úveru v
   rôznych bankách. Návrh zmien v obchodných podmienkach bánk na základe
   simulácie rozhodovacích procesov v konkrétnych modelových prípadoch./
  
  
  VAŠEK, Igor
   Spojenie sieťového vzdelávacieho prostredia s databázovým systémom.
   44 s., 3 obr., 0 tab., 0 graf., 1 príl., lit. 21.
   Fabián, Peter SKO
   Benedikovič, Miroslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (tvorba databáz-sieťové vzdelávacie prostredie)
   /Analýza existujúcich aplikácií a štandardov pre E-learning. Vytvorenie
   funkčného vzdelávacieho prostredi na na báze BSCW./
  
  
  VAVRO, Tomáš
   Dopravný informačný systém okresu Prievidza.
   49 s., 10 obr., 0tab., 0 graf., 2 príl., lit. 3.
   Beznosková, Marcela SKO
   Grondžáková, Erika REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (dopravný informačný systém)
   /Počítačový program pre dopravno informačný systém v okrese Prievidza.
   Informácie o kvalite dopravy v danom regóne./
  
  
  VÁŽAN, Peter
   Internetová služba pre základné kalkulácie s materiálom.
   82 str., 33 obr., 0 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 11.
   Martincová, Penka SKO
   Benedikovič, Miroslav REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (Internet-JAVA technológie)
   /Návrh a implementácia spoplatniteľnej internetovej služby poskytujúcej
   základné kalkulácie s obuvníckym dielcom, založený na Java technológiach
   JZEE, JAVA WEB START./
  
  
  VITKOVSKÁ, Alena
   Analýza nákladov podniku Doprastav, a.s., O.Z. Žilina vo vzťahu k
   hospodárskemu výsledku.
   61 s., 2 obr., 30 tab., 18 graf., 1 príl., lit. 9.
   Srnka, Cyril SKO
   Bodis, Ján REC
   RIA, 03.06.2002
   (hospodárska analýza podniku)
   /Analýza nákladov z hľadiska druhového členenia a členenia v závislosti od
   výšky produkcie v podniku. Vývoj a vecná podstata nákladov a ich vzťah k
   hospodárskemu výsledku. Model časového radu nákladov, výnosov a
   hospodárskeho výsledku./
  
  
  WEISSOVÁ, Monika
   Progresívne formy matketingovej komunikácie pre pobočku Tatra banka
   Ružomberok.
   74 s., 5 obr., 32 tab., 14 graf., 1 príl., lit. 12.
   Strišš, Jozef SKO
   Vodák, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (marketingová komunikácia)
   /Návrh konkrétnych marketingových aktivít pre pobočky Tatra banky, a.s.
   Ružomberok s cieľom zlepšiť komunikáciu a skvalitniť vzťah banka/klient./
  
  
  ZACHAR, Andrej
   Riešenie maloobchodného mixu na čerpacích staniciach SCELL.
   64 s., 0 obr., 11 tab., 13 graf., 8 príl., lit. 5.
   Doba, Peter SKO
   Blašková, Martina REC
   RIA, 03.06.2002
   (merchandising na čerpacích staniciach)
   /Analýza súčasného stavu na trhu čerpacích staníc. Inovačný návrh na zmenu
   maloobchodného mixu pre získanie konkurenčnej výhody čerpacích staníc
   SCHELL./
  
  
  ZAJÍČEK, Bohuslav
   Informačný systém pre doktorandské štúdium.
   46 s., 3 obr., 0 tab., 2 graf., 4 príl., lit. 3.
   Kovalík, Štefan SKO
   Sedliak, Bohuslav REC
   RIA, 03.06.2002
   (informačný systém)
   /Návrh informačného systému pre doktorandské štúdium Fakulty riadenia a
   informatiky. Aplikačné rozhranie je vytvorené pomocou www stránok s použitím
   PHP a HTML. Databázová časť využíva Informix SQL server./
  
  
  ZDRAVECKÁ, Ľudmila
   2D animácie - CBT kurz.
   84 s., 17 obr., 1 tab., 0 graf., 3 príl., lit. 15.
   Mikuš, Ľudovít SKO
   Szendrejová, Alžbeta REC
   RIA, PRV, 03.06.2002
   (muldimediálna animácia 2D-CBT kurz)
   /Vytvorenie CBT kurzu o problematike 2D animácie v oblasti multimédií.
   Inštruktáž o práci s 2D animáciami na počítači. Kurz je v prostredí
   Macromedia Flash 5 ako multiaplikácia na CD ROM./
  
  
  ZIFČÁKOVÁ, Marcela
   Tvorba marketingovej stratégie.
   91 s., 3 obr., 49 tab., 18 graf., 15 príl., lit. 10.
   Vodák, Josef SKO
   Strišš, Jozef REC
   RIA, 03.06.2002
   (marketingová stratégia)
   /Problematika tvorby marketingovej stratégie. Aplikácia marketingových
   nástrojov v praxi. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia. Marketingový
   prieskum trhu. Návrh marketingovej stratégie firmy Víno Nitra, s.r.o. za
   účelom zlepšenia jej postavenia na trhu./

Späť